Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κόρινθος, 24 Δεκεμβρίου 2015

               ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ. 60.627
               ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                    Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                    Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                          ΠΡΟΣ
                    Υπηρεσία ΓραμματείαςΔημοτικού Συμβουλίου                                    Τ…      …………………………..
                                                                                                          Δημοτικό Σύμβουλο
                   Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32
                   Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος
                   Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2016 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορίνθου
 2. Έγκριση του πρακτικού 7 της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας»
 3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ τακτοποιητικού του έργου «Ανακατασκευή Γηπέδου Λεχαίου»
 4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Αυλείου χώρου και χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ. Σοφικού»
 5. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάδειξη-Ολοκλήρωση νέας πλατείας στην περιοχή Αγιαννιώτικα»
 6. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση άλσους μνημείου Νικηταρά (Ηλεκτροφωτισμός)
 7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Κορινθίων»
 8. Διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Κορινθίων λόγω παραγραφής, οφειλές ετών 2009,2010,2012,2014 του Δήμου Κορινθίων καθώς και δαπανών οι οποίες αμετάκλητα κρίθηκαν μη θεωρητέες από τα αρμόδια τμήματα Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν πράξεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας.
 9. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κεραμιδάκι στο Κ.Φ 364 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων)
 10. Εξέταση ένστασης της Κ/Ξ «ΤΣΑΟΥΣΗΣ –ΓΚΙΚΑΣ» κατά της αριθμ. 41820/15-10-2015 απόφαση της Διευθύνουσας υπηρεσίας.
 11. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα στο Δήμο μας
 12. Έγκριση της αριθμ. 148/2015 απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, για καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015
 13. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
 14. Τροποποίηση της αριθμ. 436/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί Σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής «winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος
 15. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015
 16. Έγκριση δαπανών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου για διάφορες μετακινήσεις
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 

Leave a Comment