Απόφαση αριθμ. 28/367/2015

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-11-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 55908/25-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 367η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής » λέγει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής:  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής  τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

 

   ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής Ε’ διμήνου 2015»

 

     Με την υπ’αρ. 26/315/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκαν τα εντάλματα προπληρωμής

 

1) επ’ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Σούκουλη Μαρίας του Κίμωνα το ΧΕΠΕ 458/2015 προκειμένου να διαχειρισθεί πίστωση με ΚΑ 6741.0001 με τίτλο «Επιδόματα σε βαριά ανίκανους προς εργασία» ποσού 495.283,95 €

 

2) επ’ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας  Αθανασίου Δήμητρας του Αθανασίου τα ΧΕΠΕ 459-460-461-462-463-464/2015 προκειμένου να διαχειρισθεί πιστώσεις με:

 

-ΚΑ 6741.0002 με τίτλο «Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία» ποσού    65.101,42€.

 ΚΑ 6741.0004 με τίτλο «Επιδόματα σε Β.Ν.Κ.» ποσού 247.464,38 €.

-ΚΑ 6741.0005 με τίτλο «Επιδόματα κίνησης σε παρ/κούς-τετρ/κούς-ακρ/νους» ποσού 37.849,82€.

-ΚΑ 6741.0007 με τίτλο «Επιδόματα σε ανασφάλιστους παρ/κούς-τετρ/κούς-ακρ/νους» ποσού 42.296,98€.

-ΚΑ 6741.0008 με τίτλο «Επιδόματα σε παρ/κούς-τετρ/κούς Δημοσίου» ποσού 52.651,27€.

-ΚΑ 6741.0010 με τίτλο «Επιδόματα σε κωφάλαλους» ποσού 36.928,22 € .

 

3) επ’ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας  Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου τα ΧΕΠΕ 455-456-457-465/2015 προκειμένου να διαχειρισθεί πιστώσεις με:

 

-ΚΑ 6741.0009 με τίτλο:”Επίδομα Τυφλότητας” ποσού 144.734,69 €.

-ΚΑ 6741.0006 με τίτλο : ”Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής” ποσού 11.096,48 €.

-Κ.Α 6741.0013 με τίτλο :” Επίδομα Ομογενών Προσφύγων ” ποσού 1.904,20 €.

-ΚΑ 6741.0012 με τίτλο : Επίδομα Απροστάτευτων Ανηλίκων ” ποσού 7.179,85 €.

 

 Από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής πληρώθηκαν τα παρακάτω ποσά:

1.ΧΕΠΕ 455/15 ποσού 7179,85 € πληρώθηκαν  7179,85 € υπόλ.0,00€

2.ΧΕΠΕ 456/15ποσού  144.734,69 € πληρώθηκαν  144.734,69€ υπόλ.0,00 €

3.ΧΕΠΕ 457/15 ποσού  11096,48 € πληρώθηκαν   11096,48 € υπόλ.0,00 €

4.ΧΕΠΕ 458/15 ποσού 495.283,95  € πληρώθηκαν 495.283,95 € υπόλ.0,00 €

5.ΧΕΠΕ 459/15 ποσού  36.928,22 € πληρώθηκαν 36.928,22  € υπόλ.0,00€

6.ΧΕΠΕ 460/15 ποσού  52.651,27 € πληρώθηκαν  52.651,27  € υπόλ.0,00 €

7.ΧΕΠΕ 461/15 ποσού   42.296,98€ πληρώθηκαν  42.296,98  € υπόλ.0,00 €

8.ΧΕΠΕ 462/15ποσού 37.849,82 € πληρώθηκαν 37.849,82  € υπόλ.0,00 €

9.ΧΕΠΕ 463/15 ποσού   247.464,38 € πληρώθηκαν   247.464,38 € υπόλ.0,00 €

10.ΧΕΠΕ 464/15 ποσού  65.101,42 € πληρώθηκαν   65.101,42  € υπόλ.0,00 €

11.ΧΕΠΕ 465/15 ποσού 1.904,20  € πληρώθηκαν 1.904,20 € υπόλ.0,00 €

   Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες σύμφωνα με τους παραπάνω ΚΑ εξόδων  που έγιναν από τους υπόλογους:

1)Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα για το ποσό  495.283,95   εκ των οποίων πληρώθηκαν   

    495.283,95 €  βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων .

2)Αθανασίου Δήμητρα  του Αθανασίου για το ποσό  482.292,09  εκ των οποίων

   πληρώθηκαν   482.292,09    βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων .

 3)Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου για το ποσό 164.915,22   εκ των οποίων

  πληρώθηκαν 164.915,22  €, βάσει των καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων,  

  προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, την Α.Ο.Ε. αριθμ. 315/2015 περί ορισμού υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τις κάτωθι δαπάνες, που έγιναν από τους υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ.:

   α)Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από τη διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής ΧΕΠΕ 458/2015, ποσού 495.283,95€ για πληρωμή επιδομάτων βαριά ανίκανων προς εργασία δημοτών μας, εκ των οποίων πληρώθηκαν 495.283,95€ – υπόλοιπο 0,00€, βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δήμου Κορινθίων,

  β)Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής ΧΕΠΕ 459, 460, 461, 462, 463, 464/2015, συνολικού ποσού 482.292,09€ για πληρωμή βοηθημάτων σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία, επιδομάτων σε Β.Ν.Κ., επιδομάτων κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους, επιδομάτων σε ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς & ακρωτηριασμένους, επιδομάτων σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς Δημοσίου, επιδομάτων σε κωφάλαλους, εκ των οποίων πληρώθηκαν 482.292,09€ – υπόλοιπο 0€, βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δήμου Κορινθίων,

  γ)Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής ΧΕΠΕ 455, 456, 457, 465/2015 συνολικού ποσού 164.915,22€ για πληρωμή επιδομάτων στεγαστικής συνδρομής, επιδομάτων τυφλότητας, επιδομάτων ομογενών προσφύγων και επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους, εκ των οποίων πληρώθηκαν 164.915,22€ – υπόλοιπο 0€, βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δήμου Κορινθίων,

προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση λογαριασμού.

  Β.- Απαλλάσσει τις κ.κ. Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα, Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου και Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου  από υπολόγους των ανωτέρω ποσών, τα οποία έχουν διατεθεί για καταβολή των επιδομάτων του Τμήματος Πρόνοιας Δήμου Κορινθίων στους δικαιούχους.

 

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/367/2015.-

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος