Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση – Αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 454/2015
 
ΘΕΜΑ 19ο Η.Δ.: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση – Αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:
 
 
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Παππάς Αντώνιος
 11. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Νανόπουλος Βασίλειος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 20. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 21. Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 1. Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 3. Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 4. Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 5. Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 6. Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 7. Κορδώσης Χρήστος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 10. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση – Αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014, οι επιτροπές παραλαβής έργων των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/08 ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εν λόγω έργου αποτελείται από έναν Δημοτικό Σύμβουλο και από δύο υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και έναν υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 κλήρωσης. Επίσης, για την επιλογή του προβλεπόμενου Δημοτικού Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος παρέθεσε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα. Θεοδοσίου Αναστασία και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Η ανάδοχος Παπαδάκου Ευγενία, βάση της υπ΄ αριθμ. 3679/2014 σύμβασης εκτέλεσε τις εργασίες του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ», για το οποίο έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 102/2013 μελέτη της ΤΥΔ Κορινθίων.
Έχοντας υπόψιν:
 1. τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 4257/14
 2. τα άρθρα 73 και 75 του Ν. 3669/2008
 3. το άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87, για τη σύσταση επιτροπών παραλαβής έργου
 4. το από 07-04-2015 πρωτόκολλο παραλαβής του έργου
 5. την 124/2015 απόφαση Δ.Σ. Κορινθίων περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου
 6. το από 27-10-2015 πρακτικό κλήρωσης μελών για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής
 7. τα κάτωθι στοιχεία του έργου:
 
Τίτλος Έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ»
Ανάδοχος: Παπαδάκου Ευγενία
Χρηματοδότηση: 73.800 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Προϋπολογισμός Μελέτης :73.800 €
Ύψος δαπάνης: 50.999,67 € +Φ.Π.Α. 23%: 11.729,92€ = 62.729,59€
Βεβαίωση περαίωσης: 22-07-2014
Τελική επιμέτρηση : 04-09-2014
Επιβλέπουσα: Θεοδοσίου Αναστασία
Παρακαλούμε για τον ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από το Δημοτικό Συμβουλιο».
 
Κατόπιν, ο Πρόεδρος παρέθεσε το από 27-10-2015 πρακτικό κλήρωσης μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου και των τεχνικών υπαλλήλων που δεν ανήκουν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για την ανάδειξη δύο (2) μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό, οι κληρωθέντες υπάλληλοι είναι ο κ. Ιωάννης Καραίσκος – Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός (υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Κορινθίων) και ο κ. Γεώργιος Σούρλος – Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός (υπάλληλος της ΔΕΥΑ Κορίνθου).
Τέλος, διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανάδειξη ενός (1) μέλους για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 § 4 του Ν. 4257/2014, από την οποία αναδείχθηκε ο κ. Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, αναπληρούμενος από τον κ. Παναγιώτη Λαμπρινό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08, 4257/2014 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Συγκροτεί τριμελή επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.Κ. ΣΟΦΙΚΟΥ»η οποία αποτελείται από τους κατωτέρω:
 1. τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη, αναπληρούμενο από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Λαμπρινό,
 2. τον υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων κ. Ιωάννη Καραίσκο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό και
 3. τον υπάλληλο της ΔΕΥΑ Κορίνθου κ. Γεώργιο Σούρλο, Π.Ε. Πολιτικό Μηχανικό.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κ. Γεώργιος Σούρλος.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 454 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment