Απόφαση αριθμ. 29/375/2015

Αριθμός Πρακτικού 29

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-12-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 57262/02-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

 

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ., 7)Γκουργιώτης Αλεξ., 8)Καραμαλίκη Μαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κορδώση Χρ.)

 

Α π ό ν τ ε ς

 

1)Φαρμάκης Γεωργ.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 375η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού 99.935,04€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 11/124/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 12/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 16-11-2015.  Επίσης, με την αριθμ. 28/352/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκε το από 20-11-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης προσφοράς και ελέγχου δικαιολογητικών της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε.. 

 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 02-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού περί αξιολόγησης της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς της ως άνω εταιρείας – το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης – και στο οποίο αναφέρεται ότι η επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε., διαπίστωσε την πληρότητα αυτής και το σύννομο περιεχόμενό της.  Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού προχώρησε στη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας, η οποία, με συντελεστή βαρύτητας κριτηρίων αξιολόγησης το 100%, συγκέντρωσε βαθμολογία 100 και συνεπώς προχωρά στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10-12-2015.  Υπενθυμίζεται ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε. κατατέθηκε στον με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 17691 διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και έλαβε αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 22739.

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 02-12-2015 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της εν λόγω συμμετέχουσας εταιρείας, η οποία έλαβε βαθμολογία 100 και την αποσφράγιση της οικονομικής της προσφοράς στις 10-12-2015.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εγκρίνει το από 02-12-2015 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 99.935,04€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε. στον ως άνω διαγωνισμό, η οποία, με συντελεστή βαρύτητας κριτηρίων αξιολόγησης το 100%, συγκέντρωσε βαθμολογία 100.  Η αποσφράγιση της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015.

               Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/375/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντώνιο)

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

                                                                                    Καραμαλίκη Μαρία

                                                                                 (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Κορδώση Χρήστο)

                                                                                    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 08-12-2015

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται το από 02-12-2015 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 02-12-2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 09:00, στο γραφείο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Ερμού 39, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ. 02/08/03-02-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 17691 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 50113/2015 διακήρυξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την προμήθεια  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3.

Τακτικό Μέλος

ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 50113/2015 σχετική διακήρυξη της προμήθειας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων, το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό και σε συνέχεια του 1ου Πρακτικού της  σύμφωνα με το οποίο η μοναδική κατατεθείσα ηλεκτρονικά προσφορά της AMCO OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. –AMCO A.B.E.E. με α/α προσφοράς συστήματος 22739 έγινε   δεκτή, προχωρά στην αξιολόγηση της υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς.

Στην συνέχεια η επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας AMCO OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. –AMCO A.B.E.E. διαπίστωσε την πληρότητα αυτής  και το σύννομο περιεχομένου της και προχωρά στην βαθμολόγησή της τεχνικής προσφοράς.

 

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

AMCO A.B.E.E.

1

ΟΜΑΔΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 

 

1.1

Η ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της

διακήρυξης

30%

100*30%=30

1.2

Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του προμηθευόμενου υλικού

20%

100*20%=20

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1

50%

50

2

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

(SERVICE), ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

 

2.1

Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η

τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή

15%

100*15%=15

 

2.2

Υπηρεσίες Υποστήριξης – Συντήρησης

(Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Εγγύηση

καλής Λειτουργίας)

15%

100*15%=15

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2

30%

30

3

ΟΜΑΔΑ Γ:  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

3.1

Η μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας για όλο το

σύστημα (εκπαίδευση). Τεκμηρίωση του συστήματος και η δυνατότητα προσαρμογής και τροποποίησης του

20%

100*20%=20

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3

20%

20

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

100%

100

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο ΣΒ=0,5ΧΑ + 0,3ΧΒ + 0,2ΧΓ όπου Α,Β,Γ οι βαθμολογίες των ομάδων Α,Β και Γ αντίστοιχα.

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται  τα επιμέρους στοιχεία των ομάδων.

Η συνολική βαθμολογία της Α ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται με ανώτατο όριο τους 60 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης ( η αύξηση αυτή πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας). Η βαθμολογία μειώνεται, με κατώτερο όριο τους 40 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης (η μείωση αυτή πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας. Σε περίπτωση που η βαθμολογία της Α ομάδας είναι κάτω από 40 βαθμούς η προσφορά αυτομάτως θα απορρίπτεται.

Η συνολική βαθμολογία της Β ομάδας καθορίζεται σε 30 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται με ανώτατο όριο τους 40 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης ( η αύξηση αυτή πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας). Η βαθμολογία μειώνεται, με κατώτερο όριο τους 20 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης (η μείωση αυτή πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας) υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.

Η συνολική βαθμολογία της Γ ομάδας καθορίζεται σε 20 βαθμούς για την περίπτωση που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται με ανώτατο όριο τους 30 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης ( η αύξηση αυτή πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας). Η βαθμολογία μειώνεται, με κατώτερο όριο τους 10 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης (η μείωση αυτή πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επιμέρους στοιχείων της ομάδας) υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.

 

Όπως προκύπτει από την βαθμολόγηση της προσφοράς της  AMCO OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. –AMCO A.B.E.E. είναι 100.

 

Η αποσφράγιση της Οικονομικής Προσφοράς  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015.

                                           

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ                             ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ          ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Leave a Comment