Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ”Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 24/05.11.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 414/2015
 
ΘΕΜΑ 5οΗ.Δ.: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ”Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05ητου μηνός Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 51708/30-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 8. Σταυρέλης Νικόλαος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17. Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε με την έναρξη του ΕΗΔΘ
 18. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 19. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 20. Σούκουλης Ανδρέας
 21. Καρασάββας Ιωάννης
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 24. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 1. Σταματάκης Μάριος
 2. Παππάς Αντώνιος
 3. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 4. Λαμπρινός Παναγιώτης
 5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 17ου Θ.Η.Δ.
 6. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8. Ζώγκος Ανδρέας
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 9. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 10. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 10. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ”Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου”», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
 1. την υπ’ αριθ. 2498/5-6-2013 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» με κωδικό MIS 346861 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος –Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013»
 2. το αριθμ. 3116/5-7-2013 έγγραφο της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου»
 3. την αριθ. 23/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου “’Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου”,
 4. την αριθμ. 12/266/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και την ανάθεση στην επιχείρηση ΤΗΚ Α.Ε. για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
 5. την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ417/21-10-2014 αίτηση της αναδόχου της επιχείρησης Τ.Η.Κ. Α.Ε. περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15-04-2015.
 6. την αριθ. 448/2014 Α.Δ.Σ. περί παράτασης περαίωσης του ανωτέρω έργου
 7. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10948/18-03-2015 αίτηση της αναδόχου της επιχείρησης Τ.Η.Κ. Α.Ε. περί νέας παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
 8. την αριθ. 123/2015 ΑΔΣ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
 9. τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον Α.Π.Ε..
 10. την από 14-10-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η Εργοληπτική Επιχείρηση «Τ.Η.Κ. Α.Ε.», δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 68759/2013 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθ. μελ. 23/2013 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
Από τη Δ/νση ΤΥ συντάχθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του εν λόγω έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την σύμβαση. Συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις σε ποσότητες εργασιών, καθώς και εργασίες πρόσθετες από τις συμβατικές χωρίς να τροποποιείται το “βασικό σχέδιο” του έργου, βάσει των παρ. 3 και 4 τού άρθρου 57 του Ν 3669/08 από την χρήση των απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών.
Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 1ο Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ανέρχεται σε 884.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ίσο με την σύμβαση.
Ο εν λόγω 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκε από το φορέα χρηματοδότησης βάσει του αριθ. πρωτ. 34999/2015 εγγράφου καθώς και από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας με το αριθ. πρωτ. 47603/2015 έγγραφο.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο>> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ – ΠΟΔΗΛΑΤΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ», ποσού 884.000,00€ με το ΦΠΑ, που εκτελείται από την επιχείρηση Τ.Η.Κ. Α.Ε. σύμφωνα με την 23/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 414 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 11 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment