Έγκριση απολογισμού έτους 2012 του Δήμου Κορινθίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 22/13.10.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 382/2015
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Έγκριση απολογισμού έτους 2012 του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13ητου μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρα 67 και 163 § 4 ύστερα από την υπ’ αριθμ. 47386/08-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Παππάς Αντώνιος
 8. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 21. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, ήταν εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία
 23. Σούκουλης Ανδρέας, ήταν εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία
 24. Καρασάββας Ιωάννης,
 25. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 26. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 27. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, ήταν εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία
 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 2. Σταυρέλης Νικόλαος
 3. Σταματάκης Μάριος
 4. Πανταζής Βασίλειος
 5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 6. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 5. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 6. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 10. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 11. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 12. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 4. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 6. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 9. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 10. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απολογισμού έτους 2012 του Δήμου Κορινθίων» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, τα απολογιστικά στοιχεία προελέγχονται από την Οικονομική Επιτροπή και κατόπιν έρχονται προς συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση. Στη συνέχεια παρέθεσε ενώπιόν του την υπ’ αριθμ. 12/269/8-7-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ενημέρωσε ότι ήδη έχουν δοθεί αντίγραφα στους επικεφαλείς των παρατάξεων για να τα μελετήσουν και τοποθετηθούν σχετικά.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων, αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθμ. 269/87-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1) Νανόπουλου Βασίλειου, 2) Κορδώση Χρήστου, 3) Ζαχαριά Σπυρίδωνος, 4) Γκουργιώτη Αλέξανδρου και 5)Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα). Ο κ. Καρασάββας Ιωάννης, δήλωσε παρών και οι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 2) Σούκουλης Ανδρέας και 3) Δημητριάδου – Κακούρου Μαρία, απουσίαζαν εκτός αιθούσης κατά την ψηφοφορία.)
 
Εγκρίνει τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου Κορινθίων έτους 2012, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 12/269/8-7-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και παρουσιάζει έσοδα 42.197.725,92€, έξοδα 33.058.129,98€ και χρηματικό υπόλοιπο για νέα χρήση 9.139.595,94€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22 / 382 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 9 – 11 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment