Έγκριση διενέργειας της δημοτικής προμήθειας με τίτλο ”Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και υγιεινής

                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 439/2015

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ.: «Έγκριση διενέργειας της δημοτικής προμήθειας με τίτλο ”Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και ειδών υγιεινής”»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Παππάς Αντώνιος
 11. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Νανόπουλος Βασίλειος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 20.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 21.  
  Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης


 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 3.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 4.  
  Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 5.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 7. Κορδώσης Χρήστος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 10. Πιέτρης ΤιμολέωνΣτη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης διενέργειας της δημοτικής προμήθειας με τίτλο ”Προμήθεια ειδών Καθαριότητας και ειδών υγιεινής”»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 23-10-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Λαμβάνοντας υπόψη:
 1.  
  Τα οριζόμενα στα άρθρα 65 & 72 του Ν. 3852/2010, και το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι καταρχήν αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση, μεταξύ άλλων, προμήθειας σε τρίτο και τη διενέργεια διαγωνισμού βάσει των οικείων διατάξεων, ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης του Δ.Σ., η οποία και εκδίδει όλες τις σε εκτέλεση της απόφασης αυτής πράξεις της διαγωνιστικής διαδικασίας από την πρώτη, που είναι η σύνταξη των όρων της διακήρυξης, έως και την τελευταία, δηλαδή την κατακύρωση του αποτελέσματος.
 2. Τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 3/11543/26.03.2013 του Υπουργείου Εσωτερικών περί «ανάδειξης προμηθευτών- χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών τους Προσώπων, καθώς και των Συνδέσμων Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού».
 3.  
  Την υπ’ αριθμ. 16/66/16-10-2015 Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π. Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος περί έγκρισης προμήθειας Ειδών Καθαριότητας Έτους 2015 και περί διάθεσης των σχετικών πιστώσεων με ΚΑ 15-6634.001 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ.
 4.  
  Την υπ’ αριθμ. 28/2015 Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π. περί δέσμευσης για εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό έτους 2016 με ΚΑ 15-6634.001με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ.
 5. Τις υπ’ αριθμ. 4/17/2015 και 5/31/2015 Αποφάσεις Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων περί έγκρισης και ψήφισης της διάθεσης της σχετικής πίστωσης για την προμήθεια
 6.  
  Την υπ’ αριθ. 24/276/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων με
 7. ΚΑ :
20 6633.0002 Προμήθειαχημικούυλικού (απολυμαντικά, χημικάκλπ) Δ.Ε.Κορίνθου,
20 6633.0003 Προμήθειαχημικούυλικού (απολυμαντικά, χημικάκλπ) Δ.Ε.ΑσσουΛεχαίου,
20 6633.0004 Προμήθειαχημικούυλικού (απολυμαντικά, χημικάκλπ)Δ.Ε.Τενέας,
20 6633.0005 Προμήθειαχημικούυλικού (απολυμαντικά, χημικάκλπ) Δ.Ε.Σαρωνικού,
20 6633.0006 Προμήθειαχημικούυλικού (απολυμαντικά, χημικάκλπ)Δ.Ε.Σολυγείας,
20 6634.0002 Προμήθειαειδώνκαθαριότηταςκαιευπρεπισμού Δ.Ε.Κορίνθου,
20 6634.0003 Προμήθειαειδώνκαθαριότηταςκαιευπρεπισμού Δ.Ε.ΑσσουΛεχαίου,
20 6634.0004 Προμήθειαειδώνκαθαριότηταςκαιευπρεπισμού Δ.Ε.Τενέας,
20 6634.0005 Προμήθειαειδώνκαθαριότηταςκαιευπρεπισμού Δ.Ε.Σαρωνικού,
20 6634.0006 Προμήθειαειδώνκαθαριότηταςκαιευπρεπισμού Δ.Ε.Σολυγείας,
20 6635.0002 ΠρομήθειαλοιπώνειδώνυγιεινήςκαικαθαριότηταςΔ.Ε.Κορίνθου,
20 6635.0003 ΠρομήθειαλοιπώνειδώνυγιεινήςκαικαθαριότηταςΔ.Ε.ΑσσουΛεχαίου,
20 6635.0004 ΠρομήθειαλοιπώνειδώνυγιεινήςκαικαθαριότηταςΔ.Ε.Τενέας,
20 6635.0005 ΠρομήθειαλοιπώνειδώνυγιεινήςκαικαθαριότηταςΔ.Ε.Σαρωνικού,
20 6635.0006 ΠρομήθειαλοιπώνειδώνυγιεινήςκαικαθαριότηταςΔ.Ε.Σολυγείας,

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών,
Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 39/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 137.028,49ευρώ η οποία αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (ΕΤΟΥΣ 2015)» του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων,

και προκειμένου να προχωρήσουμε σε δημοπράτηση της προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (έτους 2015)”, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 137.028,49 ευρώ με ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα εγκρίνεται η εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (έτους 2015)& προϋπολογισμό 137.028.49με ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 39/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ >>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (έτους 2015)», προϋπολογισμού 137.028,49 ευρώ με ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με την αριθμ. 39/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ο τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 439 / 2015.

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ