Περίληψη διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κόρινθος, 24-11-2015

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                               Αριθμ.Πρωτ.: 55738

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει

 

  Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας, με προσφερόμενη τιμή ανά τ.μ. επιφάνειας του ακινήτου, για τη μίσθωση ακινήτου στην Τ.Κ. Σολομού από τον Δήμο Κορινθίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού.  Σαv μηvιαίo μίσθωμα oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ τελευταίoυ μειοδότη χωρίς αναπροσαρμογή.

Το μίσθιο θα πρέπει να είναι συνολικής επιφάνειας από 65τ.μ. έως 85τ.μ., να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού της Τ.Κ. Σολομού, να είναι είτε ισόγειο είτε σε όροφο, να διαθέτει WC, να πληρεί τους όρους υγιεινής και να είναι έτοιμο προς χρήση, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου που θα στεγαστούν στο εν λόγω κτίριο και κατόπιν των υποδείξεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, εντός διαστήματος ενός (1) μηνός από την υπογραφή του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού με ευθύνη και έξοδα του ιδιοκτήτη.

 

  Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού ο μειοδότης υποχρεούται στην προσκόμιση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του υπό μίσθωση ακινήτου.  Επίσης, ο μειοδότης – ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υπεύθυνος, σύμφωνα με την αριθ. 13/08 (Φ.Ε.Κ. 1506Β’/08) Πυροσβεστική Διάταξη όπως ισχύει, για την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το υπό μίσθωση ακίνητο, για την αμοιβή του μηχανικού που θα ελέγξει τις εγκαταστάσεις πυρασφάλειας ή τυχόν θα επικαιροποιήσει τα σχέδια, εφόσον απαιτείται, καθώς και τις εργασίες συντήρησης, προσθήκης ή εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης πυρασφάλειας, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης η αγορά του απαιτούμενου πυροσβεστικού εξοπλισμού βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ. Χουρσαλά Ειρήνη, τηλ. 27413 61021.

 

           Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 15-12-2015, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment