Απόφαση αριθμ. 29/376/2015

Αριθμός Πρακτικού 29

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-12-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 57262/02-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ., 7)Γκουργιώτης Αλεξ., 8)Καραμαλίκη Μαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κορδώση Χρ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωργ.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 376η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 530.172,79€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 20/218/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 19/2015 (επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α.) σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 16762 – η 02-11-2015.  Επίσης, με την αριθμ. 25/297/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξετάσθηκε και απορρίφθηκε στο σύνολό της η με αριθμ. πρωτ. 48966/14-10-2015 ένσταση του Ανδρέα Σκουριά του Αλεξάνδρου κατά των όρων της αριθμ. 42906/22-09-2015 αναλυτικής διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων περί των όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 06-11-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων εταιρειών: 1.Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 22045), 2.Korinthian Palace Catering Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 22040), 3.Μανδρέκας Α.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 21804),  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, οι συμμετέχοντες απέστειλαν εμπρόθεσμα φακέλους δικαιολογητικών, τους οποίους η επιτροπή διαγωνισμού αποσφράγισε και ξεκίνησε να αξιολογεί.  Σύμφωνα με την κατατεθείσα από κάθε υποψήφιο προμηθευτή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 7/κ της αρ. 42906/22-09-2015 αναλυτικής διακήρυξης, οι υποψήφιοι κατέθεσαν προσφορά για τα κάτωθι είδη της σχετικής μελέτης:  1)Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.: Ομάδα 1- «Τρόφιμα», 2)Korinthian Palace Catering Α.Ε.: Α.Ομάδα 1- «Τρόφιμα» εκτός της υποομάδας 1.4, Β.Ομάδα 4- «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου», 3)Μανδρέκας Α.Ε.: Α.Υποομάδα 1.1- «Γαλακτοκομικά, Β.Ομάδα 2- «Γάλα εργαζομένων».  Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ως άνω συμμετεχόντων η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ελλείψεις στα δικαιολογητικά των εταιρειών «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και «Μανδρέκας Α.Ε.», ενώ η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 06-11-2015 πρακτικό της. 

  Η επιτροπή διαγωνισμού, έχοντας υπόψη τα παραπάνω και το άρθρο 7 της αριθμ. 42906/22-09-2015 αναλυτικής διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων περί των όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, σύμφωνα με το οποίο οι προσφέροντες υποβάλλουν εγκαίρως και προσηκόντως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και το γεγονός ότι η μη προσκόμιση κάποιου από τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 συνεπάγεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και «Μανδρέκας Α.Ε.» και προτείνει η προσφορά της εταιρείας «Korinthian Palace Catering Α.Ε.» να προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 1- «Τρόφιμα» εκτός της Υποομάδας 1.4 και για την Ομάδα 4- «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου». 

  Τέλος, η επιτροπή διαγωνισμού αναφέρει ότι για την Ομάδα 3- «Μέσα ατομικής προστασίας» δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και κατά συνέπεια κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για την Ομάδα 3.

 

  Ακολούθως ο κ. Πανταζής παίρνει το λόγο και λέει πως θεωρεί ότι τα πιστοποιητικά ISO 14001:2004 και  OHSAS 1801 της εταιρείας KORINTHIAN PALACE, κακώς έγιναν αποδεκτά σαν δικαιολογητικά συμμετοχής αφού:

1.       Έχουν εκδοθεί για συγκεκριμένη δραστηριότητα [ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΣΙΤΙΣΗΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) και επομένως καλύπτουν μόνο την κατηγορία του διαγωνισμού που αφορά στα έτοιμα γεύματα του μουσικού σχολείου, αφού για τις άλλες κατηγορίες η συγκεκριμένη εταιρεία δεν φαίνεται να έχει πιστοποιηθεί.

2.       Τούτο συνάγεται και από το γεγονός ότι τα πιστοποιητικά έχουν ημερομηνίες έκδοσης το 2014 ενώ η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητες της στις άλλες κατηγορίες τροφίμων στις οποίες συμμετείχε στο διαγωνισμό εντός του 2015, κάτι που δεικνύει ότι τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά δεν έχουν εφαρμογή εκτός της δραστηριότητας που αυτά αναφέρουν.

Ως εκ τούτου ο κ. Πανταζής θεωρεί ότι πρέπει η εταιρεία να αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό για τις κατηγορίες που συμμετείχε πλην των ετοίμων γευμάτων.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 06-11-2015 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και «Μανδρέκας Α.Ε.», για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά  αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό, την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «Korinthian Palace Catering Α.Ε.», η οποία θα πρέπει να προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 1- «Τρόφιμα» εκτός της Υποομάδας 1.4 και για την Ομάδα 4- «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου» και, τέλος, την κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για την Ομάδα 3- «Μέσα ατομικής προστασίας», για την οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πανταζή Βασ., Καραμαλίκη Μαρ. και Γκουργιώτη Αλεξ. με αρνητική ψήφο για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται από τον κ. Πανταζή στο ιστορικό της παρούσης)

 

  Α. Εγκρίνει το από 06-11-2015 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 530.172,79 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β. Απορρίπτει τις προσφορές των εταιρειών «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και «Μανδρέκας Α.Ε.», λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 06-11-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

  Γ. Κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering A.E.» στον ως άνω διαγωνισμό, η οποία θα προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για τα είδη των Ομάδα 1- «Τρόφιμα», εκτός της Υποομάδας 1.4, και Ομάδα 4- «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου», για τις οποίες έχει καταθέσει προσφορά.

  Δ. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τα είδη της Ομάδας 3- «Μέσα ατομικής προστασίας», για την οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/376/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντώνιο)

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

                                                                                    Καραμαλίκη Μαρία

                                                                                 (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Κορδώση Χρήστο)

                                                                                    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

 

Επισυνάπτεται το από 06-11-2015 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015)»

 

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 06-11-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 02/08/03-02-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 16762 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 42906/22-9-2015 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. (Έτους 2015)».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Πέππας Ευθύμιος

 

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 42906/22-9-2015 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. (Έτους 2015)» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 16762. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 02/11/2015 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 06/11/2015 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 16762 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω προμηθευτές: 

 

 

Προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α..Ε.

02/11/2015 0:19:37

2

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

30/10/2015 17:09:42

3

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.

02/11/2015 10:17:00

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

Προμηθευτής

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α..Ε.

22045

2

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

22040

3

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.

21804

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από το Άρθρο 9 της διακήρυξης και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

 

Προμηθευτής

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α..Ε.

52512/04-11-2015

2

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

52322/04-11-2015

3

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.

52169/03-11-2015

 

Αφού άνοιξε τους παραπάνω φακέλους η επιτροπή ξεκίνησε την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων.

 

Σύμφωνα με την κατατεθείσα από κάθε υποψήφιο προμηθευτή Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 7/κ της Διακήρυξης, οι υποψήφιοι κατέθεσαν προσφορά για τα είδη της μελέτης, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Προμηθευτής

Ομάδα/Είδη

1

ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α..Ε.

Ομάδα 1, «Τρόφιμα»

2

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

Α. Ομάδα 1, «Τρόφιμα» εκτός της υποομάδας 1.4

Β. Ομάδα 4, «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου

3

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.

Α. Υποομάδα 1.1 «Γαλακτοκομικά»

Β. Ομάδα 2, «Γάλα εργαζομένων»

 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των κάτωθι ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (άρθρο 7 διακήρυξης), ο οποίος διεξήχθη σε συνεχείς συνεδριάσεις σήμερα 02 Δεκεμβρίου 2015.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης φαίνονται στον Πίνακα Α.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ

 

Άρθρο διακήρυξης

Οικονομικός Φορέας

 

ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α..Ε.

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.

ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.

1.

Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το αρθ. 157 του Ν. 4281/2014. Ορίζεται σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης τις εκάστοτε ομάδας ή του συνόλου των ομάδων για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά, χωρίς τον Φ.Π.Α ισχύος 180+30 ημερών

7.α

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου (3μηνου) τριμήνου από την ημερομηνία του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση

7.β

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό:

7.γ

 

 

 

3.1

Πτώχευση

7.γ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.2

Εκκαθάριση

7.γ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.3

Αναγκαστική διαχείριση

7.γ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.4

Σε κατάσταση εξυγίανσης

ή

σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα

ή

σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα

7.γ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Δεν κατατέθηκαν

(βλέπε 3.1.)

3.5

Πτωχευτικό συμβιβασμό

7.γ

NAI

(προϋποθέτει πτώχευση)

ΝΑΙ

NAI

(προϋποθέτει πτώχευση)

3.6

Διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

ή

Έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης

ή

Έκδοση απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης

ή

Έκδοση απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού

7.γ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν όλους τους Οργανισμούς Κύριας Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους οφείλουν να καταβάλλουν εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό

7.δ

NAI

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στους οργανισμούς της υπεύθυνης δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου. Από το περιεχόμενο των πιστοποιητικών πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον έως και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

7.ε

NAI

ΝΑΙ

NAI

 

6.

Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος

7.ζ

NAI

ΝΑΙ

NAI

 

7

πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις

 

NAI

ΝΑΙ

NAI

 

8.

Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού

7.η

NAI

ΝΑΙ

NAI

 

9.

Προκειμένου για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας

7/α

Λοιπά

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10

Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του

7/α

Λοιπά

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11.

Για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.

7/α

Λοιπά

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

12.

Παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

7/γ

Λοιπά

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

13.

Απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό

7/δ

Λοιπά

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

14.

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι ‘Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα

7/α

(επιπλέον)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15.

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ότι   με τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. Εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης του προϊόντος (πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης – συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του.

7/β

(επιπλέον)

Μη αποδεκτή Υπεύθυνη Δήλωση

(Βλέπε 1.1)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

16.

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986: Η παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων

7/γ

(επιπλέον)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

17.

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986: Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για διακίνηση και αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων.

7/δ

(επιπλέον)

Έχει κατατεθεί το πιστοποιητικό

 Δεν αναφέρεται στο πεδίο η αποθήκευση

(Βλέπε 1.2)

Εχει κατατεθεί το πιστοποιητικό

Έχει κατατεθεί το πιστοποιητικό

 Δεν αναφέρεται η αποθήκευση

(Βλέπε 3.2)

18.

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986: Πιστοποιητικό ISO 22000:2005 για διακίνηση και αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων

7/ε

(επιπλέον)

Έχει κατατεθεί το πιστοποιητικό

 Δεν αναφέρεται στο πεδίο η αποθήκευση

(Βλέπε 1.2)

Εχει κατατεθεί το πιστοποιητικό

Έχει κατατεθεί το πιστοποιητικό

 Δεν αναφέρεται η αποθήκευση

(Βλέπε 3.2)

19.

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986: Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν μεταφέρει με ίδια μέσα τα προϊόντα οφείλει να υποβάλλει

υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας που θα αναλάβει την μεταφορά και την διανομή του υπό προμήθεια προϊόντος ότι αποδέχεται την εκτέλεση της μεταφοράς και της διανομής των ειδών σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

 

7/στ

(επιπλέον)

 

 

 

 

 

 

 

Δεν απαιτείται

Μεταφορά με ίδια μέσα

Δεν απαιτείται

Μεταφορά με ίδια μέσα

Δεν απαιτείται

Μεταφορά με ίδια μέσα

20.

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986: Περί προσκόμισης δείγματος

7/ζ

(επιπλέον)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

21.

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986: Περί του χρόνου ισχύος της προσφοράς

7/η

(επιπλέον)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

22.

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986: Περί αποδοχής του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας

7/θ

(επιπλέον)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

23.

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986: Η ομάδα ή οι ομάδες για τις οποίες καταθέτουν προσφορά

7/ι

(επιπλέον)

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

24.

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986: στην οποία θα δηλώνεται:

·                      Ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.

·                      Ότι δεν έχουν αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ με βάση αμετάκλητη απόφαση.

·                      Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.

·                      Ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία

7/κ

(επιπλέον)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

25.

Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 22000 (HACCP )

7/επιπλέον

Μη αποδεκτό

(Βλέπε 1.2)

ΝΑΙ

 

26.

Πιστοποιητικό ΕΝ ISO 9001 EN ISO

7/επιπλέον

Μη αποδεκτό

(Βλέπε 1.2)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

27.

14001:2004

7/επιπλέον

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

28.

OHSAS 18001

7/επιπλέον

NAI

ΝΑΙ

Δεν κατατέθηκε

(Βλέπε 3.3)

 

 

 

 

 

 

 

Για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων του Μουσικού Γυμνασίου

 

 

 

 

29.

Υπεύθυνη δήλωση με:

Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης, με αναφορά του απαιτούμενου τύπου, καθώς και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.

 

7/επιπλέον

ΝΑΙ

30.

Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα που θα ασχοληθεί κατά την παραγωγή του προς προμήθεια είδους, ανεξάρτητα από την συμβατική σχέση τους με την επιχείρηση

 

7/επιπλέον

ΝΑΙ

31.

Νόμιμη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου τροφίμων Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

7/επιπλέον

ΝΑΙ

32.

Πρόσφατο βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία) του προσωπικού που απασχολείται στην παρασκευή και διανομή των γευμάτων.

 

7/επιπλέον

ΝΑΙ

33

Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου μεταφορικού μέσου, για την μεταφορά ειδών, από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο,

7/επιπλέον

ΝΑΙ

34.

Προσκόμιση βεβαίωσης, από την αρμόδια Υπηρεσία, ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς και υγιεινής των γευμάτων.

 

7/επιπλέον

 

ΝΑΙ

35.

Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ για ζωικά προϊόντα.

 

7/επιπλέον

ΝΑΙ

 

Για την προμήθεια “Φρέσκου γάλακτος”

 

 

 

 

36.

Υπεύθυνη δήλωση:

Περί τοποθέτησης δύο (2) ψυγείων, ανάλογης χωρητικότητας γάλακτος, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος κυρηχθεί ανάδοχος της σχετικής προμήθειας.

 

7/επιπλέον

ΝΑΙ

37.

Υπεύθυνη δήλωση:

Περί του χρόνου παράδοσης του γάλακτος η οποία δεν μπορεί να είναι πέραν της 10:00π.μ.

 

7/επιπλέον

ΝΑΙ

38.

Υπεύθυνη δήλωση:

Δείγμα σε συσκευασίας του ενός λίτρου.

 

7/επιπλέον

ΝΑΙ

39.

Υπεύθυνη δήλωση:

Πιστοποιητικό σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 του εργοστασίου κατασκευής.

 

7/επιπλέον

ΝΑΙ

40.

Υπεύθυνη δήλωση:

Ανάλυση του προμηθευόμενου γάλακτος από εγκεκριμένο εργαστήριο

7/επιπλέον

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

41

Για την προμήθεια των Μ.Α.Π. ο συμμετέχων θα προσκομίσει επιπλέον:

Υπεύθυνη δήλωση περί του χρόνου παράδοσης, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι (20) ημερών

7/επιπλέον

 

Αναλυτικά κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε τα παρακάτω για την κάθε εταιρία που συμμετείχε στο διαγωνισμό:

 

1.        Για την «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α..Ε.»:

1.1 Έχει κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνεται ότι η χώρα προέλευσης των προσφερομένων προϊόντων είναι η Ελλάδα, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στα εργοστάσια κατασκευής για κάθε είδος, όπως ρητά προβλέπεται από την Διακήρυξη του διαγωνισμού στο Άρθρο 7: «Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει που θα αναφέρεται:

[…] β) Η χώρα προέλευσης των προσφερομένων προϊόντων. Εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης του προϊόντος (πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης – συσκευασίας, καθώς και το τόπος εγκατάστασης του.»

Ως εκ τούτου η Υπεύθυνη Δήλωση της «ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α..Ε.» είναι μη αποδεκτή.

1.2 Έχουν κατατεθεί τα πιστοποιητικά ISO 22000:2005 και ΙSO9001:2008 με πεδίο εφαρμογής: «Παραγωγή, μεταφορά και διάθεση ετοίμων προς κατανάλωση εδεσμάτων (νωπά, κατεψυγμένα, ασυσκεύαστα, συσκευασμένα)». Σύμφωνα με την Διακήρυξη του διαγωνισμού στο Άρθρο 7: «Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει που θα αναφέρεται:

                […] δ) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για διακίνηση και αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων

                       ε) Πιστοποιητικό ISO 22000:2008 για διακίνηση και αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων» 

To πεδίο εφαρμογής των παραπάνω πιστοποιητικών ISO δεν περιλαμβάνει την δραστηριότητα: «αποθήκευση», επομένως τα πιστοποιητικά είναι μη αποδεκτά.

 

2.       Η «KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.» κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

 

3.       Για την «ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε»:

3.1 Δεν κατατέθηκε πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν […] σε κατάσταση εξυγίανσης ή σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης των άρθρων 99-106ια του Πτωχευτικού Κώδικα  ή  σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη στο Άρθρο 7/1/γ.

3.2 Έχουν κατατεθεί τα πιστοποιητικά ISO 22000:2005 και ΙSO9001:2008 με πεδίο εφαρμογής: «Παραγωγή και εμπορία γιαουρτιού και επιδόρπια γάλακτος. Εμπορία γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων». Σύμφωνα με την Διακήρυξη του διαγωνισμού στο Άρθρο 7: «Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει που θα αναφέρεται:

                […] δ) Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για διακίνηση και αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων

                       ε) Πιστοποιητικό ISO 22000:2008 για διακίνηση και αποθήκευση τυποποιημένων προϊόντων» 

To πεδίο εφαρμογής των παραπάνω πιστοποιητικών ISO δεν περιλαμβάνει την δραστηριότητα:

«αποθήκευση», επομένως τα πιστοποιητικά είναι μη αποδεκτά.

3.3 Δεν κατατέθηκε πιστοποιητικό OHSAS 18001, όπως απαιτείται από τη Διακήρυξη στο Άρθρο 7: «Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον διαγωνισμό, τα ακόλουθα:

[…] OHSAS 18001.

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω και το άρθρο 7 της Διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο οι προσφέροντες υποβάλλουν, εγκαίρως και προσηκόντως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και το γεγονός ότι η μη προσκόμιση κάποιου από τα δικαιολογητικά του Άρθρου 7 συνεπάγεται και αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη των προσφορών των εταιρειών:

1.       ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α..Ε

2.       ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε

και προτείνει η προσφορά της KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. να προχωρήσει στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για την  Ομάδα 1, «Τρόφιμα» εκτός της υποομάδας 1.4 και την Ομάδα 4, «Έτοιμα γεύματα Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου.

 

Όσον αφορά δε στην Ομάδα 3 «Μέσα ατομικής προστασίας» δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και κατά συνέπεια κηρύσσει άγονο το Διαγωνισμό για την Ομάδα 3.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Πέππας Ευθύμιος

 

 

Leave a Comment