Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 451/2015


 

ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ.: «Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου»


Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Παππάς Αντώνιος
 11. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Νανόπουλος Βασίλειος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 20.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 21.  
  Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης


 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 3.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 4.  
  Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 5.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 7. Κορδώσης Χρήστος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 10. Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:

 1.  
  την υπ’ αριθ. 2498/5-6-2013 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου» με κωδικό MIS 346861 στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος –Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013»
 2. το αριθμ. 3116/5-7-2013 έγγραφο της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Προέγκριση δημοπράτησης του υποέργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου»
 3.  
  την αριθ. 23/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου “’Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου”,
 4. την αριθμ. 12/266/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού και την ανάθεση στην επιχείρηση ΤΗΚ Α.Ε. για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
 5. την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ417/21-10-2014 αίτηση της αναδόχου της επιχείρησης Τ.Η.Κ. Α.Ε. περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 15-04-2015.
 6. την αριθ. 448/2014 Α.Δ.Σ. περί παράτασης περαίωσης του ανωτέρω έργου
 7. την υπ’ αριθ. πρωτ. 10948/18-03-2015 αίτηση της αναδόχου της επιχείρησης Τ.Η.Κ. Α.Ε. περί νέας παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
 8. την αριθ. 123/2015 ΑΔΣ περί παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
 9.  
  την αριθμ. 414/2015 ΑΔΣ περί έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ”Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου”
 10. το υπ΄αριθμ. 46878/7-10-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για χορήγηση προέγκρισης της παράτασης της προθεσμίας του εν λόγω έργου
 11. το υπ΄αριθμ. 4621/19-10-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί προέγκριση χορήγησης 3ης παράτασης του εν θέματι έργου
 12.  
  την από 06-11-2015 (αρ. πρωτ. 55554/23.11.2015) εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τους υπαλλήλους κ.κ. Νικόλαο Κακάβα, Ιωάνννη Καραΐσκο και Γιάννη Τσολάκη και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 

<< Η Εργοληπτική Επιχείρηση «Τ.Η.Κ. Α.Ε.» δυνάμει της αριθμ. πρωτ. 68759/2013 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμ. μελ. 23/2013 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.

 

Η σύμβαση καθόρισε προθεσμία δώδεκα (12) μηνών για την ολοκλήρωση του έργου ήτοι έναρξη την 16/12/13 και λήξη την 16/12/2014. Με τις αριθμ. 448/2014, 123/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως 14-7-2015.

Με το αριθμ. 23522/2015 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγινε διακοπή του έργου από τις 05/06/2015.
Με το αριθμ. 46878/2015 αίτημα η Διευθύνουσα Υπηρεσία ζήτησε από τον φορέα χρηματοδότησης του έργου παράταση προθεσμίας μέχρι τις 30/11/2015 η οποία και εγκρίθηκε σύμφωνα με το αρ. πρωτ.4621/2015 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής.
Η ανωτέρω παράταση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.
 

Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>


Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας – ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου», εργολαβίας «Τ.Η.Κ. Α.Ε. μέχρι της 30-11-2015, χωρίς άλλη αποζημίωση στον ανάδοχο, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 451 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
 

Κόρινθος, 14 – 12 – 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ