Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού έργου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κόρινθος, 17-12-2015

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     Αριθμ.Πρωτ.: 59632 

   ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

   Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (αρθ. 6 Ν. 3669/2008) (ΚΔΕ) και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (άρθρ. 26 Ν. 3669/2008) (ΚΔΕ) η εκτέλεση του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ  ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 15.557,00€ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ).

   Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του ΠΔ 609/85, του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 2372/96, 2940/01, 3212/03, 3263/04 και 3316/05, του ΠΔ 171/87 και ο Ν.3263/04, το ΠΔ 609/85, ο Ν.3548/2007, ο Ν.3669/08 και όλες οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

   Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του  Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου)  την 5η Ιανουαρίου  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

   Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω ( άρθρο 59 του Ν.4278/2014 (Φ.Ε.Κ. 157/Α/4-8-2014)) για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

 

     Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εξήντα ( 60) ημέρες.

 

               Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Κορινθίων (Ερμού 39, πληροφορίες: κ. Ιωαν. Τσολάκης  τηλ. 27413 61000.)

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ