Συμμετοχή στη Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης HELEXPO από 12-15/11/2015

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 24/05.11.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 433/2015


ΘΕΜΑ 24ο Η.Δ.: «Συμμετοχή στη Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης HELEXPO από 12-15/11/2015, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 05ητου μηνός Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 51708/30-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν απών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
 5. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
 6. Φαρμάκης Γεώργιος
 7. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 8. Σταυρέλης Νικόλαος
 9. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 10. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος,
 11. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Νανόπουλος Βασίλειος
 17.  
  Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε με την έναρξη του ΕΗΔΘ
 18. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
 19. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 20. Σούκουλης Ανδρέας
 21. Καρασάββας Ιωάννης
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 24. Πιέτρης Τιμολέων


 1. Σταματάκης Μάριος
 2. Παππάς Αντώνιος
 3. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 4. Λαμπρινός Παναγιώτης
 5. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 17ου Θ.Η.Δ.
 6. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 7.  
  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
 8. Ζώγκος Ανδρέας
 9.  
  Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 3. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 8. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 9. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 10. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 11. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 4. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 9. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 10. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 11. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Συμμετοχής στη Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης HELEXPO από 12-15/11/2015, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 2234/28-9-2015 έγγραφο της ΔΕΘ – HELEXPO, σύμφωνα με το οποίο κάθε διετία διοργανώνεται η Διεθνή Έκθεση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου, Κοινωνικού Τομέα και Ιδιωτικών επιχειρήσεων «POLIS», η οποία για φέτος θα διεξαχθεί στις 12-15/11/2015 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Θα διοργανωθεί παράλληλα με την 31η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «PHILOXENIA», τη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου αναμένεται να συγκεντρώσει την τουριστική εγχώρια βιομηχανία και σημαντικούς εμπορικούς επισκέπτες από το εξωτερικό.
Στη συνέχεια ανάφερε, ότι ο Δήμος μας προτίθεται να συμμετάσχει στην ανωτέρω έκθεση, σε χώρο –περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τριμελή (3) αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους Αντιδημάρχους κ.κ. Χρισταρά Αθανασία, Κεφάλα Σταύρο και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πιέτρη Τιμολέων, για τη τουριστική προβολή του.
Και ζήτησε από τα μέλη την ψήφισή τους.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 2234/28-9-2015 έγγραφο της ΔΕΘ – HELEXPO, την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 & 3852/2010


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


 

Α. Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “PHILOXENIA” που θα διεξαχθεί στις 12-15/11/2015 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Β. Την συμμετοχή τριμελούς επιτροπής του Δήμου μας που αποτελείται από τους Αντιδημάρχους κ.κ. Χρισταρά Αθανασία, Κεφάλα Σταύρο και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πιέτρη Τιμολέων και θα φιλοξενηθεί σε χώρο – περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την τουριστική προβολή του Δήμου μας.
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24 / 433 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 11 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ