Απόφαση αριθμ. 30/389/2015

Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-12-2015

            Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 58898/11-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

  Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ. 4)Παππάς Αντ..

 

    Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 389η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για  τo 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:

«1. Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.

2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ.

3. Ο διαχειριζόμενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει προσωπικώς εις τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ’ αυτού πληρωμών, άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος.

4. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει εις τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν προς ανανέωσις ταύτης, ίνα ούτω παραμένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν.

5. Τα δικαιολογητικά ταύτα μετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρμοδίας λογιστικής υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των γενομένων δαπανών, μεθ’ ο εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω προϋπολογισμώ προβλεπομένων οικείων πιστώσεων δι’ εκάστην των δαπανών τούτων και επ’ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο μέσω του διαχειριζομένου την παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου.

6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ’ αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον.

7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.»

 

Με την αριθ. 3/27/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή 2.000,00 € και ορίστηκε O ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΑΣΣΟΥ ως διαχειριστής αυτής.

Ο ανωτέρω υπόλογος παρέδωσε στην ταμειακή υπηρεσία τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή. Έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών ο ταμίας έθεσε αυτά υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, για την προβλεπόμενη έγκριση.

Σύμφωνα με την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του  προϋπολογισμού.

 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού λάβει υπόψη της:

·        την απόφαση 3/27/2015 της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστάθηκε παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής

·         το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)

·        την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010

·        το αριθ. 229/2015 χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής

·        το άρθρο 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959

·        τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία  προκαταβολή

·        την υπ’ αριθμ.3/26/2015  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού

·        τις αριθ.   248/15, 249/15, 250/15, 251/15 προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης

·        Tην υπ΄ αρίθμ. 6/13/2015  Απόφαση του τοπικού Συμβουλίου Άσσου

Εισηγούμαστε:

1.να εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή και αναλήφθηκαν με το ένταλμα 229/2015 ΧΕΠ

2.να εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ’ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή  προέδρου, για τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς:

 

Α.Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αριθ. Παραστατικού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΟΣΟ

 σε €

Κ.Α.

προϋπολο-γισμού

1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ Δ.Κ.ΑΣΣΟΥ

976/23-4-2015

ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ.

150,00

20-6117.0002

2

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΚΑΜΠΟΥΡΕΪΚΑ Δ.Κ.ΑΣΣΟΥ

977/23-4-2015

ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ.

150,00

20-6117.0002

3

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ Δ. Κ. ΑΣΣΟΥ

978/23-4-2015

ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ.

150,00

20-6117.0002

4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Κ.ΑΣΣΟΥ

984/3-8-2015

ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ.

150,00

20-6117.0002

5

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ.ΑΣΣΟΥ

985/4-8-2015

ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ.

150,00

20-6117.0002

6

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ

986/6-8-2015

ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ.

150,00

20-6117.0002

7

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ

987/7-8-2015

ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ.

150,00

20-6117.0002

8

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ Δ.Κ. ΑΣΣΟΥ

988/10-8-2015

ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ.

150,00

20-6117.0002

9

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.Κ.ΑΣΣΟΥ

105/30-11-2015

ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛ.

147,60

20-6117.0002

10

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΩ ΑΣΣΟΥ Δ.Κ.ΑΣΣΟΥ

106/30-11-2015

ΤΣΑΒΑΛΙΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛ.

147,60

20-6117.0002

11

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Δ.Κ.ΑΣΣΟΥ

992/22-10-2015

ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ Κ. ΒΑΣΙΛ.

150,00

20-6117.0002

12

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ Δ.Κ.ΑΣΣΟΥ

994/10-11-2015

ΔΑΚΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ.

150,00

20-6117.0002

13

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΛΑΚΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ–ΣΠ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Δ.Κ.ΑΣΣΟΥ

993/25-10-2015

ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ.

150,00

20-6117.0002

14

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.Κ.ΑΣΣΟΥ

995/16-11-2015

ΔΑΚΟΥΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ.

54,80

20-6117.0002

 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

 

2.000,00

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την πάγια προκαταβολή και αναλήφθηκαν με το ένταλμα 229/2015 ΧΕΠ, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

2. Εγκρίνει την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ΄ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή προέδρου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

              Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/389/2015.-

                             Ο   Πρόεδρος                                               Τα Μέλη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ                       Φαρμάκης Γεώργιος

                                                                                    Βλάσσης Δημήτριος

                                                                                    Καμπούρης Χαράλαμπος

                                                                                            (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

                                                                                    Σταυρέλης Νικόλαος