Συμμετοχή στη διοργάνωση του 35ου Ράλλυ Σπρίντ Κορίνθου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 24/05.11.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 429/2015


ΘΕΜΑ 20ο Η.Δ.: «Συμμετοχή στη διοργάνωση του 35ου Ράλλυ Σπρίντ Κορίνθου από την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας (ΑΛΑΚ) στην Τ.Κ. Κλένιας»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05ητου μηνός Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 51708/30-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 8. Σταυρέλης Νικόλαος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17.  
  Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε με την έναρξη του ΕΗΔΘ
 18. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 19. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 20. Σούκουλης Ανδρέας
 21. Καρασάββας Ιωάννης
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 24. Πιέτρης Τιμολέων


 1. Σταματάκης Μάριος
 2. Παππάς Αντώνιος
 3. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 4. Λαμπρινός Παναγιώτης
 5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 17ου Θ.Η.Δ.
 6. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 7.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8. Ζώγκος Ανδρέας
 9.  
  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 9. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 10. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 10. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 20ο θέμα ημερήσιας διάταξης περί «Συμμετοχής στη διοργάνωση του 35ου Ράλλυ Σπρίντ Κορίνθου από την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας (ΑΛΑΚ) στην Τ.Κ. Κλένιας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 30/10/2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 50080/20.10.2015 έγγραφο της, η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας αιτήθηκε από το Δήμο Κορινθίων τη συμμετοχή του στη διοργάνωση του 35ου ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ και την κάλυψη μέρους των δαπανών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του.
Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μεσκοπό την προώθηση της ιδέας της αυτοκίνησης μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων, ημερίδων, προβολής των κανόνων οδικής συμπεριφοράς, αγώνων αυτοκινήτων κλπ. Για το 2015 έχει αναλάβει τη διοργάνωση του 35ου Ράλλυ Σπριντ Κορίνθου, αγώνα ενταγμένου στο Πανελλήνιο Κύπελλο ράλλυ χώματος, που θα πραγματοποιηθεί στην Κλένια Κορινθίας το Σαββατοκύριακο 7-8 Νοεμβρίου 2015 και μέσω αυτής θα προβληθεί η πόλη της Κορίνθου σε όλη την Ελλάδα.
 

Για την διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης προτείνεται ο Δήμος Κορινθίων να καλύψει τις δαπάνες για:

 

1. Προμήθεια ενημερωτικού υλικού (1.000 τεμάχια) και 200 αφισών, ποσού έως 500,00€ με Φ.Π.Α.

 

2. Την προμήθεια 15 αεροπανώ με ψηφιακή εκτύπωση και αυτοκόλλητων (48 ζεύγη)με εκτύπωση και αρίθμηση, ποσού έως 990,00€ με Φ.Π.Α.


 

Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.490,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση.>>.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.490,00 € για την διοργάνωση του 35ου ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2015 στην Τ.Κ. Κλένιας, Δ.Ε. Τενέας, Δήμου Κορινθίων.
 

Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες για:

 

1. Προμήθεια ενημερωτικού υλικού (1.000 τεμάχια) και 200 αφισών, ποσού έως 500,00€ με Φ.Π.Α.και

2. Την προμήθεια 15 αεροπανώ με ψηφιακή εκτύπωση και αυτοκόλλητων (48 ζεύγη)με εκτύπωση και αρίθμηση, ποσού
έως 990,00€ με Φ.Π.Α.
Πρόκειται για μία εκδήλωση πολιτιστικού περιεχομένου, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006.
 

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»

Ψηφίζει την διάθεση συνολικού ποσού 1.490,00 € σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 429 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06 – 11 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment