Απόφαση αριθμ. 27/338/2015

Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-11-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 54405/16-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Σταυρέλης Ν., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 338η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξέταση ένστασης κατά πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το διαγωνισμό της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 229.369,91€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 11/123/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 3/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 24-08-2015.  Με την αριθμ. 24/281/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 28-08-2015 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια.  Ακολούθως, θέτει υπόψη της επιτροπής το αριθμ. 53244/10-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του Δήμου, με το οποίο διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 51520/30-10-2015 ένσταση της συμμετέχουσας εταιρείας IM Constructions Μ. ΕΠΕ για τον ως άνω διαγωνισμό και το από 06-11-2015 γνωμοδοτικό πρακτικό εξέτασης της ένστασης της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ.

  Η με αριθμ. πρωτ. 51520/30-10-2015 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία IM Constructions Μ. ΕΠΕ κατά της αριθμ. 24/281/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 28-08-2015 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.

  Στην ανωτέρω ένσταση της εταιρείας IM Constructions Μ. ΕΠΕ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

«…Ως προς την συμμετέχουσα εταιρεία «Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ»:

-Στο κατατεθειμένο από την ως άνω εταιρεία πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου με αρ. πρωτοκόλλου 4850/07-08-2015 δεν αναφέρεται πουθενά ως δραστηριότητα η πώληση ηλεκτρολογικού υλικού ή το γενικό εμπόριο, αλλά η εμπορία ηλεκτρικών ειδών και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ήτοι παρχή υπηρεσιών.

-Το ίδιο ως άνω ήτοι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις – Εμπορία Ηλεκτρικών Ειδών και όχι Εμπόριο Ηλεκτρολογικού Υλικού ή Γενικό Εμπόριο, αναγράφεται και στα υπόλοιπα νομιμοποιητικά κατατεθειμένα έγγραφα της εταιρείας «Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» όπως στις Τροποποιήσεις Εταιρικού Έξοδος Εταίρου – Μεταβίβαση Μεριδίου.

-Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει την ασφάλιση των διαχειριστών της και απασχολούμενων σε αυτή (κ.κ. Κωνσταντίνου Δεμεντή και κ.κ. Ιωάννη Δεμεντή) στον Ο.Α.Ε.Ε., όπως ορίζεται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού στο άρθρο 7/Α3 της διακήρυξης.

«Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση».

-Επίσης, για τον κ. Ιωάννη Δεμεντή, φαινόμενος από όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας ως διαχειριστής της «Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ», δεν υπάρχει κανένα επίσημο έγγραφο, ένορκος βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση αυτού, που να καλύπτει και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όπως αυτό απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού στο άρθρο 7/Α/6/ε και στο άρθρο 7/Α/8/4 της διακήρυξης.

-Στο άρθρο 7, παρ. 3 της διακήρυξης σημειώνεται υπογραμμισμένα ότι κάθε παράδοση που θα αναφέρεται στον κατάλογο με τις κυριότερες παραδόσεις της τελευταίας 3ετίας, θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από τα αντίστοιχα αποδεικτικά σχετικά έγγραφα.  Η εταιρεία «Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» δεν έχει καταθέσει τα δελτία αποστολής – τιμολόγια που απλά  αναφέρει στον ελόγω κατάλογό της, δηλαδή δεν έχει καταθέσει στον διαγωνισμό τα απαραίτητα συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα που απαιτούνται από το συγκεκριμένο άρθρο και παράγραφο της διακήρυξης. …..

….. Ζητούμε:

-Να αποκλεισθεί η εταιρεία «Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» από την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

-Να ακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός ως άγονος.»

 

 Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 06-11-2015 γνωμοδοτικό πρακτικό εξέτασης ενστάσεως της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο έχει ως εξής:

 

  Στην Κόρινθο, σήμερα 06/11/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού εκτέλεσης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ που συστήθηκε με την υπ. αρ.: 02/08/2015 της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει την ένσταση που υπέβαλε η εταιρεία «IM CONSTRUCTIONS ΕΠΕ.» κατά του πρακτικού από 28-8-2015 της επιτροπής για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών στον ηλεκτρονικό, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2015» με αρ. διακ. 33221/2015.

 

Η ένσταση υποβλήθηκε στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 30/10/2015 και ώρα 14:43:34 και φέρει ψηφιακή υπογραφή. Έλαβε δε αριθμό πρωτοκόλλου: 51520/30-10-2015. Το πρακτικό εγκρίθηκε με την αρ.24/281/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 29/10/2015. Η υποβληθείσα ένσταση είναι εμπρόθεσμη σύμφωνα με το άρθρο 15 , παράγραφος 1.α του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρει ότι ένσταση υποβάλλεται «Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.». Συνεπώς η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του περιεχομένου της ένστασης.

 

Η εταιρία «IM Constructions ΕΠΕ» ζητά για τους λόγους που εκθέτει στην ένσταση της να: α) αποκλειστεί η εταιρία «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε» από την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας και β) να ακυρωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός ως άγονος.

 

Συγκεκριμένα:

Ως προς την συμμετέχουσα εταιρεία «Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»:

1. Στην ένσταση της η IM Constructions ΕΠΕ αναφέρει

Στο κατατεθειμένο από την ως άνω εταιρεία Πιστοποιητικού Οικείου Επιμελητηρίου με Αρ. Πρωτοκόλλου 4850/07-08-2015 δεν αναφέρεται πουθενά ως δραστηριότητα η πώληση ηλεκτρολογικού υλικού ή το γενικό εμπόριο, αλλά η εμπορία ηλεκτρικών ειδών και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ήτοι παροχή υπηρεσιών.

Το ίδιο ως άνω ήτοι Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις – Εμπορία Ηλεκτρικών Ειδών και όχι Εμπόριο Ηλεκτρολογικού Υλικού ή Γενικό Εμπόριο, αναγράφεται και στα υπόλοιπα νομιμοποιητικά κατατεθειμένα έγγραφα της εταιρείας « Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως στις Τροποποιήσεις Εταιρικού Έξοδος Εταίρου –Μεταβίβαση Μεριδίου.

 

Όσο αφορά στο σημείο 1 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

H εταιρία «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει καταθέσει πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου Κορίνθου στο οποίο αναφέρεται ως αντικείμενο: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις – Εμπόριο ηλεκτρικών ειδών. Έχοντας η επιτροπή υπόψη το γεγονός ότι στους διαγωνισμούς προμηθειών γίνονται δεκτοί όσοι αποδεικνύουν με πιστοποιητικά των Επιμελητηρίων ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, ειδικό σε σχέση  με την προκηρυχθείσα προμήθεια δηλ. παραγωγής ή εμπορίας του υπό προμήθεια πράγματος ή ομοειδούς, ώστε να παρέχουν εχέγγυα για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται (βλέπε Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 662/80), ότι στην Διακήρυξη με αρ. 33221/2015 και στο άρθρο 7/Α/2 απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού «Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος», θεωρεί ότι το κατατεθέν πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου είναι το προσήκον, καθώς το αναφερθέν στο πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου αντικείμενο «Εμπόριο ηλεκτρικών ειδών» είναι ομοειδές και συναφές με τα υπό προμήθεια είδη του διαγωνισμού, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός αφορά προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7/Α/4 της Διακήρυξης:

«Επίσης, προκειμένου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκομισθούν και τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Ειδικότερα, οι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό των Ε.Π.Ε. θα συνοδεύεται από αντίγραφο του σχετικού Φ.Ε.Κ.»

 

Η εταιρία «Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έχει καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο της Τροποποίησης Εταιρικού (Έξοδος Εταίρου – Μεταβίβαση Μεριδίου) από το οποίο προκύπτει με σαφήνεια τόσο ο νόμιμος εκπρόσωπος, όσο και η χρονική διάρκεια της εκπροσώπησης, άρα ικανοποιείται η απαίτηση της Διακήρυξης. Όσον αφορά στην έλεγχο της συνάφειας της δραστηριότητας της εταιρίας με το υπό προμήθεια υλικό, αυτός γίνεται, όπως προαναφέρθηκε και όπως ορίζει το εδάφιο 7/Α/2 της Διακήρυξης με βάσει το πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου. Παρόλα αυτά αναγράφεται ότι ο σκοπός της εταιρίας είναι η εμπορία παντός είδους ηλεκτρικών ειδών και κάθε είδους ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εφαρμογές, οπότε συνάγεται και πάλι ότι ο σκοπός της εταιρίας είναι σύμφωνος με τον αναφερόμενο στο σχετικό χωρίο της οικείας προκήρυξης.

 

2. Στην ένσταση της η IM Constructions ΕΠΕ αναφέρει:

«Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει την ασφάλιση των διαχειριστών της και απασχολούμενων σε αυτή (κκ. Κωνσταντίνου Δεμεντή & κκ. Ιωάννη Δεμεντή) στον Ο.Α.Ε.Ε., όπως ορίζεται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού στο Άρθρο 7/ Α3 της Διακήρυξης.

‘’Ο συμμετέχον υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση’’»

 

Όσο αφορά στο σημείο 2 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Έχει κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη, με σφραγίδα και υπογραφή του Διαχειριστή – Νόμιμου Εκπροσώπου της «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.». με την οποία δηλώνεται ότι η εταιρία «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν απασχολεί κανένα άτομο/υπάλληλο σε κανένα ταμείο κύριας ασφάλισης μισθωτών. Επομένως ικανοποιείται πλήρως η απαίτηση του άρθρου 7/Α3 της Διακήρυξης, που αναφέρει ότι: ‘’Ο συμμετέχων υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση’’. Επίσης, έχουν κατατεθεί οι ασφαλιστικές ενημερότητες από ΟΑΕΕ και για τους δυο διαχειριστές της εταιρίας Κων/νο Δεμεντή και Ιωάννη Δεμεντή, όπως ακριβώς αναφέρεται στο σημείο γ) της  Διευκρίνισης στη Διακήρυξη:

«Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα για το προσωπικό και για τους εργοδότες. […]

γ) Για τις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, τον/τους Διαχειριστές αυτών (όπως ορίζεται στο καταστατικό κλπ της εταιρίας).»

 

3. Στην ένσταση της η IM Constructions ΕΠΕ αναφέρει:

«Επίσης, για τον κ. Ιωάννη Δεμεντή, φαινόμενος από όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας ως διαχειριστής της « Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», δεν υπάρχει κανένα επίσημο έγγραφο, Ένορκος Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση αυτού, που να καλύπτει και από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όπως αυτό απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού στο Άρθρο 7/Α/6/ε και στο Άρθρο 7/Α/8/4 της Διακήρυξης.»

 

Όσο αφορά στο σημείο 2 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής:

Το Άρθρο 7/Α/6 αναφέρει:

«6. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1).

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2).

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 σελ. 48).

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει τροποποιηθεί η οποία ενσωματώθηκε με τον Ν. 2331/1995 ).

ε) αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

– φυσικά πρόσωπα

– ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

– διαχειριστές Ε.Π.Ε

– Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.

– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.»

 

Έχει κατατεθεί πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για τον Ιωάννη Θ. Δεμεντή με αρ. πρωτ.: 9610/7-8-2015 και κωδικάριθμο D73Q13R76R97, με το οποίο βεβαιώνεται ότι η ποινική κατάσταση του ανωτέρω είναι «ΜΗΔΕΝ» και άρα καλύπτει τα σημεία (α), (β), (γ), (δ) και (ε) του άρθρου 7/Α/6 της Διακήρυξης.

 

Το Άρθρο 7/Α/8 της Διακήρυξης αναφέρει:

 

«8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1.      Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

2.      Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α..

3.      Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.

4.      Δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα.

5.      Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων (ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δημόσιο τομέα.

6.      Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές.»

 

Έχει κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ψηφιακά υπογεγραμμένη, με σφραγίδα και υπογραφή του Διαχειριστή – Νόμιμου Εκπροσώπου Κων/νο Δεμεντή της «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οποία δηλώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα & δραστηριότητα, οπότε καλύπτεται πλήρως η απαίτηση 4. του άρθρου 7/Α/8. Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται από τη Διακήρυξη να καταθέσουν την Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 7/Α/8 της Διακήρυξης κάθε διαχειριστής της Ο.Ε, όπως προκύπτει από το παρακάτω απόσπασμα του Άρθρου 7 της Διακήρυξης:

 

«ΓΕΝΙΚΑ

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται

·   από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή

·   όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,

·   όταν πρόκειται για ενώσεις εταιρειών / κοινοπραξίες από το νόμιμο εκπρόσωπο της κάθε εταιρείας που συμμετέχει στην ένωση.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής

 

Αντίθετα όπου απαιτείται να καταθέσουν δικαιολογητικά όλοι οι διαχειριστές μιας Ο.Ε. αναφέρεται ρητώς και με σαφήνεια στην Διακήρυξη (πχ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου)

 

4. Στην ένσταση της η IM Constructions ΕΠΕ αναφέρει:

Στο Άρθρο 7, παρ. 3 της Διακήρυξης σημειώνεται υπογραμμισμένα ότι κάθε παράδοση που θα αναφέρεται στον κατάλογο με τις κυριότερες παραδόσεις της τελευταίας 3ετίας, θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από τα αντίστοιχα αποδεικτικά σχετικά έγγραφα. Η εταιρεία « Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» δεν έχει καταθέσει τα Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια που απλά αναφέρει στον εν λόγω κατάλογό της, δηλαδή δεν έχει καταθέσει στον διαγωνισμό τα απαραίτητα συνοδευτικά αποδεικτικά έγγραφα που απαιτούνται από το συγκεκριμένο άρθρο και παράγραφο της Διακήρυξης.

 

Όσο αφορά στο σημείο 4 της ένστασης η Επιτροπή έχει να επισημάνει τα εξής

Στο Άρθρο 7, παρ.3 της Διακήρυξης αναφέρεται ότι […]κάθε υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλλει ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού σε μορφή αρχείου τύπου pdf μαζί με την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά» τα εξής δικαιολογητικά: […]

«3. Κατάλογο στον οποίο θα αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα τα είδη, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. Σημειώνεται ότι κάθε παράδοση που θα αναφέρεται στον κατάλογο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από τα αντίστοιχα αποδεικτικά σχετικά έγγραφα.»

 

Η εταιρία «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε» έχει καταθέσει αναλυτικό κατάλογο με τις παραδόσεις των τριών τελευταίων ετών, με τα είδη, τις ποσότητες, την αξία, τις ημερομηνίες παραγγελίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς επίσης έχει καταθέσει κατάσταση φορέων δημοσίων με ανάλογες προμήθειες, στην οποία αναφέρονται δυο συμβάσεις προμηθειών ηλεκτρολογικού υλικού με τον Δήμο Κορινθίων (αρ. σύμβασης 44324/2012 και 45801/2013 αντίστοιχα). Ως αποδεικτικά σχετικά στοιχεία για την κάθε παράδοση που αναφέρεται στον κατάλογο έχουν κατατεθεί τόσο οι προαναφερόμενες συμβάσεις, όσο και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των προμηθειών εκδοθείσες από το Δήμο Κορινθίων που αποδεικνύουν ότι τα είδη παραδόθηκαν εμπρόθεσμα. Οπότε ικανοποιείται πλήρως η απαίτηση: «Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δημόσιο τομέα, οι παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρόθεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται με επίσημα παραστατικά έγγραφα πώλησης. Σημειώνεται ότι κάθε παράδοση που θα αναφέρεται στον κατάλογο θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από τα αντίστοιχα αποδεικτικά σχετικά έγγραφα.»

 

Έχοντας υπόψη η επιτροπή τις ανωτέρω διαπιστώσεις εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της ένστασης  της εταιρείας «IM CONSTRUCTIONS ΕΠΕ.» με αρ. πρωτ.: 51520/30-10-2015 στο σύνολό της, να μην τροποποιηθεί το πρακτικό της 28/8/2015 της επιτροπής και να παραμείνει ως έχει η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 24/281/2015 με την οποία εγκρίθηκε το εν λόγω πρακτικό.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη, στο σύνολό της, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 51520/30-10-2015 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «IM Constuctions  M. ΕΠΕ» κατά της αριθμ. 24/281/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 28-08-2015 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην ως άνω διακήρυξη, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 06-11-2015 γνωμοδοτικό πρακτικό εξέτασης ένστασης της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 51520/30-10-2015 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «IM Constuctions  M. ΕΠΕ», το από 06-11-2015 γνωμοδοτικό πρακτικό εξέτασης ένστασης της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, τον σχετικό φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασ., ο οποίος συμφωνεί με την εν θέματι ένσταση ως προς το πρώτο σημείο της, που αφορά το πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου που έχει καταθέσει η εταιρεία «Κ. Δεμεντής & Σια ΟΕ» και τη δραστηριότητα της εταιρείας που αναφέρεται σε αυτό, με αρνητική ψήφο)

  Απορρίπτει στο σύνολό της την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 51520/30-10-2015 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «IM Constuctions  M. ΕΠΕ» κατά της αριθμ. 24/281/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 28-08-2015 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού μελέτης 229.369,91€, και την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 33221/29-07-2015 διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 06-11-2015 γνωμοδοτικό πρακτικό εξέτασης ένστασης της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/338/2015.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος