Απόφαση αριθμ. 24/292/2015

Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-10-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47180/08-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Κορδώσης Χρ., 7) Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πανταζή Β.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 292η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την από 07-10-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: «Ορισμός δικηγόρου».

  Στις 08/04/2013 κατατέθηκε αγωγή αποζημίωσης κατά του Δήμου Κορινθίων από την εταιρεία ΠΑΡΚ ΕΠΕ.  Η ανωτέρω εταιρεία είναι χρεωμένη με τέλη 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων για τα έτη 1989, 1991-1996 και με τέλη κοινοχρήστων χώρων έτους 1995.  Στο αρχείο του Δήμου υπάρχουν αποφάσεις του Πρωτοδικείου Κορίνθου και του Εφετείου Τριπόλεως απορριπτικές των προσφυγών που είχε καταθέσει η ανωτέρω εταιρεία.

  Ομοίως στις 08/04/2013 κατατέθηκε αγωγή αποζημίωσης κατά του Δήμου Κορινθίων από την εταιρεία ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ – ΓΙΑΝΕΣΚΗ & ΣΙΑ ΕΠΕ.  Η ανωτέρω εταιρεία είναι χρεωμένη με τέλη 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων για τα έτη 1991-1995, 1997 και με τέλη κοινοχρήστων χώρων έτους 1995.  Στο αρχείο του Δήμου υπάρχουν αποφάσεις του Πρωτοδικείου Κορίνθου, του Εφετείου Τριπόλεως και του Συμβουλίου της Επικρατείας για το έτος 1992 απορριπτικές των προσφυγών που είχε καταθέσει η ανωτέρω εταιρεία.

  Παρακαλούμε να ορίσετε δικηγόρο να παραστεί στην δικάσιμο που θα γίνει την 14-01-2016 και να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες μέχρι πέρατος των εν λόγω υποθέσεων υπέρ του Δήμου.

 

   Επίσης, ο Πρόεδρος λέει ότι την 02-06-2015 κοινοποιήθηκαν στο Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή οι με αριθμό 416/6-4-2015 και 418/6-4-2015 κλήσεις του Α΄ Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, για ορισμό δικασίμου στις 08-10-2015 των αγωγών αποζημίωσης των εταιρειών «ΠΑΡΚ ΕΠΕ» και «Μ. ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ – ΓΙΑΝΕΣΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ» αντίστοιχα, κατά Δήμου Κορινθίων.  Η συζήτηση και των δύο ως άνω υποθέσεων αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα δικάσιμος στις 14-01-2016.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 14-01-2016 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελαν συζητηθούν οι ανωτέρω αγωγές, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικά υπομνήματα, θα παρακολουθήσει την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, θα ασκήσει εφέσεις κατά των εκδοθησόμενων αποφάσεων, εφόσον θα βλάπτουν τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος των εν λόγω υποθέσεων, και για το λόγο αυτό προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Ψωμά Χριστίνα.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου και της υπηρεσίας και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Κορδώση Χρ. και Δημητρόπουλου Κων., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

  Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Ψωμά Χριστίνα, στην οποία δίνει εντολή:

  Α. Να παρασταθεί κατά την εξ αναβολής δικάσιμο της 14-01-2016 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης αγωγή αποζημίωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΡΚ ΕΠΕ», να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

  Β.  Να παρασταθεί κατά την εξ αναβολής δικάσιμο της 14-01-2016 ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης αγωγή αποζημίωσης της εταιρείας με την επωνυμία «Μ. ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ – ΓΙΑΝΕΣΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

 

  Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α ΄208/2013 , όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) , καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/292/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντ.)

                                                                                    Ζώγκος Ανδρέας

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

                                                                                     (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Πανταζή Β.)

Leave a Comment