Απόφαση αριθμ. 29/377/2015

Αριθμός Πρακτικού 29

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-12-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 57262/02-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ., 7)Γκουργιώτης Αλεξ., 8)Καραμαλίκη Μαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κορδώση Χρ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωργ.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 377η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 984.199,53€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 16/171/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 8/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 14603 – η 11-09-2015.    Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 17-09-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων εταιρειών: 1.BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER (α/α προσφοράς συστήματος 18922), 2. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (α/α προσφοράς συστήματος 19094), 3.ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 16827) και 4.ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. (α/α προσφοράς συστήματος 18319) ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (άρθρο 7 της σχετικής διακήρυξης), ο οποίος έλεγχος διεξήχθη σε συνεχείς συνεδριάσεις και ολοκληρώθηκε στης 02-12-2015, και διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ως άνω συμμετεχόντων είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 17-09-2015 πρακτικό της επιτροπής.  Ακολούθως η επιτροπή αναφέρει ότι έχουν υποβληθεί από τους συμμετέχοντες οι σχετικοί φάκελοι δικαιολογητικών εγγράφως, ως αυτό απαιτούνταν από την αρ. 33210/29-07-2015 σχετική διακήρυξη διαγωνισμού.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή διαγωνισμού κάνει αποδεκτές τις προσφορές και των τεσσάρων ως άνω συμμετεχόντων, οι οποίες προσφορές αφορούν τα είδη των ομάδων Ομάδα 5-«Λιπαντικά – Βαλβολίνες – Άλλα υγρά Δήμου» και Ομάδα 6-«Λιπαντικά – Βαλβολίνες – Άλλα υγρά ΚΕΠΑΠ».  Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό ο έλεγχος – αξιολόγηση των υποβληθεισών τεχνικών προσφορών για τις ομάδες 5 και 6 θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίασή της.

  Τέλος, η επιτροπή διαγωνισμού αναφέρει ότι για τις: Ομάδα 1- «Καύσιμα κίνησης Δήμου», Ομάδα 2- «Καύσιμα κίνησης ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής», Ομάδα 3- «Καύσιμα κίνησης ΚΕΠΑΠ» και Ομάδα 4- «Πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμου και ΝΠΔΔ)» δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά και κατά συνέπεια κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τα είδη των ομάδων αυτών.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 17-09-2015 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών «BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER», «ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», «ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.» και «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο του ελέγχου-αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για τις Ομάδα 5- «Λιπαντικά – Βαλβολίνες – Άλλα υγρά Δήμου» και Ομάδα 6- «Λιπαντικά – Βαλβολίνες – Άλλα υγρά ΚΕΠΑΠ» και, τέλος, την κήρυξη άγονου του διαγωνισμού για τις: Ομάδα 1- «Καύσιμα κίνησης Δήμου», Ομάδα 2- «Καύσιμα κίνησης ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής», Ομάδα 3- «Καύσιμα κίνησης ΚΕΠΑΠ» και Ομάδα 4- «Πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμου και ΝΠΔΔ)», για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α. Εγκρίνει το από 17-09-2015 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού μελέτης 984.199,53 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το οποίο, κατόπιν συνεχών συνεδριάσεων, ολοκληρώθηκε στις 02-12-2015.

  Β. Κάνει δεκτές τις προσφορές των εταιρειών με τις επωνυμίες 1.«BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER», 2.«ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», 3.«ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.» και 4.«ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.» στον ως άνω διαγωνισμό, οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο του ελέγχου-αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για τις Ομάδα 5- «Λιπαντικά – Βαλβολίνες – Άλλα υγρά Δήμου» και Ομάδα 6- «Λιπαντικά – Βαλβολίνες – Άλλα υγρά ΚΕΠΑΠ», για τις οποίες έχουν υποβάλει προσφορές, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 17-09-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

  Γ. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό για τα είδη των: Ομάδα 1- «Καύσιμα κίνησης Δήμου», Ομάδα 2- «Καύσιμα κίνησης ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής», Ομάδα 3- «Καύσιμα κίνησης ΚΕΠΑΠ» και Ομάδα 4- «Πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμου και ΝΠΔΔ)», για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/377/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντώνιο)

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

                                                                                    Καραμαλίκη Μαρία

                                                                                 (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Κορδώση Χρήστο)

                                                                                    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

 

Επισυνάπτεται το από 17-09-2015 πρακτικό:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΟΤΑ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 17-09-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00,  στο γραφείο  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, Ερμού 39, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ. 02/08/03-02-2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. Αριθ. 14603 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 33210/2015 διακήρυξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την προμήθεια  «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015)».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3.

Τακτικό Μέλος

ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 33210/2015 σχετική διακήρυξη της προμήθειας «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015)» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων, καθώς και τα Νομικά του Πρόσωπα, και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής :

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 14603. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 11/09/2015 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  είναι η 17/09/2015 και ώρα 10:00 με 14:00μ.μ.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 14603 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό η μοναδική προσφορά ως κάτωθι:

 

 

Προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1.

BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER

10/09/2015 19:54:04

2.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10/09/2015 23:15:22

3.

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.

11/09/2015 09:08:20

4.

ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.

11/09/2015 10:29:52

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών. Στη συνέχεια ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, (παράγραφος 2 του Παραρτήματος Β), αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει από το σύστημα, τον παρακάτω αναφερόμενο μοναδικό α/α συστήματος :

 

 

Προμηθευτής

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER

18922

2.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

19094

3.

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.

16827

4.

ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.

18319

 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των κάτωθι ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων δικαιολογητικών (άρθρο 7 διακήρυξης) ο διεξήχθη σε συνεχείς συνεδριάσεις και ολοκληρώνεται σήμερα 02 Δεκεμβρίου 2015:

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ

 

Άρθρο διακήρυξης

Οικονομικός Φορέας

 

BUL PAS FUJI HAND CLEANSER Μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Θεοδοσίου Παναγιώτης

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ELVIGRO Α.Β.Ε.Ε.

1.

Εγγύηση Συμμετοχής ίση προς 1% του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας των προσφερομένων ειδών μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

§ 7.1.α

Κατατέθηκε εγγυητική επιστολή ποσού ύψους 707€. Η απαιτούμενη  εγγύηση για τις ομάδες 5 και 6, για τις οποίες δίνεται η προσφορά (απαιτούμενο ποσό 724€)

Καλύπτεται από το  Άρθρο 26, παρ.1γ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

2.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου

§ 7.1.β

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

3.

 

Πιστοποιητικό ότι*:

(*σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης.)

§ 7.1.γ

 

 

 

 

 

Α. δεν τελεί υπό πτώχευση

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Β. δεν τελεί υπό εκκαθάριση

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Γ. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Δ. δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό.

 

ΝΑΙ (δεν εκδίδεται γιατί προϋποθέτει πτώχευση)

ΝΑΙ

ΝΑΙ (δεν εκδίδεται γιατί προϋποθέτει πτώχευση)

ΝΑΙ (δεν εκδίδεται γιατί προϋποθέτει πτώχευση)

 

Ε. δεν τελεί υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

ΣΤ. δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης

 

ΝΑΙ

(Δεν εκδίδεται γιατί δεν τηρούνται αρχεία. Κατατέθηκε ένορκη βεβαίωση.)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

(Δεν εκδίδεται γιατί δεν τηρούνται αρχεία. Κατατέθηκε ένορκη βεβαίωση.

 

Ζ. δεν τελεί υπό διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

(Δεν εκδίδεται γιατί δεν τηρούνται αρχεία. Κατατέθηκε ένορκη βεβαίωση.

 

Η. δεν τελεί υπό διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη κατάσταση

 

ΝΑΙ (δεν εκδίδεται γιατί προϋποθέτει πτώχευση)

ΝΑΙ

ΝΑΙ (δεν εκδίδεται γιατί προϋποθέτει πτώχευση)

ΝΑΙ (δεν εκδίδεται γιατί προϋποθέτει ύπαρξη πτωχευτικής απόφασης)

4.

Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή περί ασφαλιστικής ενημερότητας για όλους τους εργαζόμενους, για τους εργοδότες σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων σε ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού.

§ 7.1.δ

ΝΑΙ

ΝΑΙ (ΙΚΑ)

ΝΑΙ (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

ΝΑΙ (ΙΚΑ)

ΝΑΙ (ΟΑΕΕ)

ΝΑΙ (ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

ΝΑΙ (ΙΚΑ)

5.

 

Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή περί φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού

§ 7.1.δ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

§ 7.1.ε

ΝΑΙ

ΝΑΙ

(ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και ΙΚΑ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ (ΙΚΑ)

7.

Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δε συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

§ 7.1.ζ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

8.

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) υποβάλλεται πιστοποιητικό μεταβολών. Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό της εταιρίας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011 χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.

7.3

ΝΑΙ

Δεν απαιτείται

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9

Για Α.Ε., βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται οι γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας και ένα αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

7.5.α.

Δεν προβλέπεται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

10.

Προκειμένου για Α.Ε., ένα αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας. Προκειμένου για Ι.Κ.Ε., αντίγραφο του καταστατικού της κεφαλαιουχικής εταιρίας και των τροποποιήσεών του, και απόφαση των εταίρων για ορισμό του διαχειριστή, αν δεν ορίζεται στο καταστατικό. Προκειμένου για Ε.Π.Ε., Πιστοποιητικό Μεταβολών της αρμόδιας αρχής και κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής της Ε.Π.Ε. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει: Επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού (πιστοποιητικό μεταβολών). Σε περίπτωση που υφίστανται τροποποιήσεις στο καταστατικό εταιρείας που ιδρύθηκε μετά τις 4/4/2011, χορηγείται πιστοποιητικό περί μη λύσεως της εταιρείας. Σε κάθε άλλη περίπτωση χορηγείται πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. (Φυσικο προσωπο…..)

7.5.α

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11.

Θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, όπου θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.

§ 7.5.β

Δεν απαιτείται

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

12

Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο / αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

§ 7.5.γ

Δεν απαιτείται

ΝΑΙ

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

13.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, απόφαση αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου για την έγκριση συμμετοχής στον διαγωνισμό.

§ 7.5.δ

ΝΑΙ

Δεν απαιτείται

ΝΑΙ

ΝΑΙ

14.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

15.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να βεβαιώνεται ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

16.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει τη χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. Επίσης, εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης του.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

17.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει καύσιμα κίνησης στα οχήματα-μηχανήματα με αντλία και καύσιμο θέρμανσης στα κτίρια του Δήμου :  εντός της πόλης της Κορίνθου ή και μέχρι 15 χιλιομέτρων από το κέντρο αυτής και εντός των· διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.  Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται με αντλία στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Δήμου· Κορινθίων, όπου αυτό απαιτείται.  Τα λιπαντικά για το Δήμο Κορινθίων θα παραδίδονται στις Αποθήκες του. Την υπεύθυνη· δήλωση την καταθέτει ο ενδιαφερόμενος, μόνο και εφόσον ενδιαφέρεται για είδη που αφορούν το Δήμο Κορινθίων.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

18.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει καύσιμα κίνησης στα οχήματα-μηχανήματα με αντλία και καύσιμο θέρμανσης στα κτίρια του ΝΠΔΔ Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής

 

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

19.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει καύσιμα κίνησης στα οχήματα-μηχανήματα με αντλία και καύσιμο θέρμανσης στα κτίρια του ΚΕΠΑΠ

 

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

20.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και αναλαμβάνει να παραδώσει με αντλία καύσιμο θέρμανσης τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες, στα κτίρια των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

Δεν απαιτείται

21.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του από διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

22.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 διαγωνιζόμενου με την οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, καθώς και εάν η επιχείρηση έχει υποπέσει στο παράπτωμα ψευδούς δήλωσης ή και ανακριβών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Δήμο.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

23.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για την ποιότητα των προϊόντων της, προσκομίζοντας παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας – εφόσον υπάρχουν – των προϊόντων, που να επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών προτύπων.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

24.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρει ρητά για ποιον φορέα ή ενδιαφέρεται ο υποψήφιος προμηθευτής, καθώς επίσης και για ποια είδη. Σημειώνεται ότι η προσφορά θα καλύπτει όλη την ποσότητα του είδους για τον συγκεκριμένο φορέα που ο συμμετέχων ενδιαφέρεται.

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

25

Τεχνική Προσφορά

 

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 

Κατά τον έλεγχο των  οποίων διαπιστώνεται ότι είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη.

Ακολούθως η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχουν υποβληθεί  με τους υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου:

 

 

Προμηθευτής

Α. πρωτ.  Φακέλλου

1

BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER

40885/14-09-2015

2.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

40853/14-09-2015

3.

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.

41026/14-09-2015

4.

ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.

41529/16-09-2015

 

οι σχετικοί φάκελοι των συμμετεχουσών εταιρειών έγγραφα ως αυτό απαιτούνταν από την διακήρυξη.

 

Η επιτροπή σύμφωνα με τα παραπάνω:

 

Α. κάνει αποδεκτές τις προσφορές των:

 

Προμηθευτής

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

BUL.PAS.FUJI HAND CREANSER

18922

2.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

19094

3.

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.

16827

4.

ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.

18319

 

Που  αφορούν τις ομάδες:

5. –ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ /ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ/ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΔΗΜΟΥ

6. – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ /ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ/ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ ΚΕΠΑΠ.

Ο έλεγχος – αξιολόγηση  των υποβληθεισών τεχνικών προσφορών για τις ομάδες 5 και 6 θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνεδρίαση.

 

Β. Όσον αφορά τις ομάδες:

Ομάδα 1:καύσιμα κίνησης Δήμου

Ομάδα 2: καύσιμα κίνησης ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής

Ομάδα 3: Καύσιμα κίνησης ΚΕΠΑΠ

Ομάδα 4: Πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμου & ΝΠΔΔ)

 

κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο διότι δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.

 

Η  επιτροπή λύει την συνεδρίαση, υπογράφει  και κοινοποιεί το παρόν πρακτικό.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ                          ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ                 ΠΕΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

 

Leave a Comment