Αίτημα στην ΟΣΕ Α.Ε. για απελευθέρωση – κατάργηση παλαιών διαβάσεων σε περιοχές του Δήμου Κορινθίων

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/05.11.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 410/2015
 
ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.: «Αίτημα στην ΟΣΕ Α.Ε. για απελευθέρωση – κατάργηση παλαιών διαβάσεων σε περιοχές του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05ητου μηνός Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 51708/30-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 8. Σταυρέλης Νικόλαος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε με την έναρξη του ΕΗΔΘ
 18. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 19. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 20. Σούκουλης Ανδρέας
 21. Καρασάββας Ιωάννης
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 24. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 1. Σταματάκης Μάριος
 2. Παππάς Αντώνιος
 3. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 4. Λαμπρινός Παναγιώτης
 5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 17ου Θ.Η.Δ.
 6. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8. Ζώγκος Ανδρέας
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 9. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 10. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 10. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αιτήματος στην ΟΣΕ Α.Ε. για απελευθέρωση – κατάργηση παλαιών διαβάσεων σε περιοχές του Δήμου Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Καμπούρη, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
“Η σιδηροδρομική γραμμή Πελοποννήσου του ΟΣΕ από τον παλιό σταθμό της Κορίνθου μέχρι τον παλαιό σταθμό του Κιάτου έχει καταργηθεί με την ΚΥΑ Φ12.1/41012/3768/21-8-2013 (ΦΕΚ 2160/Β/30-8-2013) των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών-Μεταφορών και Δικτύων .
Ο Δήμαρχος Κορινθίων σε πρόσφατη επίσκεψή του στον Πρόεδρο του ΟΣΕ, έθεσε το θέμα της δημιουργίας διαβάσεων στην καταργημένη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ εντός των οικιστικών ιστών πόλεως Κορίνθου και των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων Λεχαίου, Περιγιαλίου και Κάτω Άσσου. Ο κ. Θεοφανόπουλος αντιμετώπισε ευνοϊκά το αίτημα του κ. Δημάρχου και ζήτησε επίσημη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τα συγκεκριμένα σημεία και με συγκεκριμένους όρους.
Στα πλαίσια αυτά καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση, προκειμένου να υποβληθεί αίτημα στην ΟΣΕ Α.Ε., ώστε να επιτραπεί στο Δήμο Κορινθίων η απελευθέρωση – κατάργηση παλιών διαβάσεων στα κάτωθι σημεία:
1.Αερογέφυρα Λεχαίου Χ.Θ. 106+370
2.Άγιος Γεράσιμος Λεχαίου πλησίον οικίας Κατσίγιαννη Χ.Θ. 106+867
3.Λέχαιο στο ύψος του νεκροταφείου Χ.Θ. 107+556
4.Περιγιάλι στη θέση Γεώτρηση Χ.Θ. 109+300
5.Περιγιάλι στο ύψος πριν το θέατρο Χ.Θ. 108+640
6.Κάτω Άσσος στο ύψος του νεκροταφείου Χ.Θ. 109+840
7.Κάτω Άσσος πλησίον του χειμάρρου Ράχιανη Χ.Θ. 109+530
8.Αρχαία Κόρινθος στο Κανταρέ οδός σύνδεσης με Αρχαία Κόρινθος Χ.Θ. 104+930
9.Αρχαία Κόρινθος στο ύψος της βιοτεχνίας ΦΑΡΜΑ Μητσόπουλος Χ.Θ. 105+050
10.Κόρινθος επί της οδού Ερμού Χ.Θ. 100+640
11.Κόρινθος επί της οδού Αποστόλου Παύλου Χ.Θ. 101+180
12.Κόρινθος επί της οδού Ικτίνου Χ.Θ. 101+480
13.Κόρινθος επί της οδού Ιππότη Χ.Θ. 101+750
14.Κόρινθος επί της οδού Στυμφαλίας Χ.Θ. 101+980
15.Κόρινθος επί της οδού Εθν. Ανεξαρτησίας Χ.Θ. 100+300
Η μετρική γραμμή του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου από το ύψος του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου μέχρι τον σιδηροδρομικό σταθμό του Κιάτου είναι καταργημένη με την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση, ωστόσο για την περίπτωση πιθανής μελλοντικής της επαναλειτουργίας, ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει επίσης να δεσμευτεί για τη διαφύλαξη και προστασία της γραμμής στα σημεία των διαβάσεων, ώστε να μπορεί να επαναλειτουργήσει όταν αυτό αποφασιστεί από την ΟΣΕ Α.Ε.”
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος ανέφερε ότι συμφωνεί με την προαναφερθείσα πρόταση και προσέθεσε επίσης να υποβληθεί αίτημα προς τον ΟΣΕ για την παραχώρηση της απαλλοτριωμένης ζώνης δεξιά και αριστερά της γραμμής του τρένου , σε συγκεκριμένα σημεία που θα υποδειχθούν από το Δήμο για εξυπηρέτηση των κατοίκων, αλλά και να αξιοποιηθούν τυφλά οικόπεδα, όπως π.χ. στην αερογέφυρα του Λεχαίου. Επίσης, ανέφερε ότι ο Δήμος πρέπει να τοποθετήσει τους ειδικούς πλαστικούς τάπητες σε κάποιες διαβάσεις κομβικής σημασίας, όπως στην οδό Δαμασκηνού και την Εθν. Αντίστασης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ψηλογιαννόπουλος συμφώνησε με την εισήγηση και ζήτησε ειδικά για την οδό Ερμού κάτω από τα σχολεία των γυμνασίων και λυκείων της Κορίνθου λόγω της κυκλοφορίας μαθητών να γίνει διαβούλευση, να ζητηθεί η γνώμη των κατοίκων, των καθηγητών και των γονέων που εξυπηρετούνται από το δρόμο αυτό, για την αποφυγή ατυχημάτων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας και του αρμόδιου Αντιδημάρχου, μετά από λεπτομερή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Υποβάλλει αίτημα στην ΟΣΕ Α.Ε. για την έγκριση δημιουργίας εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων διαβάσεων στην καταργημένη σιδηροδρομική γραμμή του ΟΣΕ από την Κόρινθο μέχρι τα διοικητικά όρια του Κάτω Άσσου, όπως προαναφέρθηκε και αναφέρεται επακριβώς παρακάτω, δεσμευόμενος για την διαφύλαξη και προστασία της γραμμής στα σημεία των διαβάσεων, ώστε σε περίπτωση πιθανής επαναλειτουργίας της γραμμής, εκ μέρους της ΟΣΕ Α.Ε, αυτή να είναι εφικτή:
1.Αερογέφυρα Λεχαίου Χ.Θ. 106+370
2.Άγιος Γεράσιμος Λεχαίου πλησίον οικίας Κατσίγιαννη Χ.Θ. 106+867
3.Λέχαιο στο ύψος του νεκροταφείου Χ.Θ. 107+556
4.Περιγιάλι στη θέση Γεώτρηση Χ.Θ. 109+300
5.Περιγιάλι στο ύψος πριν το θέατρο Χ.Θ. 108+640
6.Κάτω Άσσος στο ύψος του νεκροταφείου Χ.Θ. 109+840
7.Κάτω Άσσος πλησίον του χειμάρρου Ράχιανη Χ.Θ. 109+530
8.Αρχαία Κόρινθος στο Κανταρέ οδός σύνδεσης με Αρχαία Κόρινθος Χ.Θ. 104+930
9.Αρχαία Κόρινθος στο ύψος της βιοτεχνίας ΦΑΡΜΑ Μητσόπουλος Χ.Θ. 105+050
10.Κόρινθος επί της οδού Ερμού Χ.Θ. 100+640
11.Κόρινθος επί της οδού Αποστόλου Παύλου Χ.Θ. 101+180
12.Κόρινθος επί της οδού Ικτίνου Χ.Θ. 101+480
13.Κόρινθος επί της οδού Ιππότη Χ.Θ. 101+750
14.Κόρινθος επί της οδού Στυμφαλίας Χ.Θ. 101+980
15.Κόρινθος επί της οδού Εθν. Ανεξαρτησίας Χ.Θ. 100+300
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 410 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17 – 11 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment