Απόφαση αριθμ. 28/363/2015

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-11-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 55908/25-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 363η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας   “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ” προϋπολογισμού 20.000,00€ και επανακαθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή  ότι με την αριθμ. 24/285/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 40/2015 μελέτης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 19η του μηνός Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 19-11-2015  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού προμήθειας, σύμφωνα με το οποίο ο ως άνω διαγωνισμός είναι άγονος, διότι δεν υπήρχε καμία προσφορά και δεν προσήλθε κάποιος ενδιαφερόμενος.

 

    Κατόπιν ο Πρόεδρος λέει στα μέλη της Επιτροπής ότι θα πρέπει να εγκρίνουν το από 19-11-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, να επανεγκρίνουν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 40/2015 μελέτης, που έχει συνταχθεί από την Μηχανικό Η/Υ & Πληροφορικής του Δήμου κ. Ευδοκία Παντελέων και έχει θεωρηθεί από τον Διευθυντή Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο, για την εν θέματι προμήθεια και να επανακαθορίσουν τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ.  

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της, το από 19-11-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, την αριθμ. 40/2015 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/1993 (ΦΕΚ 185) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 19-11-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού προμήθειας και κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό της 19-11-2015 για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€, διότι δεν υπήρξε καμία προσφορά και δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος σε αυτόν.

 

  Β.- Επανεγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 40/2015 μελέτης με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€ {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ} .

 

 Γ.- Επανακαθορίζει τους  όρους διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ως εξής:

 

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.      Τις διατάξεις του ν. 2286/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.      Τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, που εγκρίθηκε με την αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει, με την προϋπόθεση ότι συμβιβάζεται με τις διατάξεις του ν. 2286/1995, και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 10 και το άρθρο 23 παρ. 4, 5 & 6 του ΕΚΠΟΤΑ.

4.      Την αριθ. Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789 Β) απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Π1/1732/23.7.2013 (ΦΕΚ 1869 Β), που επίσης τροποποιήθηκε με τις αριθ. Π1/2166/7.11.2013 (ΦΕΚ 2939 Β), Π1/241/24.1.2014 (ΦΕΚ 156 Β) και Π1/1866/2014 (ΦΕΚ 2704 Β) αποφάσεις και ισχύει.

5.      Την απόφαση αριθ. Π1/3306/3.11.2010 (ΦΕΚ 1789 Β) του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Π1/1732/23.7.2013 (ΦΕΚ 1869 Β), που επίσης τροποποιήθηκε με τις αριθ. Π1/2097/20.9.2013 (ΦΕΚ 2441 Β), Π1/2166/7.11.2013 (ΦΕΚ 2939 Β), Π1/241/24.1.2014 (ΦΕΚ 156 Β) και Π1/1866/2014 (ΦΕΚ 2704 Β) αποφάσεις και ισχύει.

6.      Τις λοιπές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 2286/1995, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

7.      Την παρ. ζ του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107) περί “Προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές”.

8.      Τις διατάξεις του άρθρου 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» που ισχύουν από τη δημοσίευση του και οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των όρων της παρούσας διακήρυξης.

9.      Την αριθ. 40/2015 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας για τα υπό προμήθεια είδη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

10.   Τις αριθ. 868/2015 και 869/2015 Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για τη δέσμευση ποσού 20.000,00 € σε βάρος των Κ.Α. 10/7134.0001 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα» και 30/7134.0001 με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015.

11.   Την αριθμ. πρωτ. 48446/13-10-2015 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας.

12.   Την αριθ. 28/363/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και επανακαθορίστηκαν οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού, και την αριθμ. 24/276/2015, με την οποία ψηφίστηκαν οι σχετικές πιστώσεις συνολικού ποσού 20.000,00 €.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων». Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προμήθειας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των προκηρυσσόμενων ειδών που περιλαμβάνονται στην αριθ. 40/2015 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορίας και Επικοινωνίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

 

Η διακήρυξη περιέχει τα εξής:

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ε) ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

 

Α) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1. Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών της προμήθειας περιλαμβάνονται στην αριθ. 40/2015 μελέτη που συνέταξε το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορίας και Επικοινωνίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Άρθρο 2. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο πρόχειρος διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 201 00, Κόρινθος) στις 30 του μηνός Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:30 έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Άρθρο 3. Προϋπολογισμός προμήθειας – Χρηματοδότηση

Ο προϋπολογισμός των ειδών της προμήθειας, ήτοι, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων, ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση θα γίνει από δημοτικούς πόρους.

Άρθρο 4. Δικαιούμενοι συμμετοχής – Δικαιολογητικά

1)      Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) και οι συνεταιρισμοί, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

2)      Η κατάθεση προσφορών θα γίνει:

        για τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του

        για τα νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, όπως ορίζεται κατωτέρω:

        για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.

        για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από τον διαχειριστή της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του.

        για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), από τον νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ., στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται επί ποινή αποκλεισμού και η απόφαση για συμμετοχή της ΑΕ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ, το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει να κατατεθεί.

Εφόσον τα φυσικά πρόσωπα ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στη δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, εκτός από την περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών που οι εκπρόσωποι ορίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στον ίδιο διαγωνισμό περισσότερες από μία εταιρεία ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλη εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών.

Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος αποσύρει όλες τις προσφορές εκτός από μία, με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό για λογαριασμό του, υπάλληλος εταιρείας που συμμετέχει σε αυτόν ή ειδικός σύμβουλος αμειβόμενος από αυτή με μισθό ή και με άλλο τρόπο αμοιβής.

3)  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή μέρος της προμήθειας. Η προσφορά θα είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.

4)  Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

Ι. Προσφορά προς τον Δήμο Κορινθίων για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων»

ΙΙ. Ημερομηνία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού

ΙΙΙ. Τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή ή της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό,

και στο εσωτερικό του θα περιέχονται οι ακόλουθοι, επίσης σφραγισμένοι, υποφάκελοι:

Α. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.  Αποδεικτικά νομιμοποίησης και εκπροσώπησης, ήτοι:

        για φυσικό πρόσωπο, αστυνομική ταυτότητα του ίδιου ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του

        για νομικό πρόσωπο, αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, καθώς και καταστατικό ίδρυσης ή απόσπασμα καταστατικού ίδρυσης του διαγωνιζομένου και η τελευταία έγγραφη τροποποίησή του (για ΟΕ και ΕΕ), από τα οποία να προκύπτουν και οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή ΦΕΚ ίδρυσης και η τελευταία τροποποίησή του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), από τα οποία να προκύπτουν και οι νόμιμοι εκπρόσωποι και πρακτικό ΔΣ της εταιρείας, στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται, επί ποινή αποκλεισμού, η απόφαση για συμμετοχή της ΑΕ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και η εξουσιοδότηση στον νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν από τα ανωτέρω έγγραφα δεν προκύπτουν ευθέως τα μέλη του ΔΣ καθώς και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την εταιρεία, θα πρέπει να προσκομιστούν τα σχετικά αποδεικτικά και νομιμοποιητικά στοιχεία και έγγραφα, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

2.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.

3.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

   φυσικά πρόσωπα

   ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

   διαχειριστές Ε.Π.Ε.

   πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Α.Ε.

   σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

4.  Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου ότι:

α) έχει λάβει γνώση τους όρους της διακήρυξης  και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

β) ότι αναλαμβάνει να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη ελεύθερα από κάθε επιβάρυνση και σε πλήρη λειτουργία.

5.      Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζόμενου στην οποία να αναγράφονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς προς τους οποίους υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές, εκτός των ΑΕ, οι οποίες θα αναγράφουν μόνο τους ασφαλιστικούς φορείς για το προσωπικό που απασχολούν.

6.      Βεβαίωση που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις κατά την παραπάνω δήλωσή τους εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, για το προσωπικό που τυχόν απασχολούν και για τους ίδιους και ειδικότερα:

    οι ομόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ) θα προσκομίσουν βεβαίωση για όλα τα μέλη και το προσωπικό

    οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο για τα ομόρρυθμα μέλη και το προσωπικό

    οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) για τους διαχειριστές και το προσωπικό και

    οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.

7.      Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

8.      Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζομένου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 9, παρ. 1β της ΥΑ 11389/1993 -ΕΚΠΟΤΑ).

9.      Υπεύθυνη δήλωση διαγωνιζομένου για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την  άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

10. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.

11. Υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς, που δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος των τεσσάρων (4) μηνών, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

12. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (ΜΟΝΟ για συνεταιρισμούς).
Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία I, II, III και εντός αυτού θα περιέχονται, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

• Πίνακας με τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού (βλ. Παράρτημα). Απαιτείται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, η συμπλήρωση όλων των πεδίων των πινάκων των τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού που επισυνάπτονται στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, να πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές της αριθ. 40/2015  μελέτης του Τμήματος ΤΠΕ.

• Πιστοποίηση CE για όλα τα εξαρτήματα.

• Το ακριβές μοντέλο, ο τύπος και ο κατασκευαστής όλων των συσκευών και να κατατεθούν τα σχετικά εγχειρίδια/prospectus (αντίγραφα) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη της προμήθειας θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και όχι ανακατασκευασμένα με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία.

        Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι ο διαγωνιζόμενος, εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια σε αυτόν, θα παρέχει γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων διάρκειας ενός (1) έτους τουλάχιστον, ενώ για το σύστημα διασφάλισης συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ισχύος και για τις τηλεφωνικές συσκευές δύο (2) έτη.

Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σφραγισμένος υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία I, II, III και εντός αυτού θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου για κάθε είδος σε ευρώ.

Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά. Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται είτε όχι εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και επαναληπτικής, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για την παράδοση των προϊόντων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη και την αριθ. 40/2015 μελέτη του Τμήματος ΤΠΕ.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα και στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη υποβάλλονται ως εξής:

α) οι Υπεύθυνες δηλώσεις σε πρωτότυπο. Θα πρέπει να φέρουν ως ημερομηνία την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής επίσης την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς ή κατάθεσής της στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, οι υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν ως ημερομηνία και θα έχουν θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής την ημέρα αποστολής τους (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή την ημερομηνία κατάθεσής τους στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου.

β) Ειδικά το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας κατατίθεται σε πρωτότυπο ή σε νόμιμα αντίγραφα, σύμφωνα με την αριθ. ΠΟΛ.1274/13 (ΦΕΚ 3398 Β’/31.12.2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1065/26.02.2014 (ΦΕΚ 642 Β’/14.03.2014) απόφαση, καθώς και τις αριθ. 2837/0030/11.11.2003 (ΦΕΚ 1685 Β’) και 1022576/28.2.2005 (ΦΕΚ 317 Β’) αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών.

γ) τα λοιπά δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται:

   ως πρωτότυπα

   ή ως επικυρωμένα αντίγραφα

   ή όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 – ΦΕΚ 74 Α’ (με το οποίο καταργήθηκαν οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 και αντικαταστάθηκε η παρ. 2 αυτού), δηλαδή:

o ως ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση ή των ακριβών αντιγράφων τους

o αν πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα, ως ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα των ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ως ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση

o αν πρόκειται για έγγραφα αλλοδαπών αρχών, ως ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

 

Επισημαίνεται ότι:

  τα μη ευκρινή και δυσανάγνωστα φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά (π.χ. μη ευανάγνωστη σφραγίδα, υπογραφή, εκδούσα αρχή, ονοματεπώνυμο υπογράφοντα, ημερομηνία εγγράφου κλπ) και

  η υποβολή πλαστών ή παραποιημένων φωτοαντιγράφων επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρους κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κώδικα των Δικηγόρων πρέπει να φέρουν το ειδικό ένσημο που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Τα δικαιολογητικά του διαγωνισμού που είναι γραμμένα σε ξένη γλώσσα (εκτός από τα τυχόν εγχειρίδια/prospectus) πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

Για να θεωρηθούν έγκυρα τα δικαιολογητικά, πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (μεγαλύτερος ή μικρότερος του εξαμήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών.

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού δεν επικυρώνουν φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών των διαγωνιζόμενων κατά ή μετά τον διαγωνισμό. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στον φάκελο των δικαιολογητικών και να έχουν προσκομισθεί όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και στην παρούσα διακήρυξη κατά την υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά παραμένουν στον φάκελο και δεν νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους διαγωνιζόμενους.

 

Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά πρέπει να υποβάλλουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό.

 

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Άρθρο 5. Τρόπος σύνταξης προσφορών

1.       Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο ή μέρος της προμήθειας. Η προσφορά θα είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.

2.       Στον κυρίως φάκελο προσφοράς πρέπει να είναι τοποθετημένα: α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, β) τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και γ) τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τα οποία τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.

3.       Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

4.       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη.

5.       Σε κάθε υποφάκελο της προσφοράς (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά), εκτός από τον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να υπάρχει πίνακας περιεχομένων και τα δικαιολογητικά να είναι συρραμμένα και αριθμημένα κατά φύλλο με συνεχή αρίθμηση.

6.       Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 6. Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης – Διευκρινίσεις

1.      Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

2.      Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.

3.      Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιόν της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Άρθρο 7. Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη.

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

Άρθρο 8. Τιμή προσφοράς

1.       Η τιμή δίνεται σε ΕΥΡΩ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη και την αριθ. 40/2015 μελέτη του Τμήματος ΤΠΕ.

2.       Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.       Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

4.       Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5.       Το ποσοστό του Φ.Π.Α., επί τοις %, στο οποίο υπάγονται τα είδη, θα αναφέρεται χωριστά.

Άρθρο 9. Υποβολή προσφορών

1.       Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού την ημέρα και την ώρα που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας ή μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στο Πρωτόκολλο του Δήμου έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 11 παρ. 4 της ΥΑ 11389/1993-ΕΚΠΟΤΑ) στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

ΟΔΟΣ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32

Τ.Κ: 20100 Κόρινθος

2.       Προσφορές που περιέρχονται με οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίνονται στο αρμόδιο όργανο που παραλαμβάνει τις προσφορές πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία (άρθρο 11 παρ. 6 της Υ.Α. 11389/1993 – ΕΚΠΟΤΑ).

3.       Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

4.       Οι προσφορές, καθώς και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, θα είναι συνταγμένες εξ ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. Τυχόν ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα, εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια (εγχειρίδια/prospectus).

5.       Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος.

Άρθρο 10. Εγγυήσεις

1.       Εγγύηση συμμετοχής

Στον παρόντα πρόχειρο διαγωνισμό δεν ζητείται η προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής.

2.       Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες. Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και μετά την προσκόμιση της (γραπτής) εγγύησης καλής λειτουργίας που αναφέρεται στην αριθμ. 40/2015 μελέτη του Τμήματος ΤΠΕ.

Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύουν κατά τα λοιπά οι σχετικές διατάξεις (άρθρο 26 ΕΚΠΟΤΑ).

Άρθρο 11. Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. Ο υπολογισμός του χρονικού αυτού διαστήματος αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 12. Αποσφράγιση προσφορών

1. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία των διαγωνιζομένων, στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή.

2. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά αριθμούνται και μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και φυλάσσονται προκειμένου να αποσφραγισθούν σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης των διαγωνιζόμενων που δικαιούνται να παρευρεθούν.

3. Στη συνέχεια, η Επιτροπή προβαίνει στην καταγραφή των συμμετεχόντων και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει σε μυστική συνεδρίαση τη νομιμότητα και το κύρος των δικαιολογητικών συμμετοχής και συντάσσει σχετικό πρακτικό. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, ανακοινώνει το αποτέλεσμα από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών, δηλαδή αυτούς που γίνονται δεκτοί και όσους τυχόν αποκλείονται, καθώς και τους λόγους απόρριψής τους, παρουσία των διαγωνιζομένων ή αποστέλλοντας με τηλεομοιοτυπία σε όλους τους συμμετέχοντες το πρακτικό από το στάδιο αυτό.

4.       Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του προηγούμενου σταδίου, η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών όσων έχουν γίνει δεκτοί από το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους. Το αποτέλεσμα από το στάδιο ελέγχου των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό και ανακοινώνεται είτε δημόσια, κατόπιν πρόσκλησης των συμμετεχόντων είτε με αποστολή του σχετικού πρακτικού με τηλεομοιοτυπία.

5.       Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές έγιναν αποδεκτές βάσει των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται κατά ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, με πρόσκληση προς όσους δικαιούνται να παρευρεθούν. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, ο πρόεδρος ανακοινώνει τον μειοδότη. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να ευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. Για τα ανωτέρω συντάσσεται σχετικό πρακτικό από την Επιτροπή διαγωνισμού, το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία στους συμμετέχοντες στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισμού. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

6.  Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

Άρθρο 13. Αξιολόγηση προσφορών

1. Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με κριτήριο τη συνολικά χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Ια του ΕΚΠΟΤΑ. Για την επιλογή της συνολικά χαμηλότερης προσφοράς, αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές όρους. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά συμφωνεί με τη μελέτη και τη διακήρυξη και περιέχει τη χαμηλότερη τιμή.

2.      Προσφορές που θα τους επιβληθεί ποινή αποκλεισμού σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού και για οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα προϊόντα, αποκλείονται από τη συνέχεια του διαγωνισμού.

3.      Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 14. Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

1.  Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο με γνωμοδότησή του προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προσφέρει ο προμηθευτής.

β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

2.  Στην περίπτωση που το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης γνωμοδοτεί για:

α. τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την απευθείας ανάθεση της προμήθειας

β. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υποβολή νέων έγγραφων προσφορών χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.

γ. την τελική ματαίωση της προμήθειας,

τότε τη σχετική απόφαση λαμβάνουν οι αναφερόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου αρχές κατά περίπτωση.

Άρθρο 15. Ενστάσεις

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

1.      Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού Υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 15 παρ. 1α της ΥΑ 11389/1993 -ΕΚΠΟΤΑ).

2.      Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου.

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο.

Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.

Για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις, οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με δική τους φροντίδα.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερόμενων, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν λαμβάνονται υπόψη (άρθρο 15 παρ. 3 της ΥΑ 11389/1993 – ΕΚΠΟΤΑ). Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και οι αποφάσεις της που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κατά τις διατάξεις του ν. 3852/2010, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

 

Δ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Άρθρο 16. Κατακύρωση

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης.

Άρθρο 17. Ανακοίνωση κατακύρωσης

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 της ΥΑ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ) που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το είδος

β) Την ποσότητα

γ) Την τιμή

δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό

ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων

στ) Τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης. Ανακοίνωση που δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία της απόφασης αυτής, είναι άκυρη

ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

Άρθρο 18. Υπογραφή σύμβασης

1.      Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

2.      Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

3.      Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της αριθ. 11389/1993 απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) του Υπ. Εσωτερικών.

Άρθρο 19.Σύμβαση

1.       Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

2.       Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και όσα αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής:

  τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης,

  τα συμβαλλόμενα μέρη,

  τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα,

  την τιμή,

  τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,

  τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,

  τις προβλεπόμενες εγγυήσεις,

  τις προβλεπόμενες ρήτρες,

  τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών,

  τον τρόπο πληρωμής,

  προβλέπεται αναπροσαρμογή,

  την παραλαβή αυτών.

3.      Η σύμβαση για διενέργεια της προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος ή με βάση την έγκριση για την κατάρτισή της με την οποία συμφωνεί ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία.

4.      Η σύμβαση υπογράφεται από τον Δήμαρχο.

5.      Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

6.      Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:

  Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο.

  Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε,

  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

  Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

7.      Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της.

 

Ε) ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Άρθρο 20. Τόπος και χρόνος παράδοσης και παραλαβής των υλικών

Τα είδη θα παραδοθούν ελεύθερα σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου. Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η προσκόμιση και τοποθέτηση των προϊόντων θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Η παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Δήμου, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο και πρακτική δοκιμασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η παραλαβή θα γίνει αφού η επιτροπή παραλαβής βεβαιωθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της διακήρυξης και είναι απολύτως σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση που δεν είναι σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς και υπάρχουν διαφορές και αποκλίσεις από αυτούς, τότε δεν θα παραληφθούν και ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαφορές, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή – εφόσον απαιτηθεί – η αντικατάστασή τους με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, οι εγγυήσεις του ανάδοχου θα εκπέσουν υπέρ του Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της προσφοράς του. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα άρθρα 28, 33, 34 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 21. Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας, μετά την έκδοση σχετικών τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα προϊόντα που παραδόθηκαν και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013.

 

ΣΤ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 22. Χορήγηση τευχών διαγωνισμού- Πληροφόρηση ενδιαφερόμενων

Αντίγραφα της παρούσας διακήρυξης και της αριθ. 40/2015 μελέτης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερόμενων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  του Δήμου Κορινθίων, στο Δημαρχείο, Κολιάτσου 32, 201 00, Κόρινθος (τηλ. 2741361053, fax 2741361059), αρμόδια υπάλληλος: Παντελέων Ευδοκία και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: evi.panteleon@korinthos.gr

Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Τεχνολ. Πληροφορίας και Επικοινωνίας, προϊσταμένη: Ευδοκία Παντελέων, τηλ. 2741361053, evi.panteleon@korinthos.gr.

 

Ζ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 23

Η προμήθεια αυτή διέπεται κατά τα λοιπά από τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, που εγκρίθηκε με την αριθ. 11389/1993 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει, με την προϋπόθεση ότι συμβιβάζεται με τις διατάξεις του ν. 2286/1995.

 

Η) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Άρθρο 24. Δημοσίευση

Η περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και θα τοιχοκολληθεί σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κορινθίων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ονοματεπώνυμο διαγωνιζόμενου ή επωνυμία εταιρείας:

 

2.2.1           Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Α

 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Επεξεργαστής

Core i3

 

Ταχύτητα ρολογιού (ελάχιστη)

2,80 GHz & ≥3MB Cache/επεξεργαστή

 

Κεντρική μνήμη RAM

4GB DDR3 SDRAM

 

Κάρτα γραφικών

ενσωματωμένη πάνω στη μητρική κάρτα

 

Κάρτα δικτύου

10/100/1000 Mbps ενσωματωμένη πάνω στη μητρική κάρτα

 

Κάρτα ήχου

ενσωματωμένη πάνω στην μητρική κάρτα

 

Σκληρός δίσκος

500GB Serial ATA III 7200 rpm

 

Μονάδα DVD

DVD±RW

 

Κουτί

Μεσαίου μεγέθους πύργος (Midi Tower)

 

Mouse

Οπτικό , ενσύρματο, USB

 

Πληκτρολόγιο

USB, (τουλάχιστον 104 Keys) Multimedia

 

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Professional 64 bit ελληνική έκδοση

 

 

 

 

2.2.2           Ηλεκτρονικός Υπολογιστής τύπου Β

 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Επεξεργαστής

Core i5

 

Ταχύτητα ρολογιού (ελάχιστη)

≥3,00 GHz 6MB Cache/επεξεργαστή

 

Κεντρική μνήμη RAM

6GB DDR3 SDRAM

 

Κάρτα γραφικών

PCIE, μνήμη τουλάχιστον 2GB DDR3

 

Κάρτα δικτύου

10/100/1000 Mbps ενσωματωμένη πάνω στη μητρική κάρτα

 

Κάρτα ήχου

ενσωματωμένη πάνω στην μητρική κάρτα

 

Σκληρός δίσκος

1T Serial ATA III 7200 rpm

 

Μονάδα DVD

DVD±RW

 

Κουτί

Μεσαίου μεγέθους πύργος (Midi Tower)

 

Mouse

Οπτικό , ενσύρματο, USB

 

Πληκτρολόγιο

USB, (τουλάχιστον 104 Keys) Multimedia

 

Λειτουργικό σύστημα

Windows 10 Professional 64 bit ελληνική έκδοση

 

 

 

2.2.3 Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

 

 

Οθόνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Μέγεθος οθόνης

≥ 21,5″

 

Τύπος οθόνης

LED

 

Αναλογία εικόνας

16:9

 

Ανάλυση

1920×1080

 

Φωτεινότητα

≥ 250 cd/m2

 

Δυναμική Αντίθεση

≥ 5.000.000:1

 

Χρόνος απόκρισης

≤5 ms

 

Βάθος χρώματος

16,7 M

 

Προδιαγραφές

TUV-GS, Energy Star

 

 

2.2.4. Τροφοδοτικό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

 

Τροφοδοτικό Η/Υ

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Ισχύς

450W

 

Τάση εξόδου

+3.3, +5, ±12 V

 

Χαρακτηριστικά Καλωδίων

Τουλάχιστον: 1x(20+4)P Mainboard, 1x(4+4)P CPU, 1xPCIE (6+2 Pin) + 2xIDE + 4xSATA

 

Ανεμιστήρας

≥12cm με χαμηλό επίπεδο θορύβου

 

Προστασία από

Βραχυκυκλώματα, υπερτάσεις, πτώσεις της τάσης

 

 

2.2.5. CD-DVD WRITER

 

CD-DVD

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Ταχύτητα εγγραφής

DVD+R: 24X, DVD+RW: 8X, DVD-R: 24X, DVD-RW: 6X, CD-R: 48X, CD-RW: 24X, DVD+R DL: 8X, DVD-R DL: 8X, DVD-RAM: 12X

 

Ταχύτητα ανάγνωσης

DVD-ROM: 16X, CD-ROM: 48X

 

Σύνδεση

SATA

 

Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων

1.5 Gbps SATA

 

Υποστηριζόμενοι Δίσκοι

DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD-Video, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-RAM, CD-ROM, CD-R, CD-RW, CD-DA, CD+E (G), CD-MIDI, CD-TEXT, CD-ROM XA, Mixed Mode CD, CD-I, CD-I Bridge (Photo-CD, Video-CD), Multisession CD (Photo-CD, CD-EXTRA, Portfolio)

 

 

2.2.6. Εκτυπωτής Α4 τεχνολογίας Laser ασπρόμαυρος

 

 

 

Εκτυπωτής Α4 Laser ασπρόμαυρος

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Τεχνολογία εκτύπωσης

Μονόχρωμη Laser

 

Ταχύτητα εκτύπωσης μονής όψης

≥50 ppm

 

Χρόνος ασπρόμαυρης εκτύπωσης 1ης σελίδας

≤20 sec

 

Ανάλυση εκτύπωσης

≥1200×1200 dpi

 

Μνήμη RAM

256MB

 

Ταχύτητα επεξεργαστή

> 500 MHz

 

Διασύνδεση

Hi-Speed USB 2.0 & 10/100/1000 Base-TX Ethernet

 

Εκτύπωση διπλής όψης (αυτόματα)

Ενσωματωμένη

 

Γλώσσα περιγραφής

PCL 6, PCL 5, Postcript lev.3, PDF

 

Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας (max)

250000 σελ.

 

Θα συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης

NAI

 

Χωρητικότητα χαρτιού εισόδου

Δίσκος: 500 φύλλα – Tray: 100 φύλλα

 

Χωρητικότητα χαρτιού εξόδου

250 φύλλα

 

Χρόνος ζωής drum-developer

400000 σελίδες Α4

 

Γραφίτης για παραγωγή

≥25.000 σελίδες Α4

 

Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα

Windows XP/Vista/7/8 (32/64 bit) Server 2003/2008/2008(R2) (32/64 bit) Macintosh 9.x/10.x, Unix/Linux/Citrix

 

Εγχειρίδια χρήσης

ΝΑΙ

 

2.2.7. Πολυμηχάνημα τεχνολογίας Laser

 

 

 

 

 

Πολυμηχάνημα

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Γενικά

 

 

Χαρακτηριστικά

Ψηφιακό, στιβαρής κατασκευής, κοινού χάρτου, αυτόματο σύστημα διπλής όψης

 

Χωρητικότητα χαρτιού εισόδου

Τουλάχιστον μία (1) κασέτα 500 φύλλων και επιπλέον Bypass τουλάχιστον 50 φύλλων Α4 με σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας και αναστροφής των πρωτοτύπων

 

Σύνδεση

Με ηλεκτρονικό υπολογιστή και λειτουργία σαν δικτυακό laser printer, δικτυακό έγχρωμο scanner, και δικτυακό laser fax.

 

Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα

All current Windows operating systems,

MAC OS X version 10.4 or higher, Unix, Linux

 

Γραφίτης για παραγωγή

≥5.000 εκτυπώσεις Α4

 

Ξεχωριστό τύμπανο μεγάλης διάρκειας

≥100.000 εκτυπώσεις Α4

 

Μηνιαία Παραγωγή

max.20.000 σελίδες/μήνα

 

Λειτουργία Fax

 

 

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Μονόχρωμη Laser

 

Ταχύτητα modem

33,6 kbps (Super G3)

 

Ταχύτητα Σάρωσης

2,5 sec/page

 

Ανάλυση Σάρωσης

έως 600×600 dpi

 

Διαβάθμιση γκρι

256 αποχρώσεις του γκρι

 

Μνήμη FAX

256 σελ. (κατά ITU-T)

 

Κλήσεις one-touch

> 20

 

Μνήμες Ταχείας Κλήσης

 200

 

Χαρακτηριστικά

Fax Δικτύου, duplex αποστολή & λήψη

 

Λειτουργία Εκτύπωσης

 

 

Ταχύτητα Εκτύπωσης

≥ 35 ppm

 

Ταχύτητα Πρώτης Εκτύπωσης

< 7 sec

 

Ανάλυση Εκτύπωσης

1800Χ600 dpi

 

Οθόνη

LCD 5 γραμμών

 

Λειτουργία Αντιγραφής

 

 

Ταχύτητα Αντιγραφής

> 35 page/min.

 

Μνήμη

≥ 512 ΜΒ

 

Θύρες

Usb 2.0 Hi – Speed, 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT

 

Αυτόματος Τροφοδότης

ΝΑΙ – 50 Σελίδων

 

Χωρητικότητα Χαρτιού

250 φύλλα

 

Λειτουργία Scanner

 

 

Ταχύτητα Σάρωσης

35 ipm (300 dpi, A4, b/w), 14 ipm (300 dpi, A4, colour)

 

Ανάλυση Σάρωσης

600, 400, 300, 200 dpi (256 αποχρώσεις του γκρι)

 

Λειτουργίες

Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL),

Scanto SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA)

scan (USB)

 

Τύποι Αρχείων

TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A

 


 

2.2.8. Ποντίκι Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

 

 

Ποντίκι Η/Υ

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Είδος

Οπτικό , ενσύρματο, USB

 

Κουμπιά

2 (Πρωτεύον και Δευτερεύον με δυνατότητα εναλλαγής)

 

Τροχός

1 τροχός κύλισης ανάμεσα στα 2 κουμπιά

 

Χρώμα

Μαύρο

 

 

 

 

2.2.9. Σύστημα διασφάλισης συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ισχύος 1000VA (UPS)

 

 

 

 

UPS 1000VA

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Τύπος UPS

LINE INTERACTIVE

 

Έξοδος

Ημιτονοειδής -+3% VAC

 

Μπαταρία

Κλειστού Τύπου

 

Ισχύς

670W / 1000VA

 

Προστασία Παροχής

Έναντι διακυμάνσεων τάσεως, υπερτάσεων και κεραυνοπτώσεων

 

Έξοδοι

8 τουλάχιστον πρίζες σούκο

 

Οθόνη πληροφοριών LCD

ΝΑΙ

 

Λογισμικό Διαχείρισης Λειτουργίας

Ενεργοποίηση της ασφαλούς απενεργοποίησης του συστήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.10.      Σύστημα διασφάλισης συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ισχύος 650VA (UPS)

 

UPS 650VA

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Τύπος UPS

LINE INTERACTIVE

 

Έξοδος

Ημιτονοειδής -+3% VAC

 

Μπαταρία

Κλειστού Τύπου

 

Ισχύς

4000W / 650VA

 

Προστασία Παροχής

Έναντι διακυμάνσεων τάσεως, υπερτάσεων και κεραυνοπτώσεων

 

Οθόνη πληροφοριών LCD

ΝΑΙ

 

Λογισμικό Διαχείρισης Λειτουργίας

Ενεργοποίηση της ασφαλούς απενεργοποίησης του συστήματος

 

 

2.2.11.  Βύσμα UTP

 

 

Βύσμα UTP

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Είδος

RJ45 – 8P8C για καλώδια UTP

 

 

2.2.12.  Καλώδιο UTP

 

 

Καλώδιο UTP

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Συνδεσιμότητα

RJ45

 

Κατηγορία

Cat6

 

Καλώδια

8

 

Μέγιστη Ταχύτητα Μεταφοράς Δεδομένων

10/100/1000

 

Προδιαγραφές

SO/IEC11801 ANSI/TIA/EIA-568B

 

Πιστοποίηση

CE,RoHS

 

 

2.2.13.  Σύνδεσμος (Μούφα)UTP RJ45

 

 

Μούφα UTP

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Είδος

RJ45 με απόληξη RJ45 (Female) σε RJ45 (Female)

 

Υλικό

Μεταλλική

 

 

2.2.14.  Σύνδεσμος (Μούφα)UTP RJ-11

 

 

Μούφα RJ11

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Είδος

RJ11 με απόληξη RJ11 (Female) σε RJ11 (Female)

 

Υλικό

Πλαστική

 

 

2.2.15.  Ηχείο Η/Υ

 

 

Ηχείο Η/Υ

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Ισχύς

6 W

 

Τεχνολογία σύνδεσης

Ενσύρματη

 

Ενισχυτής ήχου

Ενσωματωμένος

 

Λεπτομέρειες συστήματος ηχείων

2 ηχεία (αριστερό/δεξί)

 

 

2.2.16. Mikrotik Routerboard RB433AH

 

 

Mikrotik Routerboard RB433AH

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

CPU

Atheros 7161 680MHz (works at 800MHz)

 

Μνήμη

128MB SDRAM onboard memory chip

 

Power

Power over Ethernet: 10..28V DC (except power over datalines)
Power jack: 10..28V DC

 

 

2.2.17. Mikrotik POE τροφοδοτικό 24V 1A 24W

 

 

Mikrotik POE τροφοδοτικό 24V 1A 24W

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Input voltage

230V

 

Output voltage

24V

 

Output current

1A

 

Output Power

24W

 

Output

1x 10/100Mbps LAN port

 

 

2.2.18. Αναλογική Τηλεφωνική Συσκευή

 

 

 

 

Αναλογική Τηλεφωνική Συσκευή

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Τύπος κλήσης

Τονική

 

Πλήκτρο flash

ΝΑΙ

 

Πλήκτρο redial

ΝΑΙ

 

Ρύθμιση της ταχύτητας του flash

ΝΑΙ

 

Οθόνη υγρών κρυστάλλων

2 γραμμών τουλάχιστον με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

 

Αναγνώριση καλούντος

ΝΑΙ

 

Κατάλογο αποθήκευσης αναπάντητων κλήσεων

50 τουλάχιστον

 

Κατάλογο αποθήκευσης τηλεφωνικών αριθμών

50 τουλάχιστον

 

Ανοιχτή ακρόαση και συνομιλία

ΝΑΙ

 

Μπαταρίες

ΟΧΙ

 

Εγγύηση

2 έτη

 

 

2.2.19. HP ML330G6 SPS-POWER SUPPLY, 750W 511778-001

 

 

 

 

Power Supply για Server

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Ισχύς

750W

 

Συμβατότητα

Server HP ML330G6 SPS

 

 

2.2.20. Τροφοδοτικά HIPRO Model: HP-R650FF3 REV. 04, 650W, P/N: D23019-008

 

 

 

 

Power Supply για Server

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Ισχύς

650W

 

Συμβατότητα

Server BULL Novascale T840

 

 

2.2.21. Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

 

 

 

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Προδιαγραφές

Προδιαγραφές Προσφοράς

Ανάλυση

≥ 16 MP

 

Οπτικό zoom

8x

 

Ψηφιακό Zoom Φωτογραφίας

4x

 

Ψηφιακό Zoom Βίντεο

10x

 

Ενσωματωμένο Φλας

ΝΑΙ

 

Ευρυγώνιος φακός

26 mm

 

Τύπος Αισθητήρα

CCD

 

Ανάλυση video

HD

 

Διάφραγμα Φακού

f / 3.5 – 6.5

 

Εστιακή απόσταση

4,6 – 27,6 mm

 

Μέγεθος Αισθητήρα

CCD 1/2.3 in

 

Ταχύτητα Κλείστρου

2 – 1/1500 sec

 

Τύπος Οθόνης

TFT LCD

 

Διαστάσεις Οθόνης

>=2,5″

 

Ψηφιακός σταθεροποιητής

ΝΑΙ

 

Τεχνολογία Ανίχνευσης Προσώπων

ΝΑΙ

 

Πανοραμική λήψη

ΝΑΙ

 

Τύπος Μπαταρίας

Li-Ion

 

Τύπος Κάρτας Μνήμης

MMC micro, Memory Stick Duo, Memory Stick Duo Pro

 

Διασύνδεση

USB 2.0

 

Χρώμα

Επιλογής της Υπηρεσίας

 

 

 

 

 

Υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου………………………………………………………………………………..

Σφραγίδα εταιρείας………………………………………………………………………………………………………..

 

 

  Δ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις νόμιμες δημοσιεύσεις.

 

  Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2015 με ΚΑ 10/7134.0001 και τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, Α.Μ. 40/2015» ποσού 10.000,00€ και με ΚΑ 30/7134.0001 και τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας, Α.Μ. 40/2015» ποσού 10.000,00€ (Α.Ο.Ε. 24/276/2015).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/363/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Μπάκουλης Δημήτριος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                         (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment