Απόφαση αριθμ. 28/352/2015

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-11-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 55908/25-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση του θέματος «Επικύρωση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού 99.935,04€ εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι η εν λόγω διαδικασία της προμήθειας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, προκειμένου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών στο θέμα της στάθμευσης των οχημάτων.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 352η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Επικύρωση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού 99.935,04€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 11/124/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 12/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 16-11-2015.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 20-11-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών, στο οποίο αναφέρεται ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά είναι της εταιρείας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε..  Στη συνέχεια αναφέρει ότι, αφού ακολουθήθηκε η διαδικασία αποσφράγισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη.  Ακολούθως έγινε ο έλεγχος των υποβαλλόμενων με φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής εγγράφων της ανωτέρω εταιρείας, κατόπιν του οποίου η επιτροπή διαγωνισμού αποφάσισε ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με τους όρους της αριθμ. 50113/2015 αναλυτικής διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας και την αριθμ. 12/2015 σχετική μελέτη και συνεπώς γίνεται δεκτή.  Η επιτροπή διαγωνισμού σημειώνει στο ως άνω πρακτικό ότι η υποβληθείσα τεχνική προσφορά θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί σε επόμενο στάδιο.  Κατόπιν των ανωτέρω η αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού κάνει δεκτή τη μοναδική υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε., που κατατέθηκε στον με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 17691 διαγωνισμό για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και έλαβε αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 22739.

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 20-11-2015 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια και την αποδοχή της προσφοράς της εν λόγω συμμετέχουσας εταιρείας.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εγκρίνει το από 20-11-2015 πρακτικό αποσφράγισης προσφοράς και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ προϋπολογισμού μελέτης 99.935,04€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κάνει δεκτή την προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. – AMCO Α.Β.Ε.Ε. στον ως άνω διαγωνισμό.  Η υποβληθείσα τεχνική προσφορά θα αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού σε επόμενο στάδιο.

               Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/352/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος