Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/13.10.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 389/2015
 
ΘΕΜΑ 4οΗ.Δ.: «Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13ητου μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 47387/08-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Παππάς Αντώνιος
 8. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λαμπρινός Παναγιώτης
 12. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 13. Βλάσσης Δημήτριος
 14. Μουρούτσος Γεώργιος
 15. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 18. Νανόπουλος Βασίλειος
 19. Κορδώσης Χρήστος
 20. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 21. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 22. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 23. Καρασάββας Ιωάννης
 24. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 25. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 1. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 2. Σταυρέλης Νικόλαος
 3. Σταματάκης Μάριος
 4. Πανταζής Βασίλειος
 5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 6. Σούκουλης Ανδρέας
 7. Πιέτρης Τιμολέων
 8. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 5. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 6. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 7. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 10. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 11. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 4. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 5. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 6. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 9. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
 
Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 11 του Ν.2251/94 (ΦΕΚ 194/94 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14 του Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/10.07.2007 τεύχος Α’):
1.Σε κάθε νομαρχία συνιστάται από τον αρμόδιο νομάρχη, μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, επιτροπή φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.
 
Με το άρθρο 94, παρ. 2 στοιχείο 22 του ν. 3852/2010 η αρμοδιότητα σύστασης επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών, μεταβιβάζεται πλέον στους Δήμους.
 
2. Οι επιτροπές είναι τριμελείς και αποτελούνται από:
α) Έναν δικηγόρο, μέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, ως πρόεδρο.
β) Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από το διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου. Σε νομούς, όπου υπάρχουν βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιμελητήρια, προτείνεται από το διοικητικό τους συμβούλιο ένας εκπρόσωπός τους με τον αναπληρωτή του. Στη σύνθεση της επιτροπής μετέχει, κάθε φορά, ο εκπρόσωπος του επιμελητηρίου στο οποίο υπάγεται ο προμηθευτής. Εφόσον είναι εφικτό, κάθε επιμελητήριο ορίζει ανά έναν εκπρόσωπο κάθε κλάδου της αγοράς, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στη σύνθεση της επιτροπής όταν κρίνεται διαφορά που ανάγεται στη δραστηριότητα μέλους του αντίστοιχου κλάδου της αγοράς και
γ) Έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τα διοικητικά συμβούλιά τους. Εάν δεν υφίστανται οι ενώσεις αυτές, στην επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος ένωσης καταναλωτών δευτέρου βαθμού, διαφορετικά εκπρόσωπος του τοπικού εργατικού κέντρου, που προτείνεται, με τον αναπληρωτή του, από τη διοίκηση αυτού.
Ο γραμματέας της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, προέρχονται από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) και προτείνονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή από τον οικείο νομάρχη.
3.Όπου ο αριθμός υποθέσεων ή οι ειδικές συνθήκες του νόμου το απαιτούν, μπορούν να συνιστώνται περισσότερες επιτροπές.»
 
Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 24873/10-6-2015 έγγραφο, ο Δήμος Κορινθίων ζήτησε από τους φορείς που συγκροτούν την ανωτέρω επιτροπή, τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών τους από τα διοικητικά συμβούλιά των.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου με το υπ’ αριθ 871/18-9-2015 έγγραφό του όρισε εκπρόσωπο μαζί με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή.
 
Το Επιμελητήριο Κορινθίας με το υπ’ αριθ 5198/15-9-2015 έγγραφό του όρισε εκπρόσωπο μαζί με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή.
 
Το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας με το υπ’ αριθ 254/28-8-2015 έγγραφό του, το οποίο τροποποιήθηκε με το υπ΄ αριθμ. 291/13.10.2015 όμοιο, όρισε εκπρόσωπο μαζί με τον αναπληρωτή του για συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή.
 
Επειδή η σύσταση της συγκεκριμένης επιτροπής δεν ορίζεται στα θέματα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου, σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’), αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Κατόπιν των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού στο Δήμο μας.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έχοντας υπόψη:
 • το άρθρο 94 παραγρ. 2 στοιχείο 22 και την παρ.1α του άρθρου 95 του Ν.3852/2010
 • τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2251/94 (ΦΕΚ 194/94 τεύχος Β’) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14 του Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/10.07.2007 τεύχος Α’)
 • την παρ 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’)
 • Το αριθ.24873/10-6-2015 έγγραφοτουΔήμου Κορινθίων, περί ορισμού μελών, για τη συγκρότηση της εν θέματι επιτροπής.
 • τα σχετικά έγγραφα των αρμόδιων φορέων περί ορισμού εκπροσώπων τους για συμμετοχή στην επιτροπή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Συγκροτεί την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού του Δήμου Κορινθίων, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:
 
1. Γιαννίκος Γεώργιος, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή του την Μπασιώτη Αικατερίνη.
2. Σουφρίλας Δημήτριος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κορινθίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Λουζιώτη Παναγιώτη (Τάκη).
3. Μπαλοδήμος Περικλής, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Νταβαρίνο Παρασκευά.
 
Β. Σκοπός της επιτροπής είναι η εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών και η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της καθώς και η τήρηση μητρώου καταναλωτών.
 
Γ. Η θητεία των μελών της επιτροπής φιλικού διακανονισμού είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές.
 
Χρέη Γραμματέα θα ασκεί η Βενετσάνου Κων/να, με αναπληρώτριά της την Ελευθερίου Βασιλική.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 389 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 11 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment