Απόφαση αριθμ. 31/407/2015

Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 59644/17-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3) Κορδώσης Χρ., 4)Πανταζής Βασ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 407η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού 38.759,70€ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Απ’ ευθείας ανάθεση «ΔΑΠΑΝΗ  ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»   με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Της με αριθ. 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης “ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”,

Του Ν. 3463/2006 με  τίτλο “ Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” όπως αυτός ισχύει,

Του Ν. 3852/2010 περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” και ειδικότερα του άρθρου 72, παρ. 1δ.,

Την υπ’ αριθμ. 19/2015 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο « Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. (έτους 2015)»,  με την οποία προβλέπεται και η προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου.

Το γεγονός ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια τροφίμων, Μ.Α.Π. και έτοιμων γευμάτων για το Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου – ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός- δεν έχει ολοκληρωθεί – προκειμένου να αναδειχθούν ανάδοχοι.

Την Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου μας για αναμόρφωση προϋπολογισμού και ενίσχυση του ΚΑ 15/6481.0003 με τίτλο «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου».

Την αναγκαιότητα σίτισης των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου έως την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σας διαβιβάζουμε την Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου, προϋπολογισμού 38.759,70€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 23%,  και

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  την απ’ ευθείας ανάθεση  με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος, έως την ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια τροφίμων έτους 2015, τμήματος των ειδών της υπ’ αριθμ. 19/2015 Μελέτης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. (έτους 2015)»,  για την κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου  ως κάτωθι:

 

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(αρ. μαθητών *

ημέρες)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ

 (χωρίς ΦΠΑ)

ΔΑΠΑΝΗ

(με ΦΠΑ)

1

 

ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

α

15-6481.0003

Έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου

(173 μαθητές *115ημέρες)

 

19895

1,49€

29.643,55

36.461,57

β

 

Φυσικός χυμός

4152

0,45€

1.868,40

2.298,13

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ                                                                                                  31.511,95

38.759,70

 

  Στη συνέχεια λέει ότι όπως αναφέρεται και στην ανωτέρω εισήγηση η εκτέλεση της προμήθειας κρίνεται άκρως επείγουσα, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  Σύμφωνα με την από 16-12-2015 τεχνική έκθεση, που εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται σε 38.759,70€.  Από έρευνα αγοράς που έγινε, διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering A.E.» (Σολωμός Κορινθίας) για έτοιμα γεύματα και φυσικούς χυμούς είναι συμφέρουσα και η προσφέρουσα εταιρεία παρουσιάζεται αξιόπιστη, σύμφωνα και με το από 21-12-2015 γνωμοδοτικό πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης ΕΚΠΟΤΑ.

  Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

  ο Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση στην ανωτέρω εταιρεία των ειδών της εν λόγω προμήθειας με βάση την προσφορά της, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 38.759,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

 

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 16-12-2015 τεχνική έκθεση, την προσφορά της ως άνω αναφερόμενης εταιρείας, το από 21-12-2015 γνωμοδοτικό πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, την αριθμ. 113/86 απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (ΦΕΚ 81Β΄), τη Γν. ΝΣΚ 164/2007, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ (εγκ. 38 αρ. πρωτ. 26932/31-5-2007), τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του Ν. 2286/1995 και την υπ΄ αριθμ. 11389/1993 Υπουργική Απόφαση (ΕΚΠΟΤΑ)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας ΔΑΠΑΝΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού 38.759,70€, λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στην εταιρεία με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering A.E.» (Σολωμός Κορινθίας, ΑΦΜ 998586666, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με συνολικό ποσό προσφοράς τις τριάντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (38.759,70€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% έναντι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των 38.759,70€.

 

  Η πληρωμή του ανωτέρω αναδόχου θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2015 με ΚΑ 15/6481.0003 ποσού 38.399,50 και τίτλο «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» (Α.Ο.Ε. 31/403/2015, Π.Α.Υ. 1004/2015).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 31/407/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                             Σταυρέλης Νικόλαος

Leave a Comment