Προσκληση 31ης Δεκεμβριου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή                                             Κόρινθος, 30-12-2015

Κολιάτσου 32 – 20100 Κόρινθος                              Αριθμ.Πρωτ.: 61091

Τηλ. 27413 61021

Fax 27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Νικ. Σταυρέλη  

                                                                  2]Δημ. Βλάσση

                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη

                                                                4]Ανδρ. Ζώγκο

                                                                5]Αντ. Παππά

                                                                6] Χρ. Κορδώση

                                                                  7] Αλεξ. Γκουργιώτη

                                                                  8]Βασ. Πανταζή

                                                       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 31η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής.

 

  Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, διότι η προθεσμία για την απαλλαγή των υπολόγων της παγίας προκαταβολής λήγει στις 31-12-2015, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ