ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κόρινθος 0812-2015

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Αριθμ.Πρωτ.: 110

 

Σχολική Επιτροπή Μονάδων

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης
Δήμου Κορινθίων
Τηλέφωνο: 27413 61067


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 


Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», λαμβάνοντας υπόψη:

•    την Κ.Υ.Α. αριθμ.64321/Δ4/16-05-2008 (Φ.Ε.Κ. 1003/30-05-2008 τεύχος Β΄) Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων .
•    την με αριθμό 13/69/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι


 

Επαναληπτικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του : 3ου Γυμνασίου Κορίνθου .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών ) στο Δημοτικό Κατάστημα- Κολιάτσου 32 – και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο 2ο όροφο .
Πληροφορίες για τους όρους της σχετικής διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν καθημερινά στα τηλέφωνα της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων 27413-61067, 27413-61066, 27413-61090 και στο τηλέ-φωνο 27413-61000 στο Δημαρχείο του Δήμου Κορινθίων απ ΄ όπου και θα διατίθενται τα τεύχη της προκήρυξης, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 έως 14:00 .
 


Τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο είναι:

 


1.  Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό .

 

2.  Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

 

3.  Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

 

4.  Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
5.  Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

 

6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.

 

7. Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

 

8. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

 

9. Εγγύηση συμμετοχής τριακοσίων (300,00) ευρώ. Η εγγύηση επιστρέφεται στους συμμετέχοντες ατόκως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου και ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος.

 


Στον πλειοδοτικό διαγωνισμό
δεν γίνονται δεκτοί:

 


1. Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.
2. Συνταξιούχοι .

3. Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4,(παρ. 1,2,3 και 4),
5,7,8 και 9 του Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α’/9-2-07.
4. Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού
Σχολείου.


 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Leave a Comment