Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων στις 8/12/2015

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Αιρετών Οργάνων

Κόρινθος, 04 Δεκεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ.57664

ΠΡΟΣ
Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοτικό Σύμβουλο
Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 08 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κορινθίων.
2. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων γ’ τριμήνου του έτους 2015
3. Συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
4. Κατανομή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολικών μονάδων του Δήμου (Δ΄ κατανομή).
5. Αίτημα επιτροπής Εργαζομένων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 2/2015, για παράταση του προγράμματος.
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015.
7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών.
8. Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, Νέου Έτους και Φώτων.
9. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015
10. Διακοπή εργασιών της «Κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο Γεώργιο» και συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής
11. Συμμετοχή του Δήμου στην πραγματοποίηση της επιδημιολογικής μελέτης «KORINTHIA STUDY”
12. Συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις του συλλόγου Ποντίων
13. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment