Απόφαση αριθμ. 28/355/2015

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-11-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 55908/25-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 355η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική  εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού  Έτους 2015

 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

ως προς το μέρος των εξόδων

 

Μέρος α’

Μειώνουμε :

1. Τον Κ.Α. 30/6261.0001 με τίτλο «Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 11.600,00 κατά 2.460,00 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 9.140,00 ευρώ 

 

Λαμβάνουμε από την ανωτέρω μείωση το ποσό των 2.460,00   € και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από  το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό ων  3.160,00 € για την δημιουργία και την ενίσχυση των πιστώσεων :

Δημιουργούμε :

Τον κ.α.  30/6261.0013 με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Δημαρχείου και Κοινοτικών καταστημάτων Δήμου Κορινθίων» με προϋπολογισμό 2.460,00 ευρώ .

Ενισχύουμε :

1.      Τον κ.α.  00/6521.0001 με τίτλο «Τόκοι δανείου εσωτερικού »με προϋπολογισμό 94.991,66 με το ποσό των 700,00 ευρώ και επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των  95.691,66 €.

Μέρος β’

Μειώνουμε :

1.      Τον Κ.Α. 10/6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 9.000,00 κατά 4.000,00ευρώ και επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των   5.000,00 ευρώ  .

2.       Τον Κ.Α. 20/6264.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού 58.000,00 κατά 14.000,00ευρώ και επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των   44.000,00 ευρώ 

3.      Τον Κ.Α. 35/6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 9.000,00€ κατά 1.500,00 ευρώ και επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 7.500,00ευρώ .

4.      Τον Κ.Α. 45/6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” προϋπολογισμού 3.000,00€ κατά 1.400,00  ευρώ και επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.600,00ευρώ .

 

Λαμβάνουμε από τις  ανωτέρω μειώσεις το ποσό των 20.900,00   € και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από  το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό ων  20.900,00€ για την δημιουργία  και ενίσχυση των πιστώσεων :

 

Δημιουργούμε:

1.      Τον Κ.Α. 20/6672.0001 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» με προϋπολογισμό 14.000,00 ευρώ

 

2.      Τον Κ.Α. 45/6671.0001 με τίτλο « Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων” με προϋπολογισμό 1.400,00€

3.      Τον Κ.Α. 10/6671.0001 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» με προϋπολογισμό 4.000,00 €..

 

Ενισχύουμε:

1.      Τον Κ.Α. 35/6672.0001 με τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» με προϋπολογισμό 5.000,00 €κατά  1.500,00€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 6.500,00€.

 

 Μέρος γ’

Μειώνουμε:

Τον Κ.Α.: 15/ 6063.0001 με τίτλο “Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι)”  (ποσό 4.390,25 αφορά μελέτη 42/2012 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2012 , με προϋπολογισμό  25.738,33 € κατά 12.348,08€ (αφορά μελέτη 19/2014 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014 & Π/Υ 2015 ποσό 9.000,00 €) επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των  13.390,25€.

Καταργούμε :

 Τον Κ.Α.: 15/6117.0002 με τίτλο “Διαμόρφωση χώρου φιλοξενίας αδέσποτων ζώων” ,προϋπολογισμού   12.000,00€.

 Τον Κ.Α.: 15/ 6117.0005 με τίτλο “Αμοιβές για πρόγραμμα θερινών κατασκηνώσεων.”, με προϋπολογισμό  15.000,00€.

 

Λαμβάνουμε από τις ανωτέρω μειώσεις  και καταργήσεις το ποσό των   39.348,08€ και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από  το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό ων  39.348,08 για την ενίσχυση της πίστωσης  :

Ενισχύουμε

Τον Κ.Α. 15/6481.0003 με τίτλο “Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου”  προϋπολογισμού 57.334,17 με ποσόν 39.348,08€ επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 96.682,25 €

Μέρος δ’

Μειώνουμε:

1. Τον Κ.Α.: 30/6265.0001 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών  και λοιπού εξοπλισμού” προϋπολογισμού 15.000,00 κατά 4.182,00€ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 10.818,00 €

1.      Τον  Κ.Α. 30/7133.0001 με τίτλο “Προμήθεια επίπλων και σκευών” προϋπολογισμού 10.000,00 € κατά 650,00€ επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 9.350,00€.

 

            Λαμβάνουμε από την ανωτέρω μείωση το ποσό των 4.832,00€ και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από  το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των  4.832,00€ για την δημιουργία  των πιστώσεων :

Δημιουργούμε:

1.  Τον κ.α 15/6265.0001 για την “Συντήρηση εξοπλισμού  για τις ανάγκες υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του απόρους (Τ.Ε.Β.Α. )” με προϋπολογισμό  ποσού 4.182,00

2.  Τον κ.α. 15/7133.0001 και τίτλο  “Προμήθεια επίπλων και σκευών  για τις ανάγκες υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)”  με προϋπολογισμό 650,00€.

 

ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΈΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Μέρος Ε’

 Καταργούμε :

α) Τον Κ.Α. 1214.0013 με τίτλο “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)”  με ποσόν 190.731,40€.

 

Λαμβάνουμε από την ανωτέρω κατάργηση το ποσό των  190.731,40 € και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από  το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό ων  190.731,40€ για την δημιουργία   :

Δημιουργούμε :

Τον Κ.Α. 1219.0002 με τίτλο “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)”  με ποσόν 190.731,40€.

ΩΣ  ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΈΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Μέρος στ’

ΑΠΟΔΟΧΉ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ

Με το με αριθμό πρωτ. 14106/02-06-2015 έγγραφο του ΟΑΕΔ μας έγινε γνωστή η Απόφαση  αποπληρωμής ΛΑΕΚ από τον ΟΑΕΔ ΈΤΟΥΣ 2012 . Το ποσό αυτό κατατέθηκε στον λογαριασμό του Δήμου με το με αριθμό  σειρά Α 1816/11-11-2015 γραμμάτιο είσπραξης .

Μετά την αποδοχή του ποσού των 7.650,00€ που μας αποδόθηκε βάσει της  Απόφασης  αποπληρωμής ΛΑΕΚ από τον ΟΑΕΔ ΈΤΟΥΣ 2012:

Δημιουργούμε :

Τον Κ.Α. 1219.0001 με τίτλο “ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ”  με προϋπολογισμό  7.650,00€.

 

Λαμβάνουμε από την ανωτέρω δημιουργία  το ποσό των  7.650,00€.και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό.

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις οφειλές μας και συγκεκριμένα στον Κ.Α.  80/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων)” με προϋπολογισμό 56.824,65 έχουμε εγγράψει το ποσό των  7.650,00€ από πόρους δήμου το οποίο πλέον  θα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ .

Ως προς το μέρος των εξόδων :

Μειώνουμε  τον Κ.Α 80/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων)” προϋπολογισμού 56.824,65  κατά 7.650,00 € από πόρους δήμου και ταυτόχρονα τον ενισχύουμε με το ποσό των 7.650,00€ με Χρηματοδότηση ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΑΕΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ επομένως ο προϋπολογισμός της πίστωσης παραμένει αμετάβλητος .

 

Το ποσό των 7.650,00€  από πόρους δήμου παραμένει στο αποθεματικό προς κάλυψη μελλοντικών πιστώσεων .

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/355/2015.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment