Απόφαση αριθμ. 24/293/2015

Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-10-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47180/08-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Κορδώσης Χρ., 7) Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πανταζή Β.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ..

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 293η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει ότι η πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου κ. Σταυρούλα Κουτή με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 43704/25-09-2015 αίτησή της, ζήτησε επειγόντως τον ορισμό δικαστικού επιμελητή Πρωτοδικείου Κορίνθου, προκειμένου να επιδώσει την από 17-09-2015 και με αριθμό κατάθεσης 602/2015 αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος του Δήμου Κορινθίων ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου κατά των Ελένης Πρωτόπαπα και λοιπών, της οποίας η συζήτηση ήδη ματαιώθηκε στις 16-09-2015, λόγω βουλευτικών εκλογών.  Σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι, όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής.  Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.  Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ορίστηκε με την με αριθμ. πρωτ. 44134/29-09-2015 απόφαση Δημάρχου η δικαστικός επιμελητής Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου Κωνσταντίνα, στην οποία ανετέθη η επίδοση της με αριθμό 602/2015 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος του Δήμου Κορινθίων ενώπιον του Εφετείου Τρίπολης κατά των Ελένης Πρωτόπαπα του Παναγιώτη και λοιπών, στους ως άνω αναφερόμενους εναγομένους.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43704/25-09-2015 αίτησή της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Κουτή Σταυρούλας, την με αριθμό 44134/29-09-2015 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Κορδώση Χρ. και Δημητρόπουλου Κων., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

  Εγκρίνει την με αριθμό 44134/29-09-2015 (ΑΔΑ: 71ΛΖΩΛ7-ΜΒΡ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού δικαστικού επιμελητή, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η δικαστικός επιμελητής  Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Γιαννοπούλου  Κωνσταντίνα, με εντολή να επιδώσει την με αριθμό 602/2015 αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος του Δήμου Κορινθίων ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου κατά των Ελένης Πρωτόπαπα του Παναγιώτη και λοιπών στους ως άνω αναφερόμενους εναγομένους.

      Η αμοιβή της ανωτέρω δικαστικής επιμελήτριας θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 2/54638/0022/13-08-2008 Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 1716β΄/26-08-2008 και ΦΕΚ 1916β΄/18-09-2008 περί διόρθωσης σφαλμάτων,σημείο 16).

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

                  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/293/2015.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντ.)

                                                                                    Ζώγκος Ανδρέας

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

                                                                                     (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Πανταζή Β.)