Απόφαση αριθμ. 24/288/2015

Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-10-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47180/08-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Κορδώσης Χρ., 7) Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πανταζή Β.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 288η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παραπομπή του θέματος της μίσθωσης ακινήτου ή ακινήτων από το Δήμο Κορινθίων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου και την οργάνωση του μεγάλου αρχείου λόγω της συνένωσης των Δήμων με το νόμο του Καλλικράτη, λόγω άγονών διαδικασιών δημοπρασίας» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 14/236/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου ή ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου και την οργάνωση του μεγάλου αρχείου λόγω της συνένωσης των Δήμων με το νόμο του Καλλικράτη, το οποίο θα βρίσκεται εντός της Κορίνθου, έδρας του Δήμου, και η διενέργεια δημοπρασίας για μίσθωση κατάλληλου χώρου. 

     Στην συνέχεια υπενθυμίζει στα μέλη της επιτροπής την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 16/172/2015 απόφασή της, με την οποία καθορίστηκαν όροι διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων για τη στέγαση των εν λόγω υπηρεσιών του Δήμου.  Κατόπιν της σε ορθή επανάληψη αριθμ. 32476/24-07-2015 σχετικής αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου και της σε ορθή επανάληψη αριθμ. 32477/24-07-2015 σχετικής περίληψης διακήρυξης, οι οποίες δημοσιεύθηκαν νόμιμα στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, η δε περίληψη διακήρυξης δημοσιεύθηκε και στον τοπικό τύπο, σύμφωνα με την αριθμ. 14/236/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, και μέχρι τις 19-08-2015, που έληγε η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος – προσφορών, ουδείς κατέθεσε προσφορά στο Δήμο Κορινθίων, οπότε η δημοπρασία υπήρξε άγονη.  Στη συνέχεια, και βάσει του άρθρου 13 «Επανάληψη δημοπρασίας» της σε ορθή επανάληψη 32476/24-7-2015 αναλυτικής διακήρυξης, εκδόθηκε η αριθμ. 39065/02-09-2015 (ΑΔΑ: 7Ρ6ΨΩΛ7-27Α) ανακοίνωση του Δημάρχου Κορινθίων, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, και στον τοπικό τύπο, σύμφωνα με την αριθμ. 14/236/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ανακοινώθηκε η επανάληψη της δημοπρασίας, σύμφωνα με τους όρους της σε ορθή επανάληψη αριθμ. 32476/24-07-2015 αναλυτικής διακήρυξης, και τάχθηκε νέα προθεσμία έως και την 15-09-2015 για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος – προσφορών για τη μίσθωση του εν λόγω ακινήτου ή ακινήτων.  Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που τάχθηκε με την ως άνω ανακοίνωση και πάλι δεν κατατέθηκε στο Δήμο κάποια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – προσφορά για την εν θέματι μίσθωση ακινήτου, οπότε και η επανάληψη της δημοπρασίας υπήρξε άγονη.  Κατόπιν των ανωτέρω δύο άγονων δημοπρασιών για την εν θέματι μίσθωση, ο Πρόεδρος προτείνει την απευθείας μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου και την οργάνωση του μεγάλου αρχείου του, λόγω της συνένωσης των Δήμων με το νόμο «Καλλικράτης» από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.

 

                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και το σχετικό φάκελο της εν θέματι διαδικασίας δημοπρασιών μίσθωσης, τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και αυτές του Π.Δ. 270/1981, καθώς και των λοιπών σχετικών ισχυουσών διατάξεων

 

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.-   Κηρύσσει άγονες τις διαδικασίες δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων για  τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και την οργάνωση του μεγάλου αρχείου του, λόγω της συνένωσης των Δήμων με το νόμο «Καλλικράτης», οι οποίες έγιναν σύμφωνα με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 16/172/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις συνακόλουθες σε ορθή επανάληψη αριθμ. 32476/24-07-2015 αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων και σε ορθή επανάληψη 32477/24-07-2015 περίληψη αυτής, καθώς και την υπ΄ αριθμ. 39065/02-09-2015 (ΑΔΑ: 7Ρ6ΨΩΛ7-27Α) ανακοίνωση του Δημάρχου Κορινθίων, περί επανάληψης δημοπρασίας.

 

 Β.-  Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου για την απευθείας μίσθωση ακινήτου ή ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων και την οργάνωση του μεγάλου αρχείου του, λόγω της συνένωσης των Δήμων με το νόμο «Καλλικράτης», σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/288/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                Καμπούρης Χαράλαμπος

                                        (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντ.)

                                       Ζώγκος Ανδρέας

                                                                                 Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                 Κορδώσης Χρήστος

                                                                                Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

                                                                                     (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Πανταζή Β.)