Απόφαση αριθμ. 31/404/2015

Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2015

 

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 59644/17-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3) Κορδώσης Χρ., 4)Πανταζής Βασ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 404η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική  εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση  Προϋπολογισμού  Έτους 2015

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Ως προς το μέρος των εσόδων

Ενισχύουμε :

Τον Κ.Α. 0111.0001 με τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)» προϋπολογισμού 28.382,82   με το ποσό των 53.272,50 ευρώ και τελική πίστωση 81.655,32 ευρώ .

Τον Κ.Α. 0114.0001 με τίτλο «Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)» προϋπολογισμού 2.863,66   με το ποσό των 3286,06 ευρώ και τελική πίστωση 6.149,72 ευρώ .

Τον Κ.Α. 0122.0001 με τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια, θρησκευτικά πανηγύρια (αρθρ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)» προϋπολογισμού 24.054,80   με το ποσό των 11.169,30 ευρώ και τελική πίστωση 35.224,10 ευρώ .

Τον Κ.Α. 0122.0002 με τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από Λαϊκές Αγορές (αρθρ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)» προϋπολογισμού 44.236,00   με το ποσό των 5.212,00 ευρώ και τελική πίστωση 49.448,00 ευρώ .

Τον Κ.Α. 0129.0001 με τίτλο «Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων» προϋπολογισμού 4.835,55   με το ποσό των 123,45 ευρώ και τελική πίστωση 4.959,00 ευρώ

 

Λαμβάνουμε από την ενίσχυση των εσόδων της ομάδας 01 με τίτλο “ Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία” το ποσό των  73.063,31

 

Τον Κ.Α. 0712.0001 με τίτλο «Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)» προϋπολογισμού 2.353,50   με το ποσό των 56.506,95 ευρώ και τελική πίστωση 58.860,45 ευρώ

Τον Κ.Α. 0713.0001 με τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)» προϋπολογισμού 14.000,00   με το ποσό των 5.435,00 ευρώ και τελική πίστωση 19.435,00 ευρώ

Τον Κ.Α. 0713.0002 με τίτλο «Παράβολο για μουσικά όργανα» προϋπολογισμού 3.095,00  με το ποσό των 3.655,00υρώ και τελική πίστωση 6.750,00 ευρώ .

Τον Κ.Α. 0718.0001 με τίτλο «Τέλος διέλευσης τομής οδοστρωμάτων για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών.» προϋπολογισμού 769,14  με το ποσό των 1.192,60υρώ και τελική πίστωση 1.961,74 ευρώ .

 

Λαμβάνουμε από την ενίσχυση των εσόδων της ομάδας 07 με τίτλο “ ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ” το ποσό των  66.789,55

 

Τον Κ.Α. 1624.0001 με τίτλο «Εσοδα από ΠΟΙΝΙΚΑ» προϋπολογισμού 1.737,82   με το ποσό των 32.963,78 ευρώ και τελική πίστωση 34.701,60 ευρώ.

 

Λαμβάνουμε από την ενίσχυση των εσόδων της ομάδας 16 με τίτλο “ ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ” το ποσό των  32.963,78

 

Τον Κ.Α. 1511.0001 με τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)» προϋπολογισμού 57.488,26   με το ποσό των 40.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 97.488,26 ευρώ

Τον Κ.Α. 1519.0001 με τίτλο «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων» προϋπολογισμού 3.871,13   με το ποσό των 4.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 7.871,13 ευρώ.

 

Λαμβάνουμε από την ενίσχυση των εσόδων της ομάδας 15 με τίτλο “ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ” το ποσό των  44.000,00 € .

 

Τον Κ.Α. 2117.0001 με τίτλο «Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» προϋπολογισμού 16.783,66   με το ποσό των 51.498,22 ευρώ και τελική πίστωση 68.281,88 ευρώ.

Τον Κ.Α. 2118.0001 με τίτλο «Τακτικά  έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» προϋπολογισμού 13.141,10   με το ποσό των 14.061,77 ευρώ και τελική πίστωση 27.202,87 ευρώ.

Τον Κ.Α. 2119.0001 με τίτλο «Τακτικα έσοδα από τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 1.080,00   με το ποσό των 8.551,49 ευρώ και τελική πίστωση 9.631,49 ευρώ.

Τον Κ.Α. 2119.0002 με τίτλο «Τακτικα έσοδα από τέλη και δικαιώματα λαικων αγορών» προϋπολογισμού 759,00   με το ποσό των 12.580,00 ευρώ και τελική πίστωση 13.339,00 ευρώ.

 

Λαμβάνουμε από την ενίσχυση των εσόδων της ομάδας 21 με τίτλο “ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ” το ποσό των  86.691,48 €.

 

Τον Κ.Α. 2211.0001 με τίτλο «Εκτακτα έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ» προϋπολογισμού 7.770,00   με το ποσό των  27.982,14 ευρώ και τελική πίστωση 35.752,14 ευρώ.

 

Λαμβάνουμε από την ενίσχυση των εσόδων της ομάδας 22 με τίτλο “ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ” το ποσό των  27.982,14 €.

 

Από τις παραπάνω ενισχύσεις λαμβάνουμε το ποσό των  331.490,26 €

και ισόποσα  μειώνουμε

 

Τον Κ.Α. 1512.0001 με τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαιώνονται από την Ελληνική Αστυνομία» προϋπολογισμού 1.427.496,61   με το ποσό των 331.490,26  ευρώ και τελική πίστωση 1.096.006,35 ευρώ.

 

Μέρος Β’

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την ανάγκη ενισχύσεως μεταβατικών λογαριασμών προτείνουμε την ενίσχυση και στο μέρος των εσόδων και στο μέρος των εξόδων τους μεταβατικούς λογαριασμούς .Υπενθυμίζουμε ότι οι μεταβατικοί λογαριασμοί στο μέρος των εσόδων και στο μέρος των εξόδων δεν αυξάνουν τον προϋπολογισμό αλλά τακτοποιούνται μέσω αυτών λογιστικά οι αποδόσεις φόρων και κρατήσεων για την καλύτερη παρακολούθησή τους .

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Ως προς το μέρος των εσόδων

Ενισχύουμε:

Τον Κ.Α.4123.0002 με τίτλο «Φόρος εργολάβων 3%» προϋπολογισμού 80.000,00€  με το ποσό των 15.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 95.000,00  ευρώ .

 

Τον Κ.Α.4142.0004 με τίτλο «Ε.Μ.Π  0,5%» προϋπολογισμού 10.000,00€  με το ποσό των 5.000,00 ευρώ και τελική πίστωση  15.000,00  ευρώ .

 

Τον Κ.Α.4111.0002 με τίτλο «Υπέρ Δημοσίου 10% (έξοδα παράστασης δημάρχου)» προϋπολογισμού 5.500€  με το ποσό των 2.000,00 ευρώ και τελική πίστωση  7.500,00  ευρώ .

 

Λαμβάνουμε από τις ενισχύσεις των μεταβατικών λογαριασμών  ποσό των 22.000,00 € και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 22.000,00€ για την ενίσχυση των αντίστοιχων  μεταβατικών λογαριασμών εξόδων :

Ως προς το μέρος των εξόδων

Τον Κ.Α.8223.0002 με τίτλο «Φόρος εργολάβων 3%» προϋπολογισμού 80.000,00€  με το ποσό των 15.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 95.000,00  ευρώ .

 

Τον Κ.Α.8242.0004 με τίτλο «Ε.Μ.Π  0,5%» προϋπολογισμού 10.000,00€  με το ποσό των 5.000,00 ευρώ και τελική πίστωση  15.000,00  ευρώ .

 

Τον Κ.Α.8211.0002 με τίτλο «Υπέρ Δημοσίου 10% (έξοδα παράστασης Δημάρχου)» προϋπολογισμού 5.500€  με το ποσό των 2.000,00 ευρώ και τελική πίστωση  7.500,00  ευρώ .

 

Μέρος Γ’

Διάθεση πιστώσεων

Προτείνουμε την διάθεση της πίστωσης στον Κ.Α. 00/6739.0005 με τίτλο “Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης “ΔΙΟΛΚΟΣ” προϋπολογισμού 10.564,93

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 31/404/2015.-

 

                             Ο   Πρόεδρoς                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                             (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                             Σταυρέλης Νικόλαος

Leave a Comment