Απόφαση αριθμ. 28/362/2015

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-11-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 55908/25-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 362η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγιονορίου”» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ:  Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγιονορίου»

 

Ο ανάδοχος μελετητής Ι. Μπαλάτσας , κάτοχος πτυχίου Β΄ τάξης στη κατηγορία 20 με αριθμό μητρώου 14059, δυνάμει της αρ. πρωτ. 51032/26-10-2015 συμβάσεως ανέλαβε τη σύνταξη της μελέτης με τίτλο “ Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγιονορίου ”.

Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών για τη σύνταξη της μελέτης από την ημερομηνία υπογραφής της ήτοι έναρξη την 26/10/2015 και λήξη την 26/11/2015.

Την 11/11/2015 υποβλήθηκε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών η μελέτη του θέματος . (Η αίτηση του αναδόχου πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με αριθμό 53521/11-11-2015).

 

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η από 17/11/2015 βεβαίωση περαίωσης της εν λόγω μελέτης.

           

            Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την έγκριση και παραλαβή της

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση και παραλαβή της εν θέματι μελέτης, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη την από 17-11-2015 Βεβαίωση Περαίωσης Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, την οποία επίσης θέτει υπόψη της Επιτροπής.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις της τεχνικής υπηρεσίας και του Προέδρου, την από 17-11-2015 βεβαίωση περαίωσης μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/06

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εγκρίνει και παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Αγιονορίου», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/362/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος