Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κόρινθος, 11-12-2015

     ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 58757

   ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

   Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επί επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης (αρθ. 6 Ν. 3669/2008) (ΚΔΕ) και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (άρθρ. 26 Ν. 3669/2008) (ΚΔΕ) η εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού 51.660,00€  {συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ}.

   Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ΠΔ 609/85, του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04 και 3316/05, του ΠΔ 171/87 και ο Ν.3263/04, το ΠΔ 609/85 , ο Ν. 3548/2007, ο Ν.3669/08 και όλες οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

   Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του  Δήμου Κορινθίων {Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου} την 29η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 {ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών}.

   Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξης και άνω και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

     Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

               Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία της Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων {Ερμού 39 πληρ. κ. Καραγιώργου Μαρία, τηλ.27413 61026} κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment