Απόφαση αριθμ. 27/345/2015

Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-11-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 54405/16-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Σταυρέλης Ν., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 345η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να ασκήσει κύρια παρέμβαση σε υπόθεση αίτησης περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων νομής του Σταύρου Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου κατά των Μιχαήλ Μπάκουλη και λοιπών (4 συνολικά) (αριθμός κατάθεσης δικογράφου 450/2015), υπέρ των τεσσάρων καθ΄ ων και κατά του αιτούντος, με σκοπό τη διατήρηση του χαρακτήρα του επιδίκου εδαφικού τμήματος ως κοινόχρηστου δημοτικού δρόμου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, με δικάσιμο την 20-11-2015.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα ασκήσει κύρια παρέμβαση σε υπόθεση αίτησης περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων νομής του Σταύρου Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου κατά των Μιχαήλ Μπάκουλη και λοιπών (4 συνολικά), υπέρ των τεσσάρων καθ΄ ων και κατά του αιτούντος, με σκοπό τη διατήρηση του χαρακτήρα του επιδίκου εδαφικού τμήματος ως κοινόχρηστου δημοτικού δρόμου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο της 20-11-2015 ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, να παρασταθεί ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κορίνθου, σε περίπτωση παραπομπής της υπόθεσης σε αυτόν ως αρμοδίου για την εκδίκασή της και τη λήψη σχετικής απόφασης και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, και για το λόγο αυτό προτείνει το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σπηλιώτη Γεώργιο. 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Β., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

    Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σπηλιώτη Γεώργιο, στον οποίο δίνει εντολή να ασκήσει κύρια παρέμβαση σε υπόθεση αίτησης περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων νομής του Σταύρου Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου κατά των Μιχαήλ Μπάκουλη και λοιπών (4 συνολικά) (αριθμός κατάθεσης δικογράφου 450/2015), υπέρ των τεσσάρων καθ΄ ων και κατά του αιτούντος, με σκοπό τη διατήρηση του χαρακτήρα του επιδίκου εδαφικού τμήματος ως κοινόχρηστου δημοτικού δρόμου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο της 20-11-2015 ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου ή και σε κάθε μετ΄ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, να παρασταθεί ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κορίνθου, σε περίπτωση παραπομπής της υπόθεσης σε αυτόν ως αρμοδίου για την εκδίκασή της και τη λήψη σχετικής απόφασης και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. 

      Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου  θα βασισθεί στις τρέχουσες αμοιβές που καθορίζονται το μήνα Δεκέμβριο κάθε δεύτερου έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης (άρθρ. 7 του Ν. 2753/99).

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/345/2015.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment