Απόφαση αριθμ. 29/374/2015

Αριθμός Πρακτικού 29

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 07-12-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 7η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 57262/02-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

 

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ., 7)Γκουργιώτης Αλεξ., 8)Καραμαλίκη Μαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κορδώση Χρ.)

 

Α π ό ν τ ε ς

 

1)Φαρμάκης Γεωργ.

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 374η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική  εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού  Έτους 2015

 Ως προς το μέρος των εξόδων

 

Μέρος Α. Αλλαγή Χρηματοδότησης Έργων ΣΑΤΑ 2015

 

1. Στο έργο με κωδικό 847, Κ.Α. 30/7332.0008 και τίτλο «Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού» προτείνεται η αλλαγή χρηματοδότησης του ποσού των 16.856,98 ευρώ από ΣΑΤΑ 2015 σε Π.Δ.

 

2. Στο έργο με κωδικό 1001, Κ.Α. 30/7322.0003 τίτλο «Ανάπλαση αύλειου χώρου  & χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ. Σοφικού» προϋπολογισμού 24.062,15 € από Πόρους Δήμου προτείνεται η αλλαγή χρηματοδότησης ποσού 16.856,98 ευρώ από Π.Δ. σε ΣΑΤΑ 2015. Επομένως, ο προϋπολογισμός του έργου παραμένει 24.062,15 € όπου το ποσό των 16.856,98 € θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 2015 ενώ το ποσό των 7.205,17 € από Πόρους Δήμου.

 

Β. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού

 

Καταργούμε :

 

1. Κατάργηση του έργου με κωδικό 847,  ΚΑ 30/7332.0008 , τίτλο «Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σαρωνικού» και πίστωση  16.856,98 ευρώ από Π.Δ.  (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)

 

2. Κατάργηση του έργου με κωδικό 785,  ΚΑ 35/7322.0009 , τίτλο «Ανάπλαση πλατείας (παλαιάς) ΤΔ Στεφανίου» και πίστωση 2.067,50 ευρώ από Π.Δ. (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)

 

3. Κατάργηση του έργου με κωδικό 689,  ΚΑ 30/7323.0114 , τίτλο «Κατασκευή διόδου προσπέλασης πλησίον Υπόγειας διάβασης Βράχου» και πίστωση 8.569,18 ευρώ από Π.Δ. (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)

 

Μειώνουμε:

 

Μείωση της πίστωσης του έργου με κωδικό 978, ΚΑ 30/7331.0002 και τίτλο «Συντήρηση κτιρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου» προϋπολογισμού 55.350,00 € κατά  7.200,00 ευρώ από Π.Δ. και τελική πίστωση 48.150,00 ευρώ (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)

 

Μείωση της πίστωσης του έργου με κωδικό 717, ΚΑ 30/7322.0077 και τίτλο «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου» προϋπολογισμού 31.071,74 € κατά  2.039,61 ευρώ  από Π.Δ. και τελική πίστωση 29.032,13 ευρώ (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)

 

Μείωση της πίστωσης του έργου με κωδικό 1057, Κ.Α. 30/7331.0103 με τίτλο «Ολοκλήρωση Εργασιών Συντήρησης Κτιρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου» προϋπολογισμού 55.000 € κατά 7.290,00 ευρώ από Π.Δ. και τελική πίστωση 47.710,00 ευρώ (έγκριση από το Δ.Σ. μειωτικού ΑΠΕ)

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Καταργούμε

1.      Την πίστωση του Κ.Α. 30/6261.0001 με τίτλο «Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Κορίνθου και πίστωση 9.140,00 ευρώ .

Μειώνουμε:

1.      Μείωση της πίστωσης Κ.Α. 30/6261.0003 με τίτλο «Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Σολυγείας » προϋπολογισμού 17.500,00 κατά 2.460,00 ευρώ και τελική πίστωση 15.040,00 ευρώ.

 

Λαμβάνουμε από τις παραπάνω καταργήσεις και μειώσεις το ποσό των 55.623,27 € και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 55.623,27 € για την δημιουργία :

 

Δημιουργούμε :

 

1. Τον  30/6261.0031 με τίτλο «Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών καταστημάτων δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων» με προϋπολογισμό 55.623,27 ευρώ από Π.Δ.

 

 

Γ. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Υπηρεσία 20

 

Μειώνουμε :

Τον  Κ.Α. 20/6264.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού 44.000,00 € κατά 7.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 37.000,00 ευρώ

 

Λαμβάνουμε από την μείωση  το ποσό των  7.000,00 € και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 7.000,00 € για την ενίσχυση :

Ενισχύουμε :

 

Τον Κ.Α. 20/6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 137.760,00 κατά 7.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 144.760,00 ευρώ .

 

Μέρος Δ’ Αποδοχή Χρηματοδότησης εκλογικής αποζημίωσης

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την με αριθμό 2845/82611/12-10-2015 και την με αριθμό οικ. 3769/101271/19-11-2015 αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί κατανομής α’ και β’ για  την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που απασχολήθηκαν στα εκλογικά συνεργεία κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015  αποδεχόμαστε το συνολικό ποσό των 14.850,00 €.

Μετά την αποδοχή του ανωτέρω ποσού εισηγούμαστε :

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Ως προς το μέρος των εσόδων

Ενισχύουμε :

 

Τον Κ.Α. 1211.0004 με τίτλο «Επιχορήγηση ΥΠΕΣΔΔΑ για την εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων» προϋπολογισμού 31.110,00 κατά 14.850,00 ευρώ και τελική πίστωση 45.960,00 ευρώ .

 

Λαμβάνουμε από την ενίσχυση   το ποσό των  14.850,00€ και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 14.850,00 € για τις δημιουργίες

 

Ως προς το μέρος των εξόδων

 

Δημιουργούμε :

 

1.        την πίστωση με Κ.Α. 10/6012.0004 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών” ποσού 3.630,00 €.       

2.        την πίστωση με Κ.Α. 10/6022.0004 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών” ποσού 1.210,00 €.

3.        την πίστωση με Κ.Α. 15/6012.0004 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής” ποσού 1.760,00 €.

4.        την πίστωση με Κ.Α. 20/6012.0004 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας” ποσού 4.950,00 €.

5.        την πίστωση με Κ.Α. 20/6022.0004 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Υπηρεσίας Καθαριότητας” ποσού 220,00 €.

6.        την πίστωση με Κ.Α. 30/6012.0004 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών” ποσού 1.320,00 €.

7.        την πίστωση με Κ.Α. 30/6022.0004 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Τεχνικών Υπηρεσιών” ποσού 110,00 €.        

8.        την πίστωση με Κ.Α. 35/6012.0004 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου” ποσού 770,00 €.

9.        την πίστωση με Κ.Α. 35/6022.0004 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Υπηρεσίας Πρασίνου” ποσού 220,00 €.

10.    την πίστωση με Κ.Α. 40/6012.0004 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας” ποσού 220,00 €.

11.    την πίστωση με Κ.Α. 40/6022.0004 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Υπηρεσίας Πολεοδομίας” ποσού 110,00 €.

12.    την πίστωση με Κ.Α. 45/6012.0004 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων” ποσού 110,00 €.

13.    την πίστωση με Κ.Α. 50/6012.0002 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας” ποσού 110,00 €.

14.    την πίστωση με Κ.Α. 50/6022.0002 και τίτλο “Εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας” ποσού 110,00 €.

15.     

Ε’ Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Λαμβάνουμε από το αποθεματικό το ποσό των  8.400,00€

και δημιουργούμε :

 

Δημιουργούμε:

Τον κ.α. 15/6117.0010 με τίτλο “ Παροχή τεχνικής ,διοικητικής υποστήριξης επισιτιστικής βασικής υλικής συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ για το έτος 2015” με προϋπολογισμό 5.000,00€.

Εκ παραδρομής , στον προϋπολογισμό έτους 2015 δεν έχουμε εντάξει συνεχιζόμενη δαπάνη (Τροποποίηση Δημοτικού Προυπολογισμού 4/97/05-03-2014 )επομένως

Δημιουργούμε:

Τον κ.α. 30/6661.0005 με τίτλο “Προμήθεια ειδών υγιεινής & υλικών για τη συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Δημοτικών καταστημάτων.” με προϋπολογισμό 3.400,00€.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/374/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντώνιο)

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

                                                                                    Καραμαλίκη Μαρία

                                                                                 (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Κορδώση Χρήστο)

                                                                                    Γκουργιώτης Αλέξανδρος

Leave a Comment