Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Κόρινθος, 22-12-2015

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 60259

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ         

                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                             Διακηρύττει ότι

      Εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η εκτέλεση της προμήθειας «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ», προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%}, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του ν. 2286/1995, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, που εγκρίθηκε με την αριθ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185 Β’) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει, με την προϋπόθεση ότι συμβιβάζεται με τις διατάξεις του ν. 2286/1995, και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 10 και το άρθρο 23 παρ. 4, 5 & 6 του ΕΚΠΟΤΑ, τις λοιπές διοικητικές πράξεις που εκδίδονται σε εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του ν. 2286/1995, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/8.8.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» που ισχύουν από τη δημοσίευση του και οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των όρων της παρούσας διακήρυξης, και σύμφωνα με όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

  Το αντικείμενο της προμήθειας αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορινθίων.

  Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να δώσουν προσφορά είτε για το σύνολο των ειδών της μελέτης είτε για μέρος αυτών.  Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν ελεύθερα σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου εντός χρονικού διαστήματος έως τριάντα (30) ημερών  από την υπογραφή της σύμβασης.  Η προσκόμιση και τοποθέτηση των προϊόντων θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

               Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) την 30η  του μηνός Δεκεμβρίου 2015, ημέρα  Τετάρτη  και από ώρα 10:30 έως 11:00 π.μ  (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

               Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών (εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) και οι συνεταιρισμοί, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια.

               Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας  του Δήμου Κορινθίων, στο Δημαρχείο, Κολιάτσου 32, 20131, Κόρινθος (τηλ. 2741361053, fax 2741361059), αρμόδια υπάλληλος: Παντελέων Ευδοκία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment