Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για ψυχαγωγικές παιδιές (χριστουγεννιάτικο χωριό, παγοδρόμιο)

                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 441/2015


ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ.: «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών, διαμόρφωση μη στεγασμένου χώρου για ψυχαγωγικές παιδιές (χριστουγεννιάτικο χωριό, παγοδρόμιο)»

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Παππάς Αντώνιος
 11. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Νανόπουλος Βασίλειος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 20.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 21.  
  Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης


 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 3.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 4.  
  Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 5.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 7. Κορδώσης Χρήστος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 10. Πιέτρης ΤιμολέωνΣτη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Χορήγηση άδειας εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών , διαμόρφωση μη στεγασμένου χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές (χριστουγεννιάτικο χωριό, παγοδρόμιο)», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως κατωτέρω:
 

<<ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγασμένου χώρου γιά ψυχαγωγικές παιδειές


 

ΣΧΕΤ.: 1.- Άρθρο 80 του Ν. 3463/2006.

 

2.- Η αρίθμ. 76936/3992/7-12-87 (ΦΕΚ 783/31-12-87) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ

 

3.- Η σχετική απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου

4.- Το άρθρο 6 του Π.Δ. 12/95 (ΦΕΚ Α΄10)
 

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω (3) σχετικό με το οποίο χορηγήθηκε προέγκριση αδείας εγκατάστασης κατασκευής προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγασμένου για ψυχαγωγικές παιδειές, (Παγοδρόμιο διαστάσεων 200 τ.μ. Καλυμμένο με τέντα και άλλα ψυχαγωγικά παιχνίδια καθώς και σπιτάκια για Χριστουγεννιάτικη αγορά), σε κοινόχρηστο χώρο (εντός πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου) στην Κόρινθο για περιορισμένο χρονικό διάστημα (από 06-12-2015 έως 10-01-2016) στην εταιρεία ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε.

Πριν την έκδοση της αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας, με απόφαση Δημάρχου ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, ύψους 400 Ευρώ (βάσει προγενέστερης κανονιστικής απόφασης) και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε ότι αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για το χρονικό διάστημα από 06 -12- 2015 μέχρι 10-01-2016 υποχρεούται η συμβαλλόμενη εταιρεία να εξοφλήσει την αξία του καταναλωθέντος ρεύματος για το πιο πάνω χρονικό διάστημα στο Δήμο Κορινθίων, βάσει μετρητή που θα τοποθετηθεί, μέχρι την 10ην Ιανουαρίου 2016.
Επίσης να διενεργηθεί έλεγχος των κατασκευών από άποψη ασφάλειας της κατασκευής από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου (Υ.Α. 76936/3992/07-12-1987).
Επίσης σύμφωνα με το ανωτέρω (4) σχετικό και με βάση τον αναφερόμενο εξοπλισμό στην αριθμ. Πρωτ. 55.068/19-11-2015, αίτηση καθώς και στην αριθμ. 56049/26-11-2015 όμοια αυτής, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει:
1.- Βεβαίωση Μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης Σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών.
2.- Βεβαίωση ηλεκτρολόγου-μηχανικού ανώτατης Σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
3.- Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων, κατά τις Διατάξεις του Α.Ν.207/1967 (Α΄216).
 

4.- Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού από την αρμόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για εγκαταστάσεις των οποίων η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 4 K W, ή θερμική ισχύς τα 8 KW.

5.- Για τις κατασκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται για συγκέντρωση ατόμων κάτω ή πάνω σε αυτές απαιτείται και δήλωση αντοχής της κατασκευής από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό.
6.- Άδεια έναρξης επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ.
Για την ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, καθώς και οι διατάξεις του από 15-05-1956 Β.Δ./τος “περί κανονισμού θεάτρου-κινηματογράφου (ΦΕΚ 123/Δ), καθώς και του Ν.Δ./τος 917/1971 “περί εγκαταστάσεως δημοσίων εν γένει θεαμάτων εις κοινόχρηστους χώρους (ΦΕΚ 140/Α/1971)”
Τέλος για τη χορήγηση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας ο αιτών δεν πρέπει να είναι οφειλέτης του Δήμου. (άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.).
Παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης περί:
1.- Χορήγησης ή μη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ σε κοινόχρηστο χώρο, εντός της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου στην Κόρινθο, για περιορισμένο χρονικό διάστημα από 06-12-2015 έως 10-01-2016, στην εταιρεία ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε.
2.- Καθορισμού της έκτασης που θα παραχωρηθεί εντός του κοινόχρηστου χώρου, η οποία και θα χωροθετηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, πριν την έκδοση της σχετικής αδείας.
3.- καθορισμού ύψους του τέλους κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου (Τιμή κατάληψης Δημοτικού χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές)
4.- Καθορισμού ύψους εγγυητικής επιστολής για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τις διατάξεις:
 1. του από 15-05-1956 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 123Δ),
 2. του Ν.Δ/τος 917/1971 (ΦΕΚ 140/Α/1971),
 3. του άρθρου 80 του ν. 3463/2006
 4. την αριθμ. 76936/3992/7-12-1987 (ΦΕΚ 783/31-12-87) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
 5. την αριθμ. 119/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων
 6. το άρθρο 6 του Π.Δ. 12/95 (ΦΕΚ 10Α΄)
μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 

1.- Τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στην εταιρεία ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ –ΖΥΓΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Ε. για ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ σε κοινόχρηστο χώρο εντός της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου για περιορισμένο χρονικό διάστημα από 06-12-2015 έως 10-01-2016.

2.- Τη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εντός της πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου, εκτάσεως 500 τ.μ., ο οποίος θα χωροθετηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, πριν την έκδοση της σχετικής άδειας.
2.- Καθορίζει το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στο ποσό των 400 €, για το διάστημα από 6-12-2015 έως και 10-01-2016.

3.- Καθορίζει ως ύψος εγγυητικής επιστολής το ποσό των 1000 €, για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου στη προτέρα κατάσταση.

4.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες.

 

Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια λειτουργίας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, από την ανάδοχο εταιρεία, για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας λειτουργίας.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 441 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
 

Κόρινθος, 07 – 12 – 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment