Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 449/2015


 

ΘΕΜΑ 14ο Η.Δ.: Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού»


Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Παππάς Αντώνιος
 11. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Νανόπουλος Βασίλειος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 20.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 21.  
  Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης


 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 3.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 4.  
  Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 5.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 7. Κορδώσης Χρήστος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 10. Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:

 1. την αριθμ. 46/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού”, προϋπολογισμού 32.000,00 € με Φ.Π.Α.,
 2. την αριθμ. 9/174/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
 3. τα από 20-5-2014 και 6-6-2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 4. την αριθ. 13/270/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην Κ/Ξ “Φραγκοπούλου Ελένη – Παπανικολάου Γεώργιος”,
 5. το υπ’ αριθ. πρωτ. 41715/01-08-2014 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 19.814,24 € πλέον ΦΠΑ,
 6. την αριθμ. 22/476/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 01-03-2015 χωρίς αναθεώρηση τιμών,
 7. την αριθμ. 7/92/1-4-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι τις 01-05-2015 χωρίς αναθεώρηση τιμών,
 8. την υπ’ αριθ. πρωτ. 16688/28-04-2015 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες,
 9. την υπ’ αριθ. 293/2015 ΑΔΣ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
 10. την υπ΄ αριθμ. 395/2015 ΑΔΣ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου
 11. την υπ’ αριθ. πρωτ. 51131/27-10-2015 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου 30/12/2015
 12. την από 27-10-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα Αναστασία Θεοδοσίου και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η Κ/Ξ “Φραγκοπούλου Ελένη – Παπανικολάου Γεώργιος”, νόμιμα εκπροσωπούμενη, βάση της υπ’ αριθμ. 41715/2014 σύμβασης εκτελεί τις εργασίες του έργου “ Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ. Κ. Σοφικού ”, για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμ. 46/2014 μελέτη της Τ.Υ.Δ. Κορινθίων.
 

Η σύμβαση βάσει της Ειδικής Συγγραφής και της διακήρυξης καθόρισε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι 01-12-2014.

Με την υπ’ αριθμ. 476/2014 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι 01-03-2015.
Με την υπ’ αριθμ. 92/2015 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι 01-05-2015.
Με την υπ’ αριθμ. 293/2015 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι 01-09-2015.
Με την υπ΄ αριθμ. 395/2015 απόφαση Δ.Σ. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως την 30-10-2015.
 

Κατά την κατασκευή του έργου και για την άρτια και έντεχνη κατασκευή του κρίθηκαν απαραίτητες οι μεταβολές ποσοτήτων εργασιών. Για το λόγο αυτό συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ , ο οποίος εστάλη στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων και αναμένεται η έγκριση του από αυτό.

 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51131/27-10-2015 αίτησή του ο Ανάδοχος ζητά τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για δύο (2) μήνες έως την έγκριση και ολοκλήρωση των εργασιών του 1ου ΑΠΕ έως την 30-12-2015.


 

Εισηγούμαστε: για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ. Κ. Σοφικού» για δύο μήνες έως τις 30-12-2015, χωρίς αναθεώρηση τιμών>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου “ Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού ”,
εργολαβίας Κ/Ξ «Φραγκοπούλου Ελένη – Παπανικολάου Γεώργιος» έως τις 30-12-2015 χωρίς αναθεώρηση τιμών.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 449 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

 

Leave a Comment