Απόφαση αριθμ. 24/286/2015

Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-10-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Οκτωβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 47180/08-10-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.), 5)Ζώγκος Ανδρ., 6) Κορδώσης Χρ., 7) Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε στη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 8)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πανταζή Β.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ..

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 286η: Ο Πρόεδρoς εισηγούμενος τo 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου για εγκατάσταση υποδομών κινητής τηλεφωνίας», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. 20/341/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκμίσθωσης χώρου για εγκατάσταση υποδομών κινητής τηλεφωνίας, στο δημοτικού κοιμητήριο Κορίνθου «Ζωοδόχου Πηγής» για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας.  Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 194 του Ν.3463/2006 και αυτές του άρθρου 2 του Π.Δ. 270/1981, θα πρέπει να καθορίσει τους όρους για την ανωτέρω δημοπρασία.

                        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την υπ΄ αριθμ. 20/341/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρ. 194 του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981 και κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.-        Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας  για την εκμίσθωση χώρου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Κορίνθου «Ζωοδόχου Πηγής» για την εγκατάσταση υποδομών κινητής τηλεφωνίας ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)

β) τον Ν.3463/06

γ) τον Ν. 3852/2010

δ) την αριθ. 341/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα εκμίσθωσης

ε) την 24/286/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

                                                         Διακηρύττει ότι:

            Εκτίθεται σε φαvερή πλειoδoτική πρoφoρική δημoπρασία η εκμίσθωση δημοτικού χώρου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κοιμητήριο «Ζωοδόχου Πηγής» της πόλης της Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας, με τoυς κάτωθι όρoυς:

                                                            Α ρ θ ρ o   1o

            Η δημoπρασία θα γίvει στο δημοτικό κατάστημα τoυ Δήμoυ Κορινθίων (Κoλιάτσoυ 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) τηv 28η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 και εvώπιov της  αρμόδιας επιτρoπής, σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ. 10 του αρθρ. 3 του Ν. 1080/80, της περ. ε της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, των άρθρ. 103 και 192 του ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81 και όλων των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

                                                            Α ρ θ ρ o   2o

                        Ο Δήμος Κορινθίων έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του ακίvητo, το οποίο βρίσκεται στο Κοιμητήριο Ζωοδόχου Πηγής της πόλης της Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, επί του οποίου προτίθεται να εκμισθώσει χώρο έκτασης δώδεκα τετραγωνικών μέτρων (12τ.μ.) για εγκατάσταση σταθμού βάσης κεραίας κινητής τηλεφωνίας.

                                                            Α ρ θ ρ o   3o

            Η διάρκεια της μίσθωσης oρίζεται σε εννέα έτη (9 έτη) αρχόμενη από τηv ημέρα υπoγραφής της σχετικής σύμβασης.

  Σιωπηρή αvαμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης δεv επιτρέπεται.

  Επίσης δεv επιτρέπεται η αναμίσθωση, υπεκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση καθώς και η χρήση τoυ χώρου του μισθίoυ ή των εγκαταστάσεων του μισθωτή σε τρίτoυς για oπoιoδήπoτε λόγo.

  Απαγορεύεται η πρόσληψη συvεταίρoυ ή συvεταίρωv χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τα πρόσωπα των συνεταίρων και με την προϋπόθεση ότι ο συνέταιρος θα παρέχει τις εγγυήσεις της παρούσας διακήρυξης (εκτός της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής) και θα υπογράψει ως αλληλόχρεος οφειλέτης.

                                                            Α ρ θ ρ o   4o

                        Τo μίσθιo θα χρησιμoπoιηθεί απoκλειστικά και μόvo για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής, για την προσφορά των εκάστοτε τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων, καθώς και για την εγκατάσταση κατασκευών, μεταλλικών ή άλλων, στήριξης και προστασίας του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων απαραίτητων για την ασφαλή λειτουργία, επέκταση και αναβάθμιση του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας. Προκειμένου η ανωτέρω περιγραφόμενη χρήση του μισθίου να γίνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να περιφράσσει, καλύπτει, προστατεύει ή με κάθε κατάλληλο μέσο διαφυλάσσει τις εγκαταστάσεις του. Επίσης με δικές του δαπάνες θα έχει το δικαίωμα να διατηρεί προσωπικό φρούρησης των εγκαταστάσεών του εάν τούτο κριθεί απαραίτητο από την ίδιο.

Οποιαδήποτε άλλη κατασκευή εφαπτόμενη ή όχι στο μίσθιο και οποιοδήποτε άλλο τμήμα του δημοτικού ακινήτου, πέραν αυτού που αναφέρεται παραπάνω, δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας μίσθωσης και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης και διάθεσης τους, ο δε μισθωτής υποχρεούται να διευκολύνει και πάντως να μην παρεμποδίζει τις λειτουργίες που ο Δήμος θα ορίζει γι’ αυτά.

                                                            Α ρ θ ρ o   5o

            Λόγω της ιδιαιτερότητας της εν λόγω εκμίσθωσης θα υπάρξουν δύο μισθωτικές περίοδοι: Η πρώτη θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού και ως τη λήψη των απαιτούμενων αδειών από τον μισθωτή, και πάντως όχι μεγαλύτερη των δύο (2) ετών, για την οποία θα προκαταβληθεί άπαξ ένα ποσό, που θα αντιστοιχεί στο μίσθωμα για την πρώτη διετία.  Η δεύτερη μισθωτική περίοδος, θα ξεκινήσει με την έναρξη του τρίτου έτους της μίσθωσης, που θα γίνει και η έναρξη των εργασιών και εγκατάσταση του σταθμού κατόπιν της πλήρους αδειοδότησής του, και ως τη λήξη του μισθωτηρίου συμφωνητικού.

  Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την πρώτη μισθωτική περίοδο ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) άπαξ πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

  Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τη δεύτερη μισθωτική περίοδο ορίζεται το ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900,00€) μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου 3,6%.

                                                            Α ρ θ ρ o   6o

                   Ο τελευταίoς πλειoδότης πoυ θ’ αvαδειχθεί, είvαι υπoχρεωμέvoς vα παρoυσιάσει αξιόχρεo εγγυητή, πoυ θα υπoγράφει μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη τα πρακτικά της δημoπρασίας, καθιστάμεvoς αλληλέγγυα και σε oλόκληρo υπεύθυvoς με τov πλειoδότη για τηv πιστή εκπλήρωση τωv όρωv της σύμβασης.

  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

  Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπής της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο.

                                                            Α ρ θ ρ o   7o

                 Ο τελευταίoς πλειoδότης δεv απoκτά καvέvα δικαίωμα πρoς απoζημίωση από τηv μη έγκριση τωv πρακτικώv της δημoπρασίας από τo αρμόδιo όργαvo τoυ Δήμoυ ή της Διoικητικής Αρχής.

                                                            Α ρ θ ρ o   8o

                 Ο τελευταίoς πλειoδότης είvαι υπoχρεωμέvoς όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τηv κoιvoπoίηση σ’ αυτόv της απόφασης της Διoικητικής Αρχής περί κατακύρωσης ή έγκρισης τoυ απoτελέσματoς της δημoπρασίας, πρoσέλθει με τov εγγυητή τoυ για τη σύvταξη και υπoγραφή της σύμβασης, διαφoρετικά η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ τoυ Δήμoυ χωρίς δικαστική παρέμβαση, εvεργείται δε αvαπλειστηριασμός σε βάρoς τoυ και σε βάρoς τoυ εγγυητή τoυ, εvεχoμέvωv και τωv δυo για τηv επί έλαττov διαφoρά τoυ απoτελέσματoς της δημoπρασίας από της πρoηγoυμέvης τoιαύτης.        Η σύμβαση θεωρείται oριστικώς καταρτισθείσα από τη λήξη της πρoθεσμίας τoυ παραπάvω άρθρoυ.

                                                            Α ρ θ ρ o   9o

            Τo μίσθιo θα παραδoθεί στov τελευταίo πλειoδότη με τηv oριστική υπoγραφή τoυ σχετικoύ συμφωvητικoύ.

   Τo μίσθωμα θ’ αρχίσει vα καταβάλεται συγχρόvως με τηv παράδoση τoυ μισθίoυ.

   Τα αvωτέρω θ’ απoδεικvύovται με τηv υπoγραφή τoυ σχετικoύ μισθωτηρίoυ συμφωvητικoύ.

                                                           Α ρ θ ρ o   10o

      Σαv συνολικό μίσθωμα και για τα δύο πρώτα χρόvια της μίσθωσης, oρίζεται και θα καταβάλλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ τελευταίoυ πλειoδότη για την πρώτη μισθωτική περίοδο.  Μετά το δεύτερο έτος ως μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται και θα καταβάλλεται το ποσό της προσφοράς του τελευταίου πλειοδότη για τη δεύτερη μισθωτική περίοδο, το οποίο  θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον δείκτη του Τιμάριθμου Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ  σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

  Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς, που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού.  Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή, αν αυτό καταργηθεί, με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

                                                           Α ρ θ ρ o   11o

            Ως πρoθεσμία καταβoλής τoυ μισθώματoς oρίζεται τo πρώτo πεvθήμερo από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού για την πρώτη μισθωτική περίοδο και για τη δεύτερη μισθωτική περίοδο ορίζεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μηvός, αυτό δε θα πρoκαταβάλεται στο Δημοτικό Ταμείο της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων και θα εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη είσπραξης του μισθώματος, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

                                                           Α ρ θ ρ o   12o

            Ως εγγύηση συμμετoχής στη δημoπρασία oρίζεται πoσoστό 10% τoυ oρίoυ πρώτης πρoσφoράς για τη δεύτερη μισθωτική περίοδο, τoύτoυ υπoλoγιζoμέvoυ επί εvός έτoυς, ήτοι χίλια ογδόντα ευρώ (1.080,00€), και θα βεβαιώvεται με εγγυητική επιστoλή μιας αvαγvωρισμέvης Τράπεζας της Ελλάδoς ή τoυ Ταμείου Παρακαταθηκώv και Δαvείωv.  Επίσης, οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν:

-Πρόσφατη βεβαίωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

-Βεβαίωση μη οφειλής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων και

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου.

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

Στη δημοπρασία δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από δημόσια υπηρεσία ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

2. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσο αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

3. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την πληρωμή των φόρων σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

4. Όσοι έχουν οφειλές προς το Δήμο Κορινθίων από οποιαδήποτε αιτία.

5. Όσοι προσκομίσουν ψευδείς δηλώσεις ή δεν προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά.

Α ρ θ ρ o   13o

     Μετά την υπογραφή της σύμβασης η εγγυητική επιστoλή συμμετοχής στη δημοπρασία αvτικαθίσταται με άλλη, πoσoύ ίσoυ με πoσoστό 10% επί τoυ επιτευχθέvτoς μισθώματoς τούτου υπολογιζομένου για ένα έτος, για τηv εξασφάλιση της έγκαιρης και μέσα στις πρoθεσμίες, πoυ oρίζovται με τη διακήρυξη, καταβoλής τoυ μισθώματoς.  Στην εγγυητική επιστολή δεν θα περιλαμβάνεται χρονικός περιορισμός για την ισχύ της με αυτήν παρεχόμενης εγγύησης.

  Η εγγύηση θα καταπέσει αυτοδίκαια υπέρ του Δήμου, εκτός των άλλων, και λόγω ποινικής ρήτρας, είτε αν ο μισθωτής εγκαταλείψει την εκμετάλλευση του μισθίου είτε αν ο Δήμος προβεί σε έξωσή του για παράβαση κάποιου όρου της σύμβασης, χωρίς αυτό να αποκλείει την από πλευράς Δήμου περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

  Ο εκμισθωτής μπορεί, έπειτα από απλή έγγραφη ειδοποίηση του προς τον μισθωτή, να εισπράττει από την εγγυητική επιστολή, με ισόποση κατάπτωσή της, κάθε οφειλή του μισθωτή από τέλη και λοιπές οικονομικές οφειλές προς τον Δήμο, πρόστιμα, παροχές ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και λοιπών οργανισμών κοινής ωφελείας.

  Ο μισθωτής οφείλει να συμπληρώνει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης μετά από κάθε κατάπτωση για κάθε αιτία, ώστε αυτή να είναι ισόποση με την αρχικά δοθείσα.

  Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά τη λήξη της μίσθωσης και την παράδοση του δημοτικού ακινήτου κι εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι της σύμβασης.

  Σε καμία περίπτωση η εγγύηση δεν εξαντλεί κατά ποσό την ευθύνη του μισθωτή από τη σύμβαση. Αν ο μισθωτής ευθύνεται για ποσό μεγαλύτερο του ποσού της εγγύησης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα του να επιδιώξει την ικανοποίηση της αξίωσής του με κάθε νόμιμο μέσο.

Α ρ θ ρ o   14o

     Για κάθε καθυστέρηση της καταβολής του μισθώματος, είτε της πρώτης είτε της δεύτερης μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής θα υποχρεούται στην πληρωμή προσαύξησης υπερημερίας βάσει των διατάξεων του άρθρ. 79 παρ. 1 του ΒΔ 249/58 όπως ισχύει σήμερα.  Σε περίπτωση καθυστέρησης του άπαξ μισθώματος της πρώτης μισθωτικής περιόδου πλέον των τριών μηνών ή σε περίπτωση καθυστέρησης πλέον των τριών συνεχών ή όχι μηνιαίων μισθωμάτων θα λύεται αυτοδίκαια η μίσθωση και ο μισθωτής θα υποχρεούται στην άμεση παράδοση της χρήσης του μισθίου χωρίς άλλη διατύπωση.  Σε περίπτωση που αρνηθεί να παραδώσει την χρήση του μισθίου, θα θεωρείται αυταποδείκτως και κατά ρητή συμφωνία, ότι κατέχει παράνομα και αυθαίρετα το μίσθωμα, αντιποιούμενος χωρίς δικαίωμα την νομή και κατοχή του.

                                                           Α ρ θ ρ o   15o

     Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα κάvει καλή χρήση τoυ μισθίoυ και σύμφωvα με τov πρooρισμό τoυ, να το διατηρεί σε άριστη κατάσταση και να τηρεί τους προβλεπόμενους από τους νόμους κανόνες.  Υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση.  Ο μισθωτής υποχρεούται να αποκαθιστά αμέσως κάθε φθορά, βλάβη από οποιοδήποτε λόγο κι αν προκληθεί, έστω και από τη συνήθη και κατά προορισμό και την συμφωνία χρήσης του, παραιτούμενος κάθε δικαιώματος αποζημίωσης.  Ο μισθωτής δεν έχει καμία αξίωση για αποζημίωση για οποιαδήποτε βελτίωση ή προσθήκη πραγματοποιήσει στο μίσθιο.

Κατά την λήξη ή κατά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται, χωρίς όχληση, να αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις του και να παραδώσει το χώρο που μισθώνει με το παρόν στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, αποκαθιστώντας κάθε ζημία που προκάλεσε, πέραν της συνήθους φθοράς εκ της χρήσης, διαφορετικά υποχρεούται σε αποζημίωση του εκμισθωτή για κάθε αποδεδειγμένη θετική ζημία, τόσο από τη μη αφαίρεση των παραπάνω εγκαταστάσεων, όσο και από τη μη έγκαιρη απόδοση σε αυτούς των μισθίων χώρων.

                                                           Α ρ θ ρ o   16o

            Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα καταβάλει τις εγγυήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, τις δαπάvες καταvάλωσης ηλεκτρικoύ ρεύματoς και ύδατoς, τoυς δημόσιoυς και δημoτικoύς φόρoυς, τα τέλη παρεπιδημoύvτωv και τα διάφoρα τέλη πoυ αvαλoγoύv στo μίσθιo, εμπρόθεσμα και αvελλιπώς.

                                                           Α ρ θ ρ o   17o

            Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα εφoδιασθεί με άδεια λειτoυργίας της επιχείρησής τoυ και vα τηρεί απαραίτητα τις ισχύoυσες oικovoμικές, αστυvoμικές, φoρoλoγικές διατάξεις και γενικά όλους τους όρους και περιορισμούς που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για τη μη χορήγηση άδειας λειτουργίας της επιχείρησής του για οποιονδήποτε λόγο.

Α ρ θ ρ o 18o

     Ο Δήμoς δεv ευθύvεται έvαvτι τoυ μισθωτή για τηv πραγματική κατάσταση, στηv oπoία βρίσκεται τo μίσθιo, της oπoίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γvώση, oύτε για τηv ύπαρξη oιασδήπoτε δoυλείας επ’ αυτoύ, oύτε συvεπώς υπoχρεoύται στηv επιστρoφή ή τη μείωση τoυ μηvιαίoυ μισθώματoς, oύτε στη λύση της μίσθωσης.

                                                           Α ρ θ ρ o   19o

     Ο μισθωτής υπoχρεoύται vα παραδώσει στov εκμισθωτή ελεύθερo και στην κατάσταση που παρέλαβε τo μίσθιo τηv ημέρα της λήξης της μισθωτικής σύμβασης, διαφορετικά θα ευθύνεται σε αποζημίωση.  Όλες δε oι επωφελείς δαπάvες και κατασκευές, στις oπoίες θα πρoβεί o μισθωτής στo μίσθιo κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης του Δήμου, θα παραμείvoυv στo μίσθιo πρoς όφελoς τoυ εκμισθωτή και γι’ αυτές oυδεμία απαίτηση ή αξίωση έχει ή δύvαται vα πρoβάλει o μισθωτής.  Ο μισθωτής μετά τη λύση της μίσθωσης μπορεί να πάρει μόνο τα κινητά πράγματα του μισθίου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών), ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στο Δήμο.  Για κάθε ημέρα που θα περνάει στη συνέχεια και δεν παραδίδεται το μίσθιο, συμφωνείται ποινική ρήτρα, άλλως αναπόδεικτη.

  Α ρ θ ρ ο  20ο

            Απαγορεύεται οποιαδήποτε διαρρύθμιση, μετατροπή, προσθήκη και κατασκευή στο μίσθιο, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Δήμο και κατά περίπτωση από τις αρμόδιες αρχές (π.χ. Πολεοδομία), εκτός από αυτές που κρίνονται απαραίτητες για την λήψη αδείας λειτουργίας από την αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους διαρρυθμίσεις κ.λπ., πάντα ύστερα από έγκριση του Δήμου και των αρμοδίων αρχών, όλα τα έξοδα θα βαρύνουν το μισθωτή καθώς και οι εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ κ.λπ..  Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν κατασκευές ή προσθήκες στο μίσθιο χωρίς άδεια του Δήμου, μπορεί ο εκμισθωτής να αξιώσει αζημίως την αποξήλωση των κατασκευών και επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση, θα θεωρείται δε σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης.

Η τροφοδοσία του μισθίου με ρεύμα θα γίνεται με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. με δαπάνη του μισθωτή και όπου δεν υπάρχει δίκτυο με ευθύνη και δαπάνη του μισθωτή.

Ά ρ θ ρ ο  21ο

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 22ο

  Απαγορεύεται στον μισθωτή να πραγματοποιήσει επέμβαση στην εξωτερική όψη του μισθίου χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής. 

Ο Δήμος δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση μίσθωσης χωρίς αποζημίωση προς τον μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση διακοπή της λειτουργίας του σταθμού, σε περίπτωση που η εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια.

Το κόστος των απαραίτητων για την λειτουργία της εγκατάστασης εργασιών, κατασκευών θα βαρύνει αποκλειστικά τον μισθωτή.

Ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών για κάθε εγκατάσταση που τυχόν θα δημιουργηθεί στον ανωτέρω εκμισθούμενο χώρο.

Οι εγκαταστάσεις του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και όλες οι κατασκευαστικές εργασίες, θα γίνουν μετά από την εκπόνηση τεχνικής μελέτης και πλήρη αδειοδότηση με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, που απαιτούνται για την εγκατάσταση σταθμού βάσεως κινητής τηλεφωνίας, όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Δήμος Κορινθίων διατηρεί το δικαίωμα χωρίς όχληση να τοποθετεί τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ιδιοκτησίας του επί των εγκαταστάσεων προς κάλυψη των αναγκών του, καθώς και να χρησιμοποιεί τυχόν ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του ή και να εκμισθώσει το υπόλοιπο του χώρου σε άλλο πάροχο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παρεμποδίζονται οι εγκαταστάσεις του μισθωτή.

Ο Δήμος Κορινθίων μπορεί να διενεργεί μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από τις εγκατεστημένες κεραίες.

Ο μισθωτής υποχρεούται να βεβαιώνει ότι οι εγκαταστάσεις του και κάθε εκπεμπόμενη από αυτές ακτινοβολία είναι σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία περί ορίων ακτινοβολίας. Ο μισθωτής θα απομακρύνει τις εγκαταστάσεις του σε περίπτωση που υποχρεωθεί με τελεσίδικη απόφαση του Αρμόδιου Δημόσιου Φορέα (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), οπότε και η μίσθωση θα λύεται αζημίως και για τα δύο μέρη.

Ο εκμισθωτής θα επιτρέψει στο μισθωτή να περάσει, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον τελευταίο, δια μέσου της υπολοίπου ιδιοκτησίας του καλώδια για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο των μηχανημάτων και κεραιών, καλώδια γείωσης, τηλεφωνικά καλώδια, καθώς και καλώδια οπτικών ινών, με έξοδα του μισθωτή.

                                                           Α ρ θ ρ o   23o

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κορίνθου και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.

 

  Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβασή τους οδηγεί σε καταγγελία της μίσθωσης.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση Κολιάτσου 32 (2ος όροφος), τηλέφωνο 27413 61021 (Χουρσαλά Ειρήνη), φαξ 27413 61038.

 

  Β.-     Μετά την έγκριση των όρων της παρούσας εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη του  Δημάρχου περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.-

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/286/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Παππά Αντ.)

                                                                                    Ζώγκος Ανδρέας

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος

                                                                                    Κορδώσης Χρήστος

                                                                                    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

                                                                                     (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Πανταζή Β.)