Αίτημα των κ.κ. Χουντή Ιωάννη και Σιάχρα Δήμου, για προσκύρωση εδαφικού τμήματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 25/01.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Αριθμός Απόφασης 459/2015


 

ΘΕΜΑ 24ο Η.Δ.: Αίτημα των κ.κ. Χουντή Ιωάννη και Σιάχρα Δήμου, για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ. 853 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα»


Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 01ητου μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 56365/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) δηλαδή:


 
ΠΑΡΟΝΤΑ
 
ΑΠΟΝΤΑ
 1. Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
 2. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
 3. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
 4. Φαρμάκης Γεώργιος
 5. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
 6. Σταυρέλης Νικόλαος
 7. Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
 8. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
 9. Λαμπρινός Παναγιώτης
 10. Παππάς Αντώνιος
 11. Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
 12. Βλάσσης Δημήτριος
 13. Μουρούτσος Γεώργιος
 14. Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
 15. Κοντογιώργος Αναστάσιος
 16. Ζώγκος Ανδρέας
 17. Νανόπουλος Βασίλειος
 18. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
 19.  
  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 20.  
  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
 21.  
  Καρασάββας Ιωάννης αποχώρησε στο τέλος του 1ουΗΔΘ
 22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 23. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης


 1.  
  Σταματάκης Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
 2.  
  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 3.  
  Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 4.  
  Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 5.  
  Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 6.  
  Σούκουλης Ανδρέας, προσήλθε στο τέλος του 2ου Ε.Η.Δ.Θ
 7. Κορδώσης Χρήστος
 8. Γκουργιώτης Αλέξανδρος
 9. Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
 10. Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
 
ΑΠΟΝΤΕΣ
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
 4. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 5. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ. Αγιονορίου
 6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
 7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
 9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 2. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
 3. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
 4. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
 5. Κίννας Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 6. Κλέττας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
 7. Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
 8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
 9. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 10. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
 11. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
 12. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
 13. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα των κ.κ. Χουντή Ιωάννη και Σιάχρα Δήμου, για προσκύρωση εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ. 853 του σχεδίου πόλεως περιοχής “Μπαθαρίστρα – Δέλτα”»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:

1. τις αριθμ. πρωτ. 32035/17-06-2015 και 32037/17-06-2015 αιτήσεις των κ.κ. Χουντή Ιωάννη και Σιάχρα Δήμου αντίστοιχα, ιδιοκτήτες με ποσοστό 50% έκαστος του οικοπέδου που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου στο Ο.Τ. 853 με αριθμό κτηματογράφησης 0613015, με τις οποίες ζητούν να συντελεστεί προσκύρωση στην ιδιοκτησία τους εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 180,78τ.μ. δηλ 90,39τ.μ. έκαστος,
2. Το από 08-06-2015 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής του Δήμου της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, που καθορίζει την αξία του ανωτέρω προσκυρωτέου εδαφικού τμήματος σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ.),
3. την αριθμ. 4/40/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 180,78τ.μ. στην ιδιοκτησία με αρ. κτ. 0613015, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» στο Ο.Τ. 853, της οποίας ιδιοκτήτες είναι οι κ.κ. Χουντής Ιωάννης του Παναγιώτη και Σιάχρας Δήμος του Γεωργίου με ποσοστό 50% έκαστος του εν λόγω οικοπέδου, δηλ. προσκύρωση εδαφικού τμήματος έκτασης 90,39τ.μ. σε έκαστο εκ των ανωτέρω ιδιοκτητών, με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων ποσού 180,78τ.μ. * 120€/τ.μ. = 21.693,60€ συνολικά, με αναλογούν ποσό σε έκαστο τα 10.846,80€. Η ως άνω τιμή των 120€/τ.μ. έκτασης ορίζεται από το 08-06-2015 πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 5 αρθρ. 186 του Ν.3463/2006, που θα καταβληθεί από τους ανωτέρω φερόμενους ιδιοκτήτες υπέρ του Δήμου Κορινθίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1.  
  την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής έκτασης 180,78τ.μ. στην ιδιοκτησία με αριθμό κτηματογράφησης 0613015, που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» στο Ο.Τ. 853, της οποίας ιδιοκτήτες είναι οι κ.κ. Χουντής Ιωάννης του Παναγιώτη και Σιάχρας Δήμος του Γεωργίου με ποσοστό 50% έκαστος του εν λόγω οικοπέδου, δηλ. προσκύρωση εδαφικού τμήματος έκτασης 90,39τ.μ. σε έκαστο εκ των ανωτέρω ιδιοκτητών.
 2. τον καθορισμό της τιμής μονάδος σε εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120,00 €/τ.μ.) για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος συνολικής επιφάνειας 180,78 τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ. κ. Χουντή Ιωάννη και Σιάχρα Δήμου, με καταβολή υπέρ του Δήμου Κορινθίων ποσού 180,78τ.μ. * 120€/τ.μ. = 21.693,60€ συνολικά, με αναλογούν ποσό σε έκαστο τα 10.846,80€.
 3. τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η συνολική προσκύρωση των 180,78 τ.μ. στην ανωτέρω ιδιοκτησία.
 4.  
  την εξουσιοδότηση του κ. Αλέξανδρου Πνευματικού – Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου θα υπογράψει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα και γενικά θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που χρειάζεται για την υλοποίηση της παρούσας.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25 / 459 / 2015.


Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 12 – 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ