Απόφαση αριθμ. 26/309/2015

Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-11-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 51494/29-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παππάς Αντ., 6)Πανταζής Βασ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Λόγω απουσίας του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου της κ. Κορδώση Χρήστου, στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

    Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 309η: Ο Προεδρεύων συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:

«1. Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.

2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ.

3. Ο διαχειριζόμενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει προσωπικώς εις τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ’ αυτού πληρωμών, άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος.

4. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει εις τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν προς ανανέωσις ταύτης, ίνα ούτω παραμένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν.

5. Τα δικαιολογητικά ταύτα μετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρμοδίας λογιστικής υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των γενομένων δαπανών, μεθ’ ο εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω προϋπολογισμώ προβλεπομένων οικείων πιστώσεων δι’ εκάστην των δαπανών τούτων και επ’ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο μέσω του διαχειριζομένου την παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου.

6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ’ αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον.

7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.»

Με την αριθ. 3/27/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή 1.000,00€ και ορίστηκε ο ΦΙΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒ. ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ ως διαχειριστής αυτής.

Ο ανωτέρω υπόλογος παρέδωσε στην ταμειακή υπηρεσία τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή.  Έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών ο ταμίας έθεσε αυτά υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για την προβλεπόμενη έγκριση.

Σύμφωνα με την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της:

·         την απόφαση 3/27/2015  της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστάθηκε παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής

·         το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)

·         την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

·         το αριθ. 218/2015 χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής

·         το άρθρο  37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959

·         τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή

·         την υπ΄ αριθμ. 3/26/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού

·         τις αριθ. 248/15, 249/15, 250/15, 251/15 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης

·         την υπ΄ αριθμ. 5/7/2015 απόφαση του τοπικού συμβουλίου Ξυλοκέριζας

Εισηγούμαστε:

1.      Να εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή και αναλήφθηκαν με το ένταλμα 218/2015 ΧΕΠ

2.      Να εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ΄ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή προέδρου, για τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς:

 

α/α

Αιτιολογία Δαπάνης

Αριθ. Παραστατικού

Επωνυμία/ Ονοματεπωνυμο Δικ.

 

Ποσό σε €

Κ.Α. προϋπολογισμού

1

Καθαρισμός αγροτικών οδών περιοχή Βλασέικα Τ.Κ. Κατακαλίου

118/14-8-2015

Ιωάννης Παν. Ροδόπουλος

150,00

20/6117.0002

2

Καθαρισμός οδών εντός οικισμού Τ.Κ. Κατακαλίου

119/16-8-2015

Ιωάννης Παν. Ροδόπουλος

150,00

20/6117.0002

3

Καθαρισμός δημοτικού χώρου Λυχνάρι Τ.Κ. Κατακαλίου

120/17-8-2015

Ιωάννης Παν. Ροδόπουλος

100,00

20/6117.0002

4

Καθαρισμός δρόμου περιοχής Κοκωσίου Τ.Κ. Κατακαλίου

128/21-8-2015

Ιωάννης Παν. Ροδόπουλος

150,00

20/6117.0002

5

Καθαρισμός οδών Σιδερώνα Τ.Κ. Κατακαλίου

130/22-8-2015

Ιωάννης Παν. Ροδόπουλος

150,00

20/6117.0002

6

Καθαρισμός εντός οικισμού Κατακαλίου Τ.Κ. Κατακαλίου

132/24-8-2015

Ιωάννης Παν. Ροδόπουλος

100,00

20/6117.0002

7

Καθαρισμός εντός οικισμού Κατακαλίου Τ.Κ. Κατακαλίου

135/26-8-2015

Ιωάννης Παν. Ροδόπουλος

100,00

20/6117.0002

8

Καθαρισμός δημοτικού χώρου Λυχνάρι Τ.Κ. Κατακαλίου

136/27-8-2015

Ιωάννης Παν. Ροδόπουλος

100,00

20/6117.0002

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

1.000,00

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την πάγια προκαταβολή και αναλήφθηκαν με το ένταλμα 218/2015 ΧΕΠ, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

2. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ΄ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή προέδρου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/309/2015.-

                             Ο   Προεδρεύων                                               Τα Μέλη

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                               Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Παππάς Αντώνιος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος