Απόφαση αριθμ. 26/311/2015

Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-11-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 51494/29-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Παππάς Αντ., 6)Πανταζής Βασ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

  Λόγω απουσίας του Πρόεδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου της κ. Κορδώση Χρήστου, στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών δημοτικός σύμβουλος κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

    Ο  Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 311η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη φακέλου για έκδοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας»» θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις σχετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίες έχουν ως εξής:

 

ΘΕΜΑ:  Ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Σύνταξη φακέλου για έδκοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας

ΣΧΕΤ: Η αριθμ. 119/20-4-2015 Α.Δ.Σ και η αριθμ. 1961/56577/5-8-2015 απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι..

 

Η μελέτη με τίτλο «Σύνταξη φακέλου για έδκοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας» περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30/7412.0034 με πίστωση 4.920,00 ευρώ.

 

Παρακαλούμε την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης για το ποσό των 4.920,00 ευρώ σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α. 30/7412.0034 για την ανάθεση μελέτης με τίτλο «Σύνταξη φακέλου για έδκοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας» και την προώθηση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της διάθεσης της πίστωσης.

Επίσης αποστέλλουμε στην Ο.Ε. του Δήμου φάκελο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο Σύνταξη φακέλου για έδκοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 .

Η μελέτη ανήκει στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης είναι 4.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 23%).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, μπορεί να γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής απευθείας ανάθεση εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης σε μελετητικό γραφείο, λόγω αδυναμίας εκπόνησής της από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, μιας και η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης, που απαιτείται για τη σύνταξή της,  δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης, που ισχύει για την κατηγορία αυτή (Εγκύκλιος 5, αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ439.6/10-3-2015) (ΑΔΑ Ω2ΠΓ465ΦΘΘ-ΑΦ0).

 

≠≠≠

 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Σύνταξη Φακέλου για έκδοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας

ΣΧΕΤ.: 

(1)               Η από 29-10-2015 Αδυναμία Εκπόνησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

(2)               Η προσφορά του κ. Α. Μιχαλούρου, που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με αριθμό 51481/2015

 

Σας υποβάλλουμε τα ανωτέρω σχετικά και παρακαλούμε για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Φακέλου για έκδοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005.

 

Η μελέτη ανήκει στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) και η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης είναι 4.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ 23%).

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010, μπορεί να γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής απευθείας ανάθεση εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης σε μελετητικό γραφείο, λόγω αδυναμίας εκπόνησής της από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, μιας και η προεκτιμώμενη αμοιβή που απαιτείται για τη σύνταξή της  δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που ισχύει για την κατηγορία αυτή (Εγκύκλιος 5, αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ439.6/10-3-2015) (ΑΔΑ Ω2ΠΓ465ΦΘΘ-ΑΦ0).

 

≠≠≠

 

ΘΕΜΑ: Αδυναμία Σύνταξης Μελέτης

 

            Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας αδυνατεί να προβεί στη σύνταξη της μελέτης με τίτλο “Σύνταξη Φακέλου για έκδοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας κατηγορίας 27 «Περιβαλλοντικές Μελέτες», λόγο έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού (Μηχανικού με προηγούμενη εμπειρία στην εκπόνηση ανάλογων μελετών) .

 

Μετά τα ανωτέρω, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε μελετητικό γραφείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 για την εκπόνηση της μελέτης “Σύνταξη Φακέλου για έκδοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας.

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον, σύμφωνα με το με από 29-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η Τεχνική Υπηρεσία αδυνατεί να εκπονήσει την εν θέματι μελέτη, ο Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της εν θέματι μελέτης στον ΜΙΧΑΛΟΥΡΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ (Κολιάτσου 93, Κόρινθος, ΑΦΜ 104198815) με αριθμό μητρώου 25163 για την υπ. αριθμ. 27 Κατηγορία Μελέτης, Τάξη Α, έναντι του ποσού των 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις της Δ/νσης Τεχνκών Υπηρεσιών του Δήμου και του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Αναθέτει απευθείας την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Φακέλου για έκδοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας» στον ΜΙΧΑΛΟΥΡΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ (Κολιάτσου 93, Κόρινθος, ΑΦΜ 104198815) με αριθμό μητρώου 25163 για την υπ. αριθμ. 27 Κατηγορία Μελέτης, Τάξη Α, έναντι του ποσού των 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.

 Η αμοιβή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2015 με ΚΑ 30/7412.0034 με τίτλο «Σύνταξη Φακέλου για έκδοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας» ποσού 4.920,00€ (Α.Ο.Ε. 26/298/2015, ΠΑΥ 908/2015).

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/311/2015.-

 

                             Ο   Προεδρεύων                                               Τα Μέλη

          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ                               Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Παππάς Αντώνιος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment