Έγκριση της αριθμ. 43/2015 μελέτης και ανάθεση της εκτέλεσής του έργου στη ΔΑΕΚ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/05.11.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 409/2015

 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: «Έγκριση της αριθμ. 43/2015 μελέτης του έργου ”Κατασκευή πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου” και ανάθεση της εκτέλεσής του στη ΔΑΕΚ »
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05ητου μηνός Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 51708/30-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 8. Σταυρέλης Νικόλαος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε με την έναρξη του ΕΗΔΘ
 18. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 19. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 20. Σούκουλης Ανδρέας
 21. Καρασάββας Ιωάννης
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 24. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 1. Σταματάκης Μάριος
 2. Παππάς Αντώνιος
 3. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 4. Λαμπρινός Παναγιώτης
 5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 17ου Θ.Η.Δ.
 6. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8. Ζώγκος Ανδρέας
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 9. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 10. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 10. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος “Έγκριση της αριθμ. 43/2015 μελέτης του έργου «Έγκριση της αριθμ. 43/2015 μελέτης του έργου ”Κατασκευή πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου” και ανάθεση της εκτέλεσής του στη ΔΑΕΚ » προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η εκτέλεση του έργου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγοντος και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής :
<< Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006 [….Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση σε κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. ή σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού, παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, αν ο προϋπολογισμός του αντικειμένου της ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000€), και υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η συνολική αξία των αναθέσεων Δήμου ή Κοινότητας προς μίας επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€). Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τις αναθέσεις στις επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου από τα ιδρύματα, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και τους συνδέσμους αυτών. Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. .],
σας διαβιβάζουμε την αριθ. 43/2015 μελέτη του έργου με τίτλο “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου“ και προϋπολογισμό 43.050,00 ευρώ που είναι εγγεγραμμένο στο Τ.Π. και στο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30/7324.0039.
Σε συνέχεια της αριθ. 26/298/2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της σχετικής πίστωσης, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί αφού εγκρίνει την αριθ. 43/2015 μελέτη, να αναθέσει της εκτέλεση του έργου με τίτλο “Κατασκευή πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου” στην Δ.Α.Ε.Κ..
Η συνολική αξία των αναθέσεων του Δήμου Κορινθίων στην ΔΑΕΚ, δεν υπερβαίνει το έτος 2015 το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ πλέον ΦΠΑ>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 • Εγκρίνει την αριθ. 43/2015 μελέτη του έργου με τίτλο “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου” και προϋπολογισμό 43.050,00 ευρώ που είναι εγγεγραμμένο στο Τ.Π. και στο προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον ΚΑ. 30/7324.0039.
 • Αναθέτει στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων με το διακριτικό τίτλο «Δ.Α.Ε.Κ.» νομίμως εκπροσωπούμενη και αριθμό ΜΕΕΠ 25335 Α2 Τάξης Πτυχίου, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ,την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» ποσού 43.050,00 €, σύμφωνα με την αριθμ. 43/2015 μελέτη, η οποία έχει συνταχθεί από την κα. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμουκ. Σπυρίδωνα Περόγαμβρου.
 • Η αμοιβήτης αναδόχου εταιρείας θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωση με ΚΑ 30/7324.0039 και τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» ποσού 43.050,00 €.
 • Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού για την εκτέλεση του παραπάνω έργου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 409 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 11 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment