Απόφαση αριθμ. 27/343/2015

Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-11-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 54405/16-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Σταυρέλης Ν., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 343η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Παράταση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση του οικονομικού υπολόγου, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: ”ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ”

Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 24/290/13-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έχω ορισθεί υπόλογος για τη διαχείριση της καταβολής των τελών Τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ του Δ. Κορινθίων για το ποσό των 18.000,00€ με ημερομηνία απόδοσης λογ/σμού  30-11-2015.

Παρακαλώ όπως η προθεσμία αυτή παραταθεί έως 31/12/2015 (παρ.2 άρθρο 32 Β.Δ. 175/15-06-59 ΦΕΚ 114/59 Τεύχος Α’) διότι δεν κατέστη δυνατός έως σήμερα ο έλεγχος όλων των αυτοκινήτων του Καλλικρατικού Δήμου. Το γεγονός κυρίως οφείλεται σε βλάβες ορισμένων αυτοκινήτων, τα οποία και βρίσκονται στο συνεργείο.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάω της παράταση απόδοσης του λογαριασμού ώστε να μπορέσω να διεκπεραιώσω την καταβολή και την απόδοση του λογαριασμού χωρίς να υπάρξουν λάθη και πρόστιμα εις βάρος του Δήμου Κορινθίων.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959, καθώς και την απόφαση 24/290/13-10-2015 της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Παρατείνει την απόδοση λογαριασμού ποσού 18.000,00€ για πληρωμή τελών Τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ του Δήμου, για το οποίο έχει ορισθεί υπόλογος ο υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων  Σακαρέλης Σωτήριος, ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων, έως την 31-12-2015 και για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/343/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment