Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

 

Αριθμός Απόφασης 450/2015


 

ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ.: «Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού»


Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Παππάς Αντώνιος
 11. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Νανόπουλος Βασίλειος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 20.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 21.  
  Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης


 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 3.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 4.  
  Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 5.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 7. Κορδώσης Χρήστος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 10. Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική Οδοποιΐα Δ.Κ. Σοφικού» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:

 1. την αριθ. 55/2013 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 460.000,00€
 2. την αριθ. 314/2014 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο “Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού” Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 460.000,00€
 3. την αριθ. 229/2014 ΑΔΣ περί αποδοχής χρηματοδότησης 460.000,00€ από το πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013” για το έργο “Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού” Δήμου Κορινθίων
 4. την αριθ. Πρωτ. 17545/18-11-2014 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του έργου
 5. την αριθ. 28/555/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
 6. τα από 16/12/2014 και 31/12/2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
 7. την αριθ. 1/3/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης της δημοπρασίας για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου υπέρ της Ε.Δ.Ε. «Χρήστος Β.Μαυροδόπουλος»
 8. το αριθ .πρωτ. 2493/8-5-2015 έγγραφο του ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ περί έγκρισης υπογραφής της σύμβασης του έργου.
 9. την αριθ. πρωτ. 23497/4-6-2015 σύμβαση με τον ανάδοχο για την κατασκευή του έργου ποσού 275.968,26€ με Φ.Π.Α., με προθεσμία εκτέλεσης έξι μήνες
 10. την αριθμ. 415/2015 ΑΔΣ περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του εν λόγω έργου.
 11. την με αριθμ. πρωτ. 48565/13-10-2015 αίτηση του αναδόχου του έργου Χρήστου Β. Μαυροδόπουλου περί της παράτασης της προθεσμίας του εν λόγω έργου μέχρι 1-5-2016
 12.  
  την από 18-11-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η Εργοληπτική Επιχείρηση Χρήστος Μαυροδόπουλος ΕΔΕ με την αριθμ. πρωτοκόλλου 23497/4-06-2015 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» για την οποία είχε συνταχθεί η αριθμ. 55/2013 μελέτη της Τ.Υ. προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 460.000 Ευρώ, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έξη (6) μήνες.
Ο ανάδοχος με την αριθμ. 48565/13-10-2015 εμπρόθεσμη αίτησή του προς το Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 1-05-2016, για τους παρακάτω λόγους:
 

α) λόγω των capital controls .

 

β) λόγω προκήρυξης Εθνικών εκλογών που είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολιτική και οικονομική αστάθεια.

 

γ) λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 1ου λογαριασμού , ο οποίος υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας στις 25-06-2015 και θεωρήθηκε στις 30-06-2015 και μέχρι στις 11-10-2015 ο 1ος λογαριασμός δεν είχε εξοφληθεί.

 

δ) λόγω καθυστέρησης εξόφλησης του 2ου λογαριασμού , ο οποίος υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας στις 4-08-2015 και θεωρήθηκε στις 11-08-2015 και μέχρι 13-10-2015 ο 2ος λογαριασμός δεν είχε εξοφληθεί.

 

ε) λόγω εκκρεμότητας έγκρισης του 1ου ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.

 

στ) λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ΄ όψιν:
 

Α) τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Αρθρ. 48 παρ. 8α,9 και 10) και τους παραπάνω λόγους που αναφέρει ο ανάδοχος του έργου π ρ ο τ ε ί ν ε ι να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-12-2015 με αναθεώρηση, για να μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο.>>


Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου “ Αγροτική Οδοποϊία Δ.Κ. Σοφικού ”, εργολαβίας Χρήστου Μαυροδόπουλου ΕΔΕ, μέχρι της 30-12-2015, με αναθεώρηση, για να ολοκληρωθεί το έργο.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 450 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
 

Κόρινθος, 14 – 12 – 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ