Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 447/2015


 

ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου»


Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Παππάς Αντώνιος
 11. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Νανόπουλος Βασίλειος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 20.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 21.  
  Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης


 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 3.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 4.  
  Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 5.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 7. Κορδώσης Χρήστος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 10. Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:

 1. την αριθ. 26/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 55.000,00€
 2. την αριθ. 20/338/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης της αριθμ. 26/2015 μελέτης του έργου “Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου” και ανάθεσης εκτέλεσής του στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων “ΔΑΕΚ”,
 3. την αριθ. πρωτ. 49243/15-10-2015 σύμβαση του Δήμου με τη ΔΑΕΚ για την κατασκευή του έργου ποσού 54.970,47€ με Φ.Π.Α., με προθεσμία εκτέλεσης έξι μήνες,
 4. τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
 5. την από 25-11-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα Αναστασία Θεοδοσίου και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

«Ο Ανάδοχος Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων βάση του υπ’ αριθμ. 49243/2015 συμφωνητικού με τον Δήμο Κορινθίων εκτελεί τις εργασίες του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμ. 26/2015 μελέτη της ΤΥ Δήμου Κορινθίων.
Επειδή η εκτέλεση των εργασιών ανατέθηκε με απ’ ευθείας ανάθεση στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων και δεν προβλέπεται η καταβολή εργολαβικού οφέλους, ο παρών ΑΠΕ συντάχθηκε για την τακτοποίηση του προϋπολογισμού, με τον μηδενισμό του εργολαβικού οφέλους.
Ο 1ος ΑΠΕ του έργου ως προς τη συμβατική δαπάνη παρουσιάζει μείωση 6.817,34 ευρώ, ήτοι ποσοστό μείωσης κατά 15%.
 

Παρακαλούμε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ”».


Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


 

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», ποσού 46.858,14€ με το ΦΠΑ, που εκτελείται από τον ανάδοχο “Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων”, σύμφωνα με την 26/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 447 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment