Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κόρινθος, 24-12-2015
              ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       Αριθμ. Πρωτ.60.628
              ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
                   Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
                   Τμήμα Αιρετών Οργάνων
                   Υπηρεσία ΓραμματείαςΔημοτικού Συμβουλίου
                   Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                              ΠΡΟΣ
                   Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος                                                                                     Τ… …………………………
                   Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                           Δημοτικό Σύμβουλο
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 § 1 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα κι ώρα 20:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2016.
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 

 

Leave a Comment