Απόφαση αριθμ. 27/337/2015

Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-11-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 54405/16-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Σταυρέλης Ν., 6)Πανταζής Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 337η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2015» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

  ΘΕΜΑ :  Έγκριση διάθεσης  πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2015

 

      Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

         Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

        Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

        Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων  που ψηφίστηκε με τις  υπ΄ αριθ. 21/469/2014 & 3/18/2015  αποφάσεις  του Δημοτικού  Συμβουλίου και  εγκρίθηκε με την  υπ΄ αριθ.  499/11121/146/4266/17-2-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, β) την υπ΄αριθμό 5/60/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015”, γ)τις  υπ΄αριθμό 6/85/2015 , 7/100/2015, 8/119/2015, 10/154/2015, 13/211/2015, 14/234/2015, 16/274/2015, 19/305/2015, 21/371/2015, 23/402/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015”, δ)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση  και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2015 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

00

6331.0006

ΕΝ.Φ.Ι.Α. χρήσης 2014

912/2015

8.000,00

35

7131.0001

Προμήθεια υποβρυχίων συγκροτημάτων – αντλιών κ.λ.π.

913/2015

2.779,80

30

7322.0102

Κατασκευή πεζοδρομίων στο Ο.Τ. ΚΦ Γ253 Σ.Π. Αγίου Γεωργίου, ΑΜ 46/2015, Χρημ/ση Π.Δ.

914/2015

12.500,00

30

7135.0015

Προμήθεια – αναγόμωση πυροσβεστήρων για τα κτίρια  Δήμου Κορινθίων

915/2015

211,03

20

6117.0024

Τεχνική Υποστήριξη στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων

918/2015

3.690,00

30

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

919/2015

356,70

80

8122.0002

Έργα Δήμου Άσσου Λεχαίου  ( ΚΑ 8122 )

921/2015

33.948,00

30

7323.0002

Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δ.Ε. Σολυγείας, ΑΜ 55/2015.

922/2015

60.706,89

00

6331.0001

Λοιποί φόροι και τέλη

924/2015

12.000,00

20

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

925/2015

6.260,00

30

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

926/2015

2.000,00

30

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

927/2015

4.000,00

35

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

928/2015

4.000,00

10

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

929/2015

833,94

30

6234.0004

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας, ΑΜ 51/2015.

930/2015

54.988,38

30

6234.0003

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σολυγείας, ΑΜ 52/2015

931/2015

49.865,43

30

6234.0002

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σαρωνικού, ΑΜ 53/2015.

932/2015

54.988,38

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων. Αποζημίωση αναγκαστικά απαλλοτριούμενου τμήματος ιδιοκτησίας με αρ. κτ. 021149 στο ΟΤ 340 του σχεδίου πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα” Δήμου Κορινθίων.

933/2015

13.068,59

30

7111.0003

Απαλλοτριώσεις ακινήτων. Δικαστικά Έξοδα.

934/2015

250,00

30

7112.0001

Αγορά ακινήτου για την επέκταση του δημοτικού γηπέδου Σπαθοβουνίου.

935/2015

18.000,00

45

7112.0003

Αγορά οικοπέδου για την δημιουργία Δημοτικού Κοιμητηρίου Δ.Ε.Άσσου Λεχαίου

936/2015

55.000,00

30

7112.0006

Αγορά εδαφικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου

937/2015

5.302,75

30

7112.0008

Αγορά ακινήτου στο Περιγιάλι για την δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης

938/2015

78.000,00

 

 

 

 

 

10

6271.0001

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

939/2015

2.000,00

00

6056.0001

Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

940/2015

211.341,92

00

6715.0001

 

Απόδοση στο Κ.Κ.Π. της κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ

944/2015

46.860,00

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

943/2015

7.000,00

10

6265.0003

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου, ΑΜ 56/2015.

941/2015

3.980,03

20

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

942/2015

23.000,00

15

6051.0001

ΤΥΔΚΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων  υπηρεσίας κοινωνικής πολιτικής

945/2015

1.000,00

15

6011.0001

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας κοινωνικής πολιτικής

946/2015

10.000,00

15

6051.0003

ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΕΡΓΟΔΟΤΗ μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας κοινωνικής πολιτικής

947/2015

1.000,00

10

6051.0007

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% υπηρεσίας Διοικητικού Οικονομικού (αρ.19 παρ 191 Ν.3918/11)

948/2015

100,00

15

6051.0004

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

949/2015

100,00

15

6051.0006

Υγειονομική Περίθαλψη δημοσίων υπαλλήλων

950/2015

100,00

20

6051.0008

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%  υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν 3918/11)

951/2015

100,00

20

6051.0007

ΤΕΑΔΥ Δημοσίου  Υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού

952/2015

100,00

30

6051.0006

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% τεχνικής υπηρεσίας (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)

953/2015

200,00

30

6051.0005

ΤΕΑΔΥ  Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Τεχνικης Υπηρεσίας

954/2015

1.000,00

30

6051.0001

ΤΥΔΚΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας

955/2015

5.000,00

30

6021.0001

Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

956/2015

12.000,00

30

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας τεχνικών έργων

957/2015

6.000,00

40

6011.0001

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Διεύθυνσης Πολεοδομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

958/2015

5.000,00

35

6051.0003

ΤΑΔΚΥ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. εργοδότη υπηρεσίας πρασίνου

959/2015

851,84

40

6054.0001

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

960/2015

100,00

35

6011.0001

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

961/2015

3.000,00

35

6051.0006

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% υπηρεσίας πρασίνου (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)

962/2015

200,00

35

6051.0007

ΤΕΑΔΥ Δημοσίου  Υπηρεσίας Πρασίνου

963/2015

200,00

45

6011.0001

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

964/2015

2200

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του  άρθρου 160 του ΔΚΚ – Ν. 3463/2006, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ.  3/18/04-02-2015 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και την νομιμοποιητική αυτής υπ΄ αριθμ. 499/11121, 146/4266/17-02-2015 απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και τις διατάξεις του σημ. (δ) της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2015, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/337/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος