Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2012 του Δήμου Κορινθίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 22/13.10.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  383/2015
 
ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ.: «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2012 του Δήμου Κορινθίων»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 13η  του μηνός Οκτωβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρα 67 και 163 § 4 ύστερα από την υπ’ αριθμ. 47386/08-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά  (27) δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
9.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
10.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
16.    Ζώγκος Ανδρέας
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, ήταν εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία
23.    Σούκουλης Ανδρέας, ήταν εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία
24.    Καρασάββας  Ιωάννης,
25.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
26.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
27.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, ήταν εκτός αίθουσας κατά την ψηφοφορία
 
1.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Σταματάκης  Μάριος
4.       Πανταζής Βασίλειος
5.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
6.       Πιέτρης  Τιμολέων
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, δώδεκα (12) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
5. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ.  Αγιονορίου
7. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.     Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
11.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
12.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
     
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
3.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2012 του Δήμου Κορινθίων»  ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3463/2006, οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο, υποχρεούνται στην υποβολή ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως, στην Οικονομική Επιτροπή για τον προέλεγχο και κατόπιν έρχεται μαζί με την έκθεσή της προς συζήτηση και έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση.
Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό  συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ο οποίος με τον αναπληρωτή του ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και  προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί  το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής -  λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και  Κοινοτήτων και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των  αντίστοιχων κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και  διαχειριστικό σύστημα των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που  αφορούν σε σημαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα  κονδυλίων του ισολογισμού ή των αποτελεσμάτων χρήσεως.
Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής υποχρεούται να  καταρτίζει και έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό  του, παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση  ελέγχου υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον  Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
Στην ανωτέρω ειδική συνεδρίαση  καλείται και παρίσταται και ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος  συνέταξε το πιστοποιητικό ελέγχου. Η απουσία του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή ή του  αναπληρωτή του δεν επηρεάζει τη λήψη απόφασης του συμβουλίου, υπό τον όρο ότι  αποδεικνύεται η εμπρόθεσμη πρόσκλησή του στην ειδική συνεδρίαση.
Επειδή ο Δήμος Κορινθίων εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, με την υπ’ αριθμ. 27/492/21-12-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ο κ. Μποζίκας Γεώργιος  του Ιωάννη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 29711 της Διεθνούς Ελεγκτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ως ορκωτός ελεγκτής – λογιστής για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2012 και η κα Μπαρζού Ολυμπία του Γεωργίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21371 ως αναπληρώτριά του.
 
Μετά τους απαραίτητους ελέγχους στον ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Κορινθίων  για το οικον. έτος .2012 προέβη στη σύνταξη πιστοποιητικού ελέγχου και έκθεσης ελέγχου.
 
Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθ. 19/204/24-7-2015 απόφαση, σύμφωνα με την οποία κατάρτισε τον ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης του Δήμου της χρήσης 2012, υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Ισολογισμό του οικονομικού έτους 2012,  προς έγκριση μαζί με τα αποτελέσματα χρήσεως και σχετική έκθεση, τα οποία  δόθηκαν  στους επικεφαλείς των συνδυασμών που συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς ενημέρωση. 
 
Έχοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να ψηφίσουν σχετικά με την έγκρισή του.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και είδε
·         Το άρθρο 163 του Ν. 3463/06
·         το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7
·         το πιστοποιητικό ελέγχου και την έκθεση ελέγχου που υποβλήθηκαν στο Δ.Σ. από τον ορκωτό ελεγκτή – λογιστή
·         την υπ’ αριθμ. 19/204/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την υποβολή του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2012 και τη σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής
·         την υπ’ αριθμ. 27/492/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή – λογιστή και του αναπληρωτή του
·         τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης του οικονομικού έτους 2012
 
Και έπειτα από διαλογική συζήτηση
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

 

(μειοψηφούντων των  κ.κ. 1) Νανόπουλου Βασίλειου, 2) Κορδώση Χρήστου,  3) Ζαχαριά Σπυρίδωνος, 4) Γκουργιώτη Αλέξανδρου και 5)Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα). Ο κ. Καρασάββας Ιωάννης, δήλωσε παρών και οι κ.κ. 1) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 2) Σούκουλης Ανδρέας και 3) Δημητριάδου – Κακούρου Μαρία, απουσίαζαν εκτός αιθούσης κατά την ψηφοφορία.)
 
1.  Την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του έτους 2012, όπως εμφανίζονται συνημμένα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7.
3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22 / 383 / 2015.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος  9 – 11 –  2015
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
  
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 

Leave a Comment