Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 
Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 442/2015

 

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ.: «Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου (ΔΑΕΚ)»


Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Παππάς Αντώνιος
 11. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Νανόπουλος Βασίλειος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 20.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 21.  
  Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης


 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 3.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 4.  
  Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 5.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 7. Κορδώσης Χρήστος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 10. Πιέτρης ΤιμολέωνΣτη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 7/13/30-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Δ.Α.Ε.Κ., που αφορά την έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2014, όπου εμφανίζονται κέρδη της τάξης των 15.053,64 €, όπως αναλύονται λεπτομερώς στον ισολογισμό της 31/12/2014 δηλαδή για την χρήση 01-01-2014 έως 31-12-2014 και ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή του.
 

Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος: ανέφερε ότι επειδή δεν εκπροσωπούμαστε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θα καταψηφίσουμε.


 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 7/13/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ., τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2014 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Βασιλείου Πανταζή, 3. Μαρίας Έρικκα Καραμαλίκη και 4. Ανδρέα Σούκουλη)

 

Εγκρίνει τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης 2014 και την διάθεση των καθαρών κερδών όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Δ.Α.Ε.Κ. κατά την συνεδρίαση της 30-11-2015 και εμφανίζεται στον δημοσιευθέντα ισολογισμό της 31-12-2014, η οποία έχει ως εξής:


 

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσης 24.493,25 €

Πλέον Υπολ. Κερδών προηγ. χρήσης 15.053,64 €
 

Μείον: φόρος εισοδήματος 0,00 €

 

Κέρδη προς διάθεση 39.546,89 €


Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
 

1. Τακτικό Αποθεματικό 1.224,66 €

 

2. Μερίσματα

 

8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 38.322,23 €

 

39.546,89€


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 442 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment