Απόφαση αριθμ. 27/339/2015

Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-11-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 54405/16-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Σταυρέλης Ν., 6)Πανταζής Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 339η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση – παραλαβή σταδίου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, Μ.Π.Ε. και ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ, οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: 

«Έγκριση- παραλαβή σταδίου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΜΠΕ και  ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

οριστική παραλαβή   μελέτης με τίτλο

«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ»

 

Με την αρ. πρωτοκ. 33520/30-07-2015 αίτησή της  προς το Δήμο, η σύμπραξη :  Ε.Π.Τ.Α. Α.Ε.-ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ-ΚΑΤΕΙΝΑ -ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΚΑΣ -ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑΣ -ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ που στο εξής θα καλείται ανάδοχος μελετητής ,  μας απέστειλε στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. 52591/21-11-2012 σύμβαση ανάθεσης μελέτης τα υπόλοιπα παραδοτέα του έργου και συγκεκριμένα: την τεχνική προμελέτη της  εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων, τα τεύχη δημοπράτησης του δικτύου αποχέτευσης και της εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων, τα  ΣΑΥ ΦΑΥ και την οικονομοτεχνική μελέτη για τη υποβολή φακέλου χρηματοδότησης .

       

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

1.1 ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο Δήμος Κορινθίων ανέθεσε με την με αρ. πρωτ. 52591/21-11-2012 σύμβαση ανάθεσης μελέτης την εκπόνηση της μελέτης :«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ» με τους όρους των συμβατικών τευχών όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 της Προκήρυξης του οικείου διαγωνισμού και εγκρίθηκαν με την Α.Δ.Σ του Δήμου Τενέας με αριθμό 145/2008.

 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το αντικείμενο της μελέτης  περιλαμβάνει τη σύνταξη της οριστικής μελέτης του δικτύου αποχέτευσης  ακαθάρτων των Τοπικών Κοινοτήτων Χιλιομοδίου, Κλένιας και Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κορινθίων, την τεχνική προμελέτη και τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις  κοινής μονάδας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και στην σύνταξη των  απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών δηλ. τοπογραφική και γεωλογική μελέτη. Επίσης θα συνταχθεί μελέτη χρηματoοικονομικής και οικονομικής ανάλυσης του συνολικού έργου συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας Δήμου Τενέας καθώς και θα προετοιμασθεί ο φάκελος υποβολής του έργου  σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

 

1.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η συνολική συμβατική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι μέχρι την  20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με την αρ. πρωτοκ. 2168/16-12-2012 απόφαση του Διευθυντή της  Τεχνικής υπηρεσίας .      

 Από την Προϊσταμένη Αρχή (Οικονομική Επιτροπή) έχουν  χορηγηθεί μέχρι και σήμερα, οι ακόλουθες παρατάσεις της συνολικής συμβατικής προθεσμίας των σταδίων της  υπ΄  όψη  μελέτης:

 

1Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: μέχρι την   30-09-2014  (αρ. 14/286/2014 απόφαση Ο.Ε. Δ. Κορινθίων)

2Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: μέχρι  την 30-04-2015  (αρ.2/12/2015 απόφαση Ο.Ε. Δ. Κορινθίων)

3Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ: μέχρι την 30-07-2015  (αρ.18/181/2015 απόφαση Ο.Ε. Δ. Κορινθίων)

  Επίσης με την αρ. 6/129/2014 απόφαση Ο.Ε.  Δ. Κορινθίων έχει  χορηγηθεί μετάθεση του χρονικού σημείου έναρξης και υποβολής  των παραδοτέων σταδίων της τεχνικής προμελέτης  εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και των τευχών δημοπράτησης κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων της υπ’ όψη μελέτης μέχρι την  13-06-2014.

1.4              ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

Μέχρι σήμερα στα πλαίσια  της παραπάνω σύμβασης έχουν παραληφθεί από την  Προϊσταμένη Αρχή του Δήμου (Ο.Ε) τα στάδια της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της τοπογραφικής μελέτης της εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων, της τοπογραφικής μελέτης δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και της γεωλογικής μελέτης (αρ. 5/78/26-3-2013, 7/101/25-4-2013, 27/533/12-11-2014 αποφάσεις  Ο.Ε) .

Επίσης, έχουν εκδοθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΤΥ Δήμου Κορινθίων) οι σχετικές βεβαιώσεις εμπρόθεσμης εκτέλεσης μετά την υποβολή  των ακόλουθων σταδίων της υπ΄ όψη μελέτης:

Α) το στάδιο της οριστικής μελέτης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων        

 Β) το στάδιο της  μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)

Aκολούθως μετά τις απαιτούμενες διορθώσεις και συμπληρώσεις από την αρμόδια δημόσια αρχή, έχει εκδοθεί η Απόφαση  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του παρόντος έργου με την αρ.  32101/1997/20-05-2015 απόφαση του ΓΓ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ. Δ/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ &ΙΟΝΙΟΥ .

Ακολούθως ο ανάδοχος μελετητής μας απέστειλε εμπρόθεσμα (αρ. πρ. 33520/30-07-2015 αίτημα) τα υπολειπόμενα στάδια της υπ’ όψη μελέτης με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης την 30-07-2015 βάσει της παραπάνω 3ης εγκεκριμένης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης (αρ.   181/18 /2015 απόφαση Ο.Ε):   

 Κατόπιν  των  ανωτέρω,  έχοντας υπ’ όψη  τις   διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3316/2005, την υπ’ αριθμό πρωτ.: 4102-16/04/2013 σύμβαση του Δήμου μας με τον ανάδοχο της μελέτης, τις από 30-05-2013, 20-12-2014 και 30-09-2015 βεβαιώσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορίνθιων περί εμπρόθεσμης εκτέλεσης  των υπολειπόμενων  σταδίων της υπ’ όψη μελέτης και περαίωσης των εργασιών του συμβατικού  αντικειμένου ,  

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

 

α.για την έγκριση και παραλαβή του σταδίου της ΜΠΕ , της οριστικής μελέτης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και  των υπολειπόμενων   σταδίων για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου ήτοι του σταδίου της τεχνικής προμελέτης της  εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων, τεύχη δημοπράτησης εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων, τεύχη δημοπράτησης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, ΣΑΥ – ΦΑΥ και οικονομοτεχνική μελέτη-φακελος χρηματοδότησης και β. την οριστική παραλαβή  της μελέτης με τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ»,

και παρακαλούμε για  την  εισαγωγή  του θέματος  στην Οικονομική  Επιτροπή   προς  έγκριση  των   ανωτέρω .

  Συνημμένα :

1. το υπ’ αριθμό πρωτ.: 4102-16/04/2013 σύμβαση του Δήμου Κορινθίων

2. την από 30-05-2013   βεβαίωση  εμπρόθεσμης εκτέλεσης σταδίου:  ΜΠΕ

5. την από 20/12/2014  βεβαίωση  εμπρόθεσμης εκτέλεσης  σταδίου:  οριστικής μελέτης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων

3.την από 30-09-2015   βεβαίωση  εμπρόθεσμης εκτέλεσης των υπολειπόμενων τελικών σταδίων της μελέτης-περαίωσης εργασιών .

4.τα αρ. πρωτοκ. 33520/30-07-2015,59357/23-10-2013 και 19683/19-04-2013 αιτήματα αναδόχου  

5. αρ.  32101/1997/20-05-2015 απόφαση του ΓΓ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ. Δ/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ , ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ &ΙΟΝΙΟΥ

 

  Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση και παραλαβή της εν θέματι μελέτης, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις από 30-05-2013 βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης σταδίου: Μ.Π.Ε., από 20-12-2014 βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης σταδίου: οριστικής μελέτης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και από 30-09-2015 βεβαίωση εμπρόθεσμης εκτέλεσης των υπολειπόμενων τελικών σταδίων της μελέτης – περαίωσης εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις οποίες επίσης θέτει υπόψη της Επιτροπής.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις της τεχνικής υπηρεσίας και του Προέδρου, τις από 30-05-2013, 20-12-2014 και 30-09-2015 βεβαιώσεις εμπρόθεσμης εκτέλεσης σταδίων μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του Ν. 3463/06

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εγκρίνει και παραλαμβάνει:

  Α. Το στάδιο της Μ.Π.Ε., της οριστικής μελέτης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και  τα υπολειπόμενα στάδια για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, ήτοι το στάδιο της τεχνικής προμελέτης της  εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων, τευχών δημοπράτησης εγκατάστασης επεξεργασίας ακαθάρτων, τευχών δημοπράτησης κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, ΣΑΥ – ΦΑΥ και οικονομοτεχνικής μελέτης – φακέλου χρηματοδότησης.

  Β. Την οριστική παραλαβή  της μελέτης με τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΝΕΑΣ»,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/339/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος