Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου Ελαιοτριβείού Μαψού

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 24/05.11.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 417/2015


ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ.: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου Παλαιού Ελαιοτριβείου Μαψού Δ. Κορινθίων».

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05ητου μηνός Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 51708/30-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 8. Σταυρέλης Νικόλαος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17.  
  Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε με την έναρξη του ΕΗΔΘ
 18. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 19. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 20. Σούκουλης Ανδρέας
 21. Καρασάββας Ιωάννης
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 24. Πιέτρης Τιμολέων


 1. Σταματάκης Μάριος
 2. Παππάς Αντώνιος
 3. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 4. Λαμπρινός Παναγιώτης
 5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 17ου Θ.Η.Δ.
 6. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 7.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8. Ζώγκος Ανδρέας
 9.  
  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 9. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 10. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 10. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου Παλαιού Ελαιοτριβείου Μαψού Δ. Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:

1. την αρ. 114/2013 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρου παλαιού Ελαιοτριβείου Μαψού» προϋπολογισμού 50.000,00 € με το ΦΠΑ,
2. την αρ. 16/355/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης και διενέργειας της δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου,
3. τα από 17-09-2013 και 04-10-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4. την αρ. 19/426/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 3901/74585/27-11-2013 απόφαση της Γ.Γ. Α..Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί κατακύρωσης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου υπέρ της Κ/Ξ Γ’ Μπολέτης – Π. Χρυσικός με μέση έκπτωση 12%,
5. το με αρ. πρωτ. 3142/21-01-2014 συμφωνητικό με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ποσού 35.543,85 € πλέον ΦΠΑ, με προθεσμία εκτέλεσης την 21-04-2014
6. την αριθ. 167/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης του έργου μέχρι 21-06-2014.
 

7. την αριθμ. 252/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του ανωτέρω έργου.

8. την αριθμ. 350/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του ανωτέρω έργου.
9. Την αριθμ. 21/361/24-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του εν λόγω έργου.
 1. Το από 22-10-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του ανωτέρω έργου και
11. την από 21-10-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Κακάβα Νικόλαο και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 

«Η Κ/Ξια Γεώργιος Μπολέτης – Π. Χρυσικός ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με την Αριθμ. Μελ. 114/2013 του Δήμου Κορινθίων».

Με την αριθμ. 21/361/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του εν΄ λόγω έργου.
Κατόπιν τούτου η Επιτροπή Παραλαβής στις 22/10/2015 προέβη στην οριστική παραλαβή του έργου και συνέταξε το σχετικό Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής.
Παρακαλούμε για την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση χώρου Παλαιού Ελαιοτριβείου Μαψού Δ. Κορινθίων» που εκτελέσθηκε σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 114/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, συνολικής δαπάνης 43.028,87 € (συμπ. Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν καλά και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης.


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 417 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 11 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment